آموزشی-فرهنگی-اجتماعی

خدمات مشاوره

 وروانسنجی

(بامجوزرسمی ازسازمان نظام روانشناسی ومشاوره)

*مشاوره تحصیلی،تربیتی،رفتاری،شغلی وخانواده

*سنجش وتشخیص اختلالات وسواس،اضطراب، افسردگی،شخصیت

*سنجش وشکوفایی هوش،حافظه،استعداد،خلاقیت،رغبت وپیشرفت تحصیلی

شاهین ویلا.خیابان نهم غربی.برج مهر.طبقه دوم

تلفن:4572939     

همراه) 20-17)09125653240

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۷ساعت 5:54  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی  | 

بنام خدا

نمونه سوالات درس سنجش واندازه گیری-

کتاب اندازه گیری وسنجش پیشرفت تحصیلی

-تالیف سیدرفیع الدین میرعربشاهی-انتشارات سرافراز-کرج1386.

**********************

1- طبقه‌اي از محركها كه داراي وجوه مشتركي هستند...................... نام دارد.          (مفهوم)

2- مفاهيم بلوكهايي هستند كه ساختمان دانش به وسيله‌ي آنها ساخته مي‌شود.                     ص           غ

3- مفاهيمي كه بر اساس فعاليت‌هاي حسي ساخته مي‌شوند مفاهيم تجربي ناميده مي‌شوند.       ص          غ

4- به مفاهيمي كه از هرگونه شرايط مكاني و زماني خاص مستقل هستند مفاهيم.............مي‌گويند.     (نظري يا مجرد)

5- بارگيري يك مفهوم انتزاعي است.           ص         غ

6- فرآيند رقيق و نظامدار كميّت بخشيدن به كيفيات پديده‌ها ارزشيابي نام دارد.       ص          غ

7- جمله‌ي «قد علي 135 سانتي‌‌متر است» بيانگر فرآيند ارزشيابي است.               ص         غ

8- وسيله‌اي عيني و استاندارد شده كه براي اندازه‌گيري نمونه‌اي از رفتار به‌كار مي‌رود................نام دارد.      (آزمون)

9- اندازه‌گيري يك فرآيند نظامدار براي جمع‌آوري و تحليل و تفسير اطلاعات است.          ص           غ

10- مفهومي كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده‌مي‌شود نام دارد؟       (متغير)

11- به ويژگي‌هايي كه داراي ارزشهاي يكسان و مساوي باشند...............گفته مي‌شود.        (ثابت)

12- به متغيري كه تغييرات و اعمال يا عدم اعمال آن در اختيار محقق باشد متغير وابسته مي‌گويند.      ص       غ

13- متغيري كه بين دو واحد متوالي آن همواره واحد اندازه‌گيري قرار بگيرد متغير پيوسته ناميده مي‌شود.    ص       غ

14- جنسيت و شماره‌ي بازيكنان تيم فوتبال، دو متغير پيوسته مي‌باشند.         ص        غ

15- به متغيرهايي كه اندازه‌گيري و انتخاب مي‌شوند متغيرهاي خصيصه‌اي گفته مي‌شوند.         ص          غ

16- مقياسهاي رتبه‌اي تنها قادرند طبقات متغيرها را مشخص كنند.        ص        غ

17- از طريق مقياسهاي اسمي مي‌توان ترتيب قرار گرفتن متغيرها را تعيين كرد.        ص           غ

18- كد پستي مناطق يك متغير اسمي به شمار مي‌رود.       ص            غ

19- شماره بازيكنان تيم فوتبال يك متغير رتبه‌اي به حساب مي‌آيد.         ص            غ

20- واحدهاي متوالي مقياسهاي رتبه‌اي داراي فواصل يكسان هستند.        ص           غ

21- در مقياس‌هاي رتبه‌اي صفر شناخته‌ شده‌اي داريم.         ص            غ

22- در مقياس‌هاي فاصله‌اي صفر واقعي وجود دارد.         ص             غ

23- واحدهاي متوالي مقياس‌هاي فاصله‌اي داراي فواصل يكسان هستند.          ص             غ

24- در مقياس‌هاي فاصله‌اي محاسبه‌ي ميانگين امكان‌پذير است.       ص           غ

25- در مقياس‌هاي رتبه‌اي محاسبه‌ي ميانه امكان‌پذير است.            ص            غ

26- با نمرات حاصل از متغيرهاي فاصله‌اي عمل ضرب امكان‌پذير است.        ص           غ

27- با نمرات حاصل از متغيرهاي نسبي عمل تقسيم امكان‌پذير است.         ص             غ

28- با نمرات حاصل از متغيرهاي اسمي محاسبه‌ي نما امكان‌پذير است.        ص          غ

