آموزشی-فرهنگی-اجتماعی

 

سؤالات درس شيوه‎هاي ارزشيابي از آموخته‎هاي دانش‎آموزان

 
مربوط به رشته تحصيلي

 

متصديان امور آموزشي و دفتري

 

در دورة كارداني

 

مركز تربيت معلم اميركبير كرج


به نام خدا

             مركز تربيت معلم اميركبير كرج

نام:           نام خانوادگي:               مقطع: كارداني           رشته تحصيلي: متصدي امور دفتري  ورودي:               ترم:

سال تحصيلي: 82-81    نام درس: روشهاي ارزشيابي نام استاد: عربشاهي        وقت لازم: 50 دقيقه  امضاء استاد:

 


1) ويژگيهاي مهم دو مفهوم اندازه‎گيري و ارزشيابي را مقايسه نمائيد؟

2) پنج مورد از مهمترين محاسبن آزمونهاي كتبي را بنويسيد؟

3) در مورد ويژگيهاي جدول مشخصات آزمون مختصراً توضيح دهيد؟

4) در يك منحني با كجي  مثبت، نمرات آزمون را با يد چگونه تفسير كرد؟

5) چنانچه در يك آزمون ميانگين 15 و انحراف استاندارد برابر 3 باشد و يكي از دانش‎آموزان نمرة‌5/13 بدست آورده باشد، در مقياس ‎(Z) نمرة وي چه مقدار است و چگونه تفسير مي‎شود؟

 

موفق باشيد عربشاهي


     نمونه سؤال‎ براي آزمون درس ارزشيابي آموزشی  

       رشتة: متصديان امور آموزشي

 


1) اصطلاحات زير را تعريف نمائيد؟

ارزشيابي –

اندازه‎گيري –

2) ويژگيهاي مهم آزمونهاي شفاهي را بنويسيد؟

3) در مورد شرايط مطلوب اجراي آزمونها مختصراً توضيح دهيد؟

4) انواع ارزشيابي را از لحاظ زمان و هدفي كه دنبال مي‎‌كند  تقسيم‎بندي نمائيد؟

5) انواع مهم تستهاي عيني را نا م ببريد؟

6) چنانچه در يك توزيع نمره، ميانگين 15 = M و نما 18 = ‎MO بدست آيد شكل منحني فرضي را ترسيم كنيد و تفسير نمائيد؟

7) با توجه به دا ده‎هاي جدول زير و با استفا ده از ترسيم شكل و نمرات استاندارد Z تعيين كنيد كه كدام يك از دانش‎آموزان قويتر و كدام يك ضعيف‎تر هستند؟

 

 

رياضي

علوم

زبان

علي

17

15

10

احمد

16

14

12

15

15

12

S

2

1

1

 

موفق باشيد عربشاهي


به نام خدا

مركز تربيت معلم اميركبير كرج

نام:             نام خانوادگي:            مقطع:           

 رشته  تحصيلي: متصديان امور آموزشي     ورودي:         ترم: چهارم

سال تحصيلي: تابستان 82           نام درس: روشهاي ارزشيابي آموزشي  

 نام استاد: عربشاهي             وقت لازم: 60 دقيقه  امضاء استاد:

 


1) دو مفهوم اندازه‎گيري و ارزشيابي را تعريف كرده و ويژگيهاي مهم آنها را مورد مقايسه قرار دهيد؟

2) با توجه به مقياس بندي سطوح اندازه‎گيري از نظر استيونس ‎(Stevens) سطوح اندازه‎گيري هر يك از موارد زير را مشخص نمائيد.

الف- قطر تنه يك درخت      (            )

ب- شمارة‌تلفن               (            )

ج- اندا زة قد دانش‎آموزان       (            )

د- گروه‎هاي خوني عده‎اي از سربازان   (            )  

ه‍- نمرة كسب شده از درس روا نشناسي   (            )  

3) چنانچه در يك آزمون 50 سؤالي، آزمون ساز بخواهد 20 درصد از سؤالات را در سطح ادراك طرح نمايد در اين سطح چند سؤال بايد طراحي نمايد؟

4) مهمترين ويژگيهاي ارزشيابي مدركي و هنجاري را مقايسه نمائيد؟

5) مهمترين رده‎هاي اطلاعاتي مورد نياز ارزشياب هنگام تعيين چارچوب ارزشيابي بنظر كرانباخ ‎(Choronbach) كدامند؟

6) منظور از خطاهاي هاله‎اي ‎(holl effect) چيست؟ مثال بزنيد.

7) مهمترين محاسبن و معايب آزمونهاي تشريحي و چهار گزينه‎اي را مقايسه نمائيد. (ذكر سه مورد از هر كدام كافي است).

8) چنانچه در يك آزمون 70 سؤالي 4 گزينه‎اي، يك آزمودني به 50 سؤال پاسخ درست و به 12 سؤال پاسخ نادرست بدهد، با احتساب نمرة منفي، نمرة‌ نهائي او را حساب كنيد.

9) چنانچه در يك آزمون 40 سؤالي، 25 نفر از دانش‎آموزان شركت نمايند و 20 نفر به سؤال شمارة 12 پاسخ درست بدهند ضريب دشواري سؤال مورد نظر را محاسبه و تغيير نمائيد.

10) مهمترين ويژگيهاي مطلوب در تهية آزمونها كدامند؟ براي هر كدام مثال بزنيد.

 

موفق باشيد عربشاهي


 

سؤا لات درس آمار مقدماتي و روشهاي آماري

 

مربوط به رشته‎هاي  تحصيلي

آموزش ابتدايي و مديريت آموزشی

در دوره‎هاي

كارداني كارشناسي

 

مركز تربيت معلم اميركبير و دانشگاه آزادکرج


«بسمه تعالي»

نمونه سؤالات درس آمار مقدماتي در علوم تربيتي
 دانشگاه آزاد اسلامي، رشته آموزش ابتدايي       «تهيه: ميرعربشاهي»

 


1- اندازه‎گيري هوش يا مقياس بهرة هوشي جزو كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري است؟

الف- اسمي ð       ب- رتبه‎اي ‎ð           ج- فاصله‎‎اي ‎ð              د- نسبي ‎ð

2-كداميك از پارامترهاي مركزي براساس فراواني داده‎ها محاسبه مي‎شود؟

الف- ميانه ‎ð              ب- ميانگين ‎ð           ج- نما ‎ð      د- مورد الف و ج ‎ð

3-اعدادي كه در مقياس اسمي به كار برده مي‎شوند كدا ميك از خصوصيات انتزاعي اعداد را دارا مي‎باشند؟

الف- مشخص بودن ‎ð  ‎        ب- مرتب بودن ‎ð        ج- تركيبي بودن ‎ð  د- هيچكدام ð

4- طبقه‎بندي كردن داده‎ها در آمار در قلمرو كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري مي‎باشد؟

الف- اسمي ‎ð            ب- فاصله‎اي ‎ð              ج- رتبه‎اي‎ð       د- نسبي ‎ð

5- در يك جدول توزيع فراواني صدك پنجاهم مترادف با كداميك از چاركها است؟

الف- اول ‎ð            ب- دوم ‎ð              ج- سوم ð         د- هيچكدام ‎ð

6- كداميك از پارامترهاي مركز ي براساس تركيب كميتها بدست مي‎آيد؟

الف- ميانگين ‎ð         ب- ميانه ‎ð            ج- نماد ð         د- هر سه مورد ‎ð

7- ضريب همبستگي نمره‎هاي x و ‏‎y 50/.مي‎باشد اگر تمام نمره‎ها را در 2 ضرب كنيم ضريب جديد چند خواهد بود؟

الف- 20/. ‎ð           ب- 25/. ‎ð             ج- 50/. ‎ð         د- 100/. ð

8- در مورد كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ممكن نيست؟

الف- رتبه‎اي ‎ð             ب- رتبه‎اي، فاصله‎اي ‎ð      ج- فاصله‎اي‎ð           د- نسبي ‎ð

10- كداميك از انواع شاخصهاي مركزي تحت تأثير مقادير انتهايي قرار مي‎گيرد؟

الف- نما ‎ð             ب- ميانه ‎ð            ج- ميانگين ‎ð           د- موارد الف و ب ‎ð