 

*************************************

29- در مسابقات ورزشي و كنكور از ارزشيابي‌هاي ملاكي استفاده مي‌شود.        ص            غ

30- در آزمون‌هاي رانندگي از ارزشيابي‌هاي هنجاري استفاده مي‌شود.        ص            غ

31- ارزشيابي‌هاي ملاكي مبتني بر ملاك نسبي هستند.         ص           غ

32- ارزشيابي‌هاي هنجاري مبتني بر ملاك مطلق هستند.       ص           غ

33- در ارزشيابي‌هاي ملاكي مرجع تصميم‌گيري عملكرد شركت‌كنندگان است.       ص           غ

34- در ارزشيابي‌هاي هنجاري مرجع تصميم‌گيري معيارهاي از پيش تعيين شده‌است.      ص            غ

 

35- ارزشيابي‌ كه دانش و مهارت‌هاي پيشين از شاگردان را وارسي مي‌كند ارزشيابي.............نام دارد.       (آغازين)

36- ارزشيابي كه در پي كشف نقاط ضعف و قوت يادگيري در فراگيران است ارزشيابي..........نام دارد.      (تكويني)

37- در كدام‌يك از انواع ارزشيابي‌ هدف نمره‌ دان و تصميم‌گيري است؟         (تراكمي)

38- در كدام‌يك از انواع ارزشيابي نمونه‌ي محدودي از تكاليف بررسي مي‌شود؟         (تكويني) 

39- در كدام‌يك از انواع ارزشيابي نمونه‌ي بزرگي از تكاليف بررسي مي‌‌شود؟       (تراكمي)

40- در كدام يك از انواع ارزشيابي آزمون‌ها بطور متناوب اجرا مي‌شوند؟       (تكويني)

(پيشرفت تحصيلي)

 

41- كدام‌يك از انواع ارزشيابي‌ها ميزان دستيابي به هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده را تعيين مي‌كند؟

42- در ارزشيابي از برنامه‌هاي درسي مهمترين ملاك چيست؟       (يادگيري شاگردان)

43- پيچيده‌ترين نوع ارزشيابي كدام است؟       ( ارزشيابي از كار معلم )

(ارزشيابي از معلمان)

 

44- كدام‌يك از انواع ارزشيابي به علت كم اعتباري و بي‌دقتي وسايل و روشهاي اندازه‌گيري دشوارتر از بقيه است؟

45- آزمون‌هاي معلم ساخته داراي ملاك نسبي اندازه‌گيري مي‌باشند.                ص           غ

46- آزمون‌هاي استاندارد شده داراي ملاك مطلق اندازه‌گيري مي‌باشند.             ص            غ

47- دقت ساخت آزمون‌هاي معلم ساخته كم‌تر از آزمون‌هاي ميزان شده‌است.      ص            غ

48- تصميمات آموزشي براي ارتقاي شاگردان توسط آزمون‌هاي معلم ساخته گرفته مي‌شود.     ص             غ

49- تصميمات آموزشي براي كم و كيف آموزش توسط آزمون‌هاي معلم ساخته گرفته‌مي‌شود.      ص           غ

50- تصميمات جايابي يا پايه‌گزيني افراد بر اساس آزمون‌هاي استاندارد شده ميسر است.         ص            غ

51- تصميمات مربوط به مشاوره راهنمايي بر اساس آزمون‌هاي معلم ساخته امكان‌پذير است.       ص           غ

52- تصميمات مربوط به برنامه‌ريزي درسي و گزينش برنامه‌ها از عهده آزمون‌هاي معلم ساخته برمي‌آيد.   ص       غ

53- براي مقايسه‌ي مدارس مختلف آزمون‌هاي استاندارد كاربرد بيشتري دارند.            ص            غ

 

54- آزمون‌هاي استعداد ظرفيت يادگيري را اندازه‌گيري مي‌كنند.               ص            غ

55- آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي ميزان موفقيت شاگردان را پيش‌بيني مي‌كنند.           ص              غ 

56- آزمون‌هاي استعداد ميزان موفقيت شاگردان را پيش‌بيني مي‌كنند.               ص             غ 

57- آزمون‌هاي استعداد ناظر به آموخته‌هاي قبلي شاگردان هستند.          ص             غ

58- آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي ناظر به آموخته‌هاي قبلي شاگردان هستند.         ص             غ

59- آزمون‌ فيزيك يك آزمون استعداد است.        ص             غ

60- آزمون‌ هوش موسيقيايي يك آزمون استعداد ويژه است.      ص             غ

61- آزمون نگرش سنج يك آزمون عاطفي محسوب مي‌شود.        ص              غ

62- آزمون‌هاي شخصيت جزو آزمون‌هاي عاطفي به‌حساب مي‌آيند.      ص             غ

63- كاربرد آزمون‌هاي توانايي در مراكز مشاوره از آزمون‌هاي عاطفي بيشتر است.       ص             غ