11- اگر نمره‎هاي يك آزمودني برحسب ‎Z برابر 2 باشد يعني اينكه:

الف- از %48 افراد گروه قويتر است ‎ð               ب- از 98% افراد گروه قويتر است ‎ð

ج- از %13/34 افراد گروه قويتر است ‎ð              د- از %95/12 افراد گروه قويتر است ‎ð

12- اعدادي كه در اندازه‎گيري دما به وسيلة دماسنج بدست مي‎آيند جزء كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري هستند؟

الف- اسمي ð            ب- رتبه‎اي ‎ð               ج- فاصله‎اي ð         د- نسبي ‎ð

 

13- در مورد كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري همة‌ اعمال رياضي را مي‎توان انجام داد؟

الف- اسمي ‎ð            ب- رتبه‎اي ‎ð               ج- فاصله‎اي ‎ð         د- نسبي ‎ð

14- دانشجويي در يك درس 3 واحدي نمرة 19 در يك درس 4 واحدي نمرة 20 و در يك درس 2 واحدي 15 گرفته است معدل او چقدر است؟

الف- 18 ‎ð             ب-5/17 ‎ð              ج- 6/18 ‎ð         د- 4/18 ‎ð

15- كداميك از موارد زير تنها شاخص قابل محاسبه در م ورد داده‎هاي اسمي مي‎باشد؟

الف- نما ‎ð             ب- ميانه ‎ð            ج- ميانگين ‎ð           د- چارك ‎ð

16- براي نمايش داده‎هاي يك متغير ناپيوسته از كداميك از انواع نمودارها استفاده مي‎شود؟

الف- هيستوگرام ‎ð          ب- ستوني ‎ð            ج- چندضلعي ‎ð     د- مورد الف و ج ‎ð

17- كداميك از پارامترهاي زير تحت تأثير تعداد نمره‎ها قرار مي‎گيرد؟

الف- ميانه ‎ð              ب- ميانگين ‎ð               ج- انحراف استاندارد ‎ð  د- واريانس ð

18- ضريب همبستگي بين دو متغير 6/0 است. ضريب تعيين آنرا محاسبه كنيد:

الف- 6/0 ‎ð            ب- 36/0 ‎ð             ج- 12/0 ‎ð         د- 6/3 ‎ð

19- موارد استفاده ميانه بيشتر در مورد كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري مي‎باشد؟

الف- اسمي ‎ð            ب- رتبه‎اي ‎ð           ج- فاصله‎اي ‎ð          د- نسبي ‎ð

20- كداميك از گزينه‎هاي زير يك متغير ناپيوسته مي‎باشد؟

الف- وزن ð            ب- سن ‎ð          ج- قد ‎ð      د- مقاطع تحصيلي ‎ð

21- اختلاف بين شاخص آماري محاسبه شده با استفاده از توزيع فراواني طبقه‎بندي شده و توزيع فرواني طبقه‎بندي نشده چه نام دارد؟

الف- انحراف معيار ‎ð        ب- دامنه تغييرات ‎ð     ج- خطاي طبقه‎بندي ‎ð         د- خطاي اندازه‎گيري ‎ð

22- كداميك از موارد زير اولين مرحله در ساختن جدول توزيع فراواني طبقه‎بندي شده مي‎باشد؟

الف- تعيين تعداد طبقات ‎ð   ب- دامنه تغييرات ‎ð      ج- محاسبة‌ دامنة‌ تغييرات ‎ð     د- خط نشان زدن ‎ð

23- كداميك از گزينه‎هاي زير نمايانگر يك متغير كيفي مي‎باشد؟

الف- قد ð             ب- وزن ‎ð              ج- سن  ‎ð         د- جنسيت ‎ð

24- كدا ميك از گزينه‎هاي زير يك متغير پيوسته است؟

الف- جنسيت ‎ð          ب- سن ð          ج- وضعيت تأهل ‎ð  د- مقاطع تحصيلي ‎ð

 

25- كداميك از انواع شاخصهاي مركزي تحت تأثير مقدار تمام داده‎ها قرار دارند؟

الف- نما ‎ð             ب- ميانه ‎ð            ج- ميانگين ‎ð           د- هر سه مورد ‎ð

28- در سري اعداد (9-8-7-7-7-7-6-5-5-4) ميانه را محاسبه كنيد.

الف- 75/6 ð           ب- 7 ‎ð             ج- 25/7  ð       د- 5/7 ð

29- كداميك از شاخصهاي مركزي داراي كمترين مفروضات است؟

الف- نما ‎ð             ب- ميانگين ‎ð               ج- ميانه ‎ð       د- دامنه تغييرات ‎ð

30- در سري اعداد (10-10-8-7-6-6-6-5-4-3) ميانه را محاسبه كنيد.

الف- 83/5 ‎ð           ب- 17/6 ‎ð             ج- 6 ð       د- 10 ‎ð

31- درصدها براساس كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري مي‎باشند؟

الف- اسمي ‎ð            ب- رتبه‎اي ‎ð               ج- فاصله‎اي ‎ð         د- نسبي ‎ð

33- جذر ميانگين مجذور انحرافات از ميانگين كدام است؟

الف- انحراف متوسط ‎ð        ب- انحراف چاركي ‎ð          ج- انحراف استاندارد ‎ð د- انحراف از ميانگين ð

34- اگر در يك توزيع ميانگين 75 =  و انحراف استاندارد 16 = Z باشد نمره استاندارد معادل 59 كدام است؟

الف- 4- ‎ð             ب- 1-  ‎ð              ج- 1+ ð           د- 4+ ‎ð

34- در صورتيكه شرايط استفاده براي تمام شاخصهاي مركزي وجود داشته باشد كداميك از اين شاخصها را براي توزيع نمرات (19-2-4-6-5-3-1) بكار خواهيد برد؟

الف- ميانه ‎ð              ب- ميانگين ‎ð               ج- نما ‎ð          د- تمام شاخصها ‎ð

35- سطح زير منحني نرمال بين 1 = Z و 2 = Z از سطح بين 2 = Z و 3 = Z:

الف- كوچكتر است ‎ð                            ب- بزرگتر است ‎ð       

ج- ممكن است بزرگتر يا كوچكتر باشد ‎ð            د- برابر است ð

36- اگر درصد واريانس مشترك بين دو متغير معادل 25 باشد ضريب همبستگي آنها برابر است با:

الف- 60/. ‏ð           ب- 25/0 ‎ð             ج- 625/0 ‎ð        د- 50/. ‎ð

37- در يك سلسله نمره اگر از هر نمره 10 واحد كم شود ميانگين جديد چه وضعي خواهد داشت؟

الف- تغيير نمي‎كند ‎ð                           ب- 10 و احد كمتر از ميانگين قبلي است ‎ð

ج- 10 و احد بيشتر از ميانگين قبلي است ‎ð               د- 10/1 ميانگين قبلي است ‎ð

38- هنگامي كه معلم مي‎گويد: حميد از سعيد باهوش‎تر است كدام مقياس را به كار برده است؟

الف- اسمي ‎ð            ب- ترتيبي ‎ð            ج- نسبتي ‎ð         د- فاصله‎اي ‎ð

39- حدود واقعي نمرة 6 عبارت است از:

الف- 7-5 ð            ب- 1/6-9/5 ‎ð          ج- 05/6 – 95/5 ‎ð      د- 5/6-5/5 ‎ð           

40- در صورتيكه گفته شود قد علي 4/3 قد حسين است مقياس به كار برده شده عبارت است از:

الف- نسبي ‎ð            ب- فاصله‎اي ‎ð              ج- اسمي ‎ð         د- ترتيبي ð

41- كداميك از شاخصهاي زير موقعيت يك عدد را در درون توزيع نمره‎ها نشان مي‎دهد.