 

**********************************

 

64- مهمترين شرط لازم براي يك وسيله‌ي جمع‌آوري اطلاعات چيست؟          ( روايي )

65- خصيصه‌اي كه نشان دهد وسيله‌ي اندازه‌گيري همان چيزي را كه بايد بسنجد، مي‌سنجد چه نام دارد؟     ( روايي )

66- روايي صحت وسيله‌ي اندازه‌گيري را تعيين مي‌كند.          ص             غ 

67- كدام‌يك از ويژگي‌هاي ابزارهاي اندازه‌گيري دقت وسيله را مورد بررسي قرار مي‌دهد.        ( اعتبار و پايايي )

68- چنانچه در دوبار اندازه‌گيري يك متغير، نتايج متفاوت زيادي داشته‌باشد وسيله‌ي اندازه‌گيري چه خصوصيتي را ندارد؟        ( پايايي )

69- پايايي شرط لازم براي روايي است.          ص             غ 

70- روايي شرط كافي براي پايايي است.          ص             غ 

71- روايي شرط لازم براي پايايي است.          ص             غ

72- چنانچه يك وسيله داراي  پايايي و روايي باشد، قابل اجرا بودن آن نيز تأمين شده‌است.         ص             غ

73- عملي بودن اجراي يك وسيله‌ي جمع‌آوري اطلاعات از روايي آن مهم‌تر است.            ص             غ

74- مهم‌ترين روش جمع‌آوري اطلاعات چيست؟            ( مشاهده ) 

75- كدام‌يك از روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات در بيشتر روش‌ها حضور دارد؟            ( مشاهده )

76- در مشاهده طبيعي، مشاهده‌شونده تغيير رفتار مي‌دهد.          ص             غ

77- در مشاهده طبيعي مشاهده‌شونده از حضور مشاهده‌گر اطلاع دارد.          ص             غ

78- مشاهده روش تدريس معلم به‌وسيله‌ي حضور در كلاس وي، مشاهده‌ي منظم نام دارد.         ص             غ 

79- در مشاهده طبيعي لازم نيست طرح و نقشه قبلي داشته‌باشيم.           ص             غ

80- در مشاهده طبيعي مشاهده همزمان رفتار چند نفر به صرفه‌تر است.          ص             غ

81- چنانچه رفتار يك آزمودني در چند موفقيت مشاهده شود اعتبار مشاهده كاهش مي‌يابد.       ص             غ

82- در مشاهده بهتر است به‌جاي افكار و احساسات، رفتارها را را مورد مشاهده قرار دهيم.        ص             غ 

83- در مشاهده طبيعي به عوامل موفقيت نبايد زياد توجه كرد.      ص             غ

84- توجه به محركهاي طبيعي در هنگام مشاهده طبيعي، مشاهده‌گر را گمراه مي‌سازد.      ص             غ

85- هنگام مشاهده رفتار طبيعي، بهتر است تفسير رفتار هم توسط مشاهده‌گر همزمان صورت پذيرد.    ص          غ

86- ثبت رويدادها هنگام مشاهده دقت مشاهده‌گر را بالا مي‌برد.            ص             غ

87- روش مشاهده طبيعي بدون توجه به ساير اطلاعات جمع‌آوري شده براي تغيير رفتار آزمودني‌ها شرط كافي است.

 ص           غ

88- وسيله‌اي كه تنها تعيين مي‌كند يك ويژگي حضور دارد يا نه، چه نام  دارد؟        ( فهرست وارسي يا چك ليست)

89- وسيله‌اي كه درجات ويژگي مورد نظر را تعيين مي‌كند چه نام دارد؟              ( مقياس درجه‌بندي )

90- چك ليست از مقياس درجه‌بندي رفتار دقت عمل بيشتري دارد.            ص             غ   

91- ساده‌ترين نوع مقياس درجه‌بندي كدام نوع است؟     ( عددي )

(نگاره‌اي)

 

92- در كدام‌يك از انواع مقياس‌هاي درجه‌بندي، مشاهده‌گر داوري خود را روي يك خط مستقيم تعيين مي‌كند؟

93- «احساس حقارت» موضوع مناسبي براي مشاهده است.          ص             غ        

94- براي بدست آوردن تصوير عاملي از يك شخص در طول يك مدت‌زمان كدام وسيله ثبت مشاهده مناسب‌تراست؟       (واقعه نگاري )

95- براي ارزيابي از افكار و عقايد تعداد زيادي از افراد كدام وسيله مناسب