الف- دامنه تغييرات ‎ð       ب- انحراف چاركي ‎ð      ج- ميانگين  ‎ð         د- نمره‎هاي  استاندارد ‎ð

42- كداميك از موارد زير از مفروضات ضريب همبستگي پيرسون نيست؟

الف- رابطه بين دو متغير خطي باشد ‎ð                ب- مقياس اندازه‎گيري رتبه‎اي باشد ‎ð

ج- توزيع‎ها داراي شكل مشابه باشند ‎ð                  د- نمودار پراكندگي يكسان باشد ‎ð

43- اگر تمام نمره‎هاي يك توزيع به نمرة Z تبديل شوند شكل توزيع چگونه است؟

الف- تغيير نمي‎كند ‎ð                      ب- به صورت منحني نرمال مي‎شود ‎ð

ج- داراي كجي مثبت مي‎شود ‎ð                   د- داراي كجي منفي مي‎شود ‎ð

44- توزيع نمرات ‎Z داراي چه مقياسي است؟

الف- اسمي ‎ð            ب- رتبه‎اي ‎ð               ج- فاصله‎اي ‎ð         د- نسبي ‎ð

45- در كداميك از اشكال منحني ميانگين، ميانه و نما بر روي هم قرار مي‎گيرند؟

الف- كجي مثبت ‎ð       ب- متقارن ð           ج- نامتقارن ‎ð         د- كجي منفي ð

46- در صورتيكه ميانگين يك توزيع 15 و نماي آن 17 باشد منحني چه شكلي دارد؟

الف- متقارن ð             ب- كجي مثبت ð         ج- كجي منفي ð    د- تعيين شكل ممكن نيست

47- استفاده از ميانگين به عنوان شاخص مركزي براي كداميك از مقياسهاي اندازه‎گيري مناسبتر است؟

الف- رتبه‎ايð              ب- فاصله‎اي ð              ج- نسبي ð         د- فاصله‎اي و نسبي

48- كداميك از انواع شاخصهاي پراكندگي به عنوان ساده‎ترين شاخص محسوب مي‎شود؟

الف- واريانسð         ب- انحراف استاندارد ð      ج- انحراف چاركيð  د- دامنه تغييرات ð

49- براي استفاده از دامنه تغييرات داده‎هاي مورد استفاده بايد داراي چه مقياسي باشند؟

الف- اسمي ð            ب- رتبه‎اي ð           ج- فاصله‎اي ð          د- هر سه مورد

 

50-كداميك از شاخصهاي پراكندگي زير معتبرترين شاخص شناخته شده است؟

الف- دامنه تغييراتð        ب- واريانسð               ج- انحراف چاركي ð  د- انحراف استاندارد ð

51- هر چه حجم نمونه بيشتر شود دامنه تغييرات ‎…

الف- كمتر مي‎شود ð                       ب- بيشتر مي‎شود ð

ج- تغيير نمي‎كند ð                        د- به مقدار تغيير حجم نمونه تغيير مي‎كندð

53- هنگاميكه ميانه مناسبترين شاخص مركزي است براي محاسبه پراكندگي از كداميك از شاخصها مي‎توان استفاده كرد؟

الف- انحراف استانداردð     ب- دامنه تغييرات ð         ج- انحراف چاركي ð  د- واريانس ð

54- در صورتيكه  منحني داراي كجي مثبت باشد مكعب مجذور انحراف نمره‎ها از ميانگين:

الف- مثبت مي‎شود ð                           ب- منفي مي‎شود ð      

ج- صفر مي‎شود ð                         د- داراي بيشترين مقدار مي‎شودð

55- در صورتيكه بين چاركها رابطة Q2 – Q1 ‎Q3 – Q4  > باشد منحني چه شكلي است؟

الف- متقارن ð             ب- كجي مثبت ð         ج- كجي منفي ð    د- معين نيست ð

56- وقتيكه از ميانگين بعنوان شاخص مركزي استفاده مي‎شود براي محاسبه پراكندگي كداميك از شاخصها بهتر است؟

الف- دامنه تغييرات ð       ب- واريانس ð              ج- انحراف چاركي ð   د- انحراف استاندارد

57- هنگاميكه شكل نمودار به صورت كجبي (مثبت يا منفي) است كداميك از شاخصهاي زير براي نشان دادن پراكندگي مناسبتر است؟

الف- انحراف چاركيð         ب- دامنه تغييرات ð         ج- انحراف استاندارد ð د- واريانس

58- در صورتيكه منحني داراي كشيدگي منفي باشد مكعب مجموع مجذور انحراف نمره‎ها از ميانگين:

الف- داراي كمترين مقدار مي‎شود ð                  ب- منفي مي‎شود ð

ج- مثبت مي‎شود ð                        د- صفر مي‎شود ð

59- فردي كه داراي نمرة (1-) = Z باشد نمرة نه گانة او چقدر مي‎شود؟

الف- 1 ð              ب- 3 ð            ج- 5 ð       د- 7

60- رابطه بين متغيرهاي ‎x و ‎y به چه عاملي بستگي دارد؟

الف- مقدار ضريب همبستگي ð                    ب- علامت ضريب همبستگي ð

ج- ضريب تعيين ð                         د- علامت و مقدار ضريب همبستگي ð

 

 

61- در جدول توزيع فراواني زير (نما) كدام است؟

الف- 10 ð             ب- 8ð             ج- 6 ð       د- ð

10

8

6

4

2

x

5

8

10

6

3

f

62- در جدول زير ميانگين كدام است؟

الف- 25/8 ð           ب- 8 ð            ج- 5/6 ð          د- 5ð

9-7

6-4

2-1

x

1

3

1

F

63- واريانس يك توزيع نرمال برابر 16 است و يكي از اندازه‎هاي آن 86 است اگر نمره استاندارد معادل اين نمره برابر 2+ باشد ميانگين اين توزيع چقدر است؟

الف- 78 ð             ب- 84 ð           ج- 90 ð      د- 94 ð

64- ميانه مجموعه اعداد (1-0-60-40-90-93-92) برابر است با:

الف- 1 ð              ب- 60 ð               ج- 75 ð           د- 40 ð

65- در دو نمونه 10 تايي و 30 تايي ميانگين به ترتيب 1 و 5 است ميانگين كل براي نمونه 40 تايي چند است؟

الف- 5/2 ð            ب- 3 ð            ج- 5/3 ð          د- 4ð


سؤالات صحيح غلط


سؤالات صحيح غلط

صحيح

غلط

1- جامعه آماري به مجموعه‎اي گفته مي‎شود كه حداقل در يك صفت با هم مشترك باشند.

ð

ð

2- در مقياسهاي نسبي صفر قراردادي وجود دارد.

ð

ð

3- اندازه‎هايي كه از نمونه بدست مي‎آيد پارامتر ناميده مي‎شود.

ð

ð

4- ارزشهاي مقداري كه داده‎هاي جامعه را توصيف مي‎كند متغير كمي خوانده مي‎شود. 

ð

ð

5- يك ارزش يا ويژگي كه در اثر تغيير در ارزش يا ويژگي ديگري دستخوش تغيير مي‎شود متغير مستقل ناميده مي‎شود.

ð

ð

6- چنانچه معلمي دانش‎آموزان خود را براساس ميانگين درس رياضي به دو دسته تقسيم كند با آمار توصيفي سروكار دارد.

ð

ð

7- انحراف استاندارد قد كليه دانش‎آموزان پسر كلاس پنجم ابتدايي در شهرستان ساوجبلاغ آماره ناميده مي‎شود.

ð

ð

8- تعداد صندلي‎هاي يك كتابخانه يك متغير ناپيوسته است.

ð

ð

9- در كجي منفي نما كوچكترين شاخص مركزي است.

ð

ð

10- در صورتيكه نمرة Z دانشجويي برابر 2+ باشد نمره خام اين دانشجو برابر ميانگين خواهد بود.

ð

ð

11- دامنه تغييرات منعكس‎كننده فاصله بين كوچكترين و بزرگترين عدد برحسب واحد اندازه‎گيري  است.

ð

ð

12- توزيع‎هايي كه انحراف استاندارد آنها كوچك است داراي دامنه تغييرات كوچكي نيز هستند.

ð

ð

13- در صورتي كه پژوهشگري نخواهد تأثير نمره‎هاي خيلي بزرگ و خيلي كوچك را به حداقل برساند بايستي از انحراف استاندارد استفاده نمايد.

ð

ð

14- در صورتيكه رتبه درصدي دانشجويي در يك ازمون 25 باشد معني آن اين است كه او از 50 درصد از همكلاسيهاي خود بالاتر است.

ð

ð

15- شدت همبستگي به علامت ضريب همبستگي بستگي دارد.

ð

ð

16- ضريب همبستگي 85/0 + نشانة همبستگي بالا و مستقيم بين دو متغير است.

ð

ð

17- زماني كه توزيع نمرات داراي يك نماي مشخص باشد توزيع يك جمله‎اي خواهد بود.

ð

ð

18- يكي مزيتهاي رتبه‎هاي درصدي اين است كه يك تغيير جزئي در نمره خام موجب تغيير چشمگيري در رتبه درصدي مي‎شود.

ð

ð

19- ضريب همبستگي (9/0-) داراي ضريب تعيين(%81)منفي خواهد بود.

ð

ð

20- واريانس سه نمره برابر است با صفر اگر اين سه نمره داراي ارزشهاي عددي برابر باشند.

ð

ð

23- اگر ضريب همبستگي بين دو صفت برابر يك باشد همبستگي بين دو صفت ناقص و مستقيم است.

ð

ð

24- رتبه درصدي يك نمره نشان مي‎دهد كه چند درصد نمره‎ها در توزيع در زير آن نمره قرار گرفته‎اند.

ð

ð

25- رتبه درصدي يك نمره نشان مي‎دهد كه چه تعداد از نمره‎ها در توزيع در زير آن نمره قرارگرفته‎اند.

ð

ð

26- رتبه درصدي يك نمره نشان مي‎دهد كه چند  درصد نمره‎ها در توزيع بالاي آن نمره قرار گرفته‎اند.

ð

ð

27- در صورتيكه به همه اعداد يك توزيع عدد ثابتي اضافه شود انحراف استاندارد تغييري نخواهد كرد.

ð

ð

28- انحراف چاركي از دامنه تغييرات با ثبات‎تر و از انحراف استاندارد بي‏ثبات‎تر است.

ð

ð

29- دامنه تغييرات از انحراف چاركي باثبات‎تر و از انحراف استاندارد بي‎ثبات‎تر است.

ð

ð

30- در صورتيكه كليه اعداد يك توزيع در عدد ثابتي ضرب شود، ‌انحراف استاندارد در مجذور آن عدد ضرب مي‎شود.

ð

ð

 

 

 

32- براي محاسبة ضريب همبستگي پيرسون بايد متغيرهاي ‎x و y پيوسته باشند.

ð

ð

33- چنانچه بخواهيم مركز ثقل داده‎ها را بدانيم بهتر است از ميانه استفاده كنيم.

ð

ð

34- يكي از شرايط كاربرد ميانگين اين است كه پراكندگي داده‎ها بايستي داراي كجي زياد باشد.

ð

ð

35- در يك منحني با كجي مثبت بيشتر افراد مورد مطالعه نمره كمتر از ميانگين گرفته‎اند.

ð

ð

36- در يك منحني با كجي منفي نشانگر اين است كه آزمون براي افراد آسان بوده است.

ð

ð

37- يكي از شرايط كاربرد ضريب همبستگي پيرسون اين است كه رابطه متقابل ميان دو متغير ‎x و ‎y   بايد غيرخطي باشد.

ð

ð

38- رتبه درصدي يك نمره نشان مي‎دهد كه چند درصد نمره‎ها در توزيع در زير آن نمره قرار گرفته‎اند.

ð

ð

39- اگر دو متغيري داراي ميانگينها و انحراف استا نداردهاي برابر باشند در اين صورت ضريب همبستگي آنها برابر با يك است.

ð

ð

40- در صورتيكه رتبه درصدي فردي در يك آزمون 10 باشد معني آن اين است كه به 90% از سؤالات پاسخ صحيح داده است.

ð

ð

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:8  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای تبادل نظربادوستان وایجادفرصت هم اندیشی درزمینه های فرهنگی واجتماعی وآموزشی ساخته شده است.

نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
تربیت فرزندان
آموزشی
نمونه سوال درسی
مقاله
پیوندها
جهاددانشگاهی
معلم روستا
روستای ورده
تبیان
سازمان سنجش
دیکشنری آنلاین
سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران
شبکه رشد
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تستهای روانشناسی و روانپزشکی
دانشجویان زیست شناسی امیرکبیر
انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
مجلات تخصصی نور
پژوهشگاه علم وفناوری
مدیریت امروز
سایت آموزشی منتخبی
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی درکرج
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی
امیرکبیر
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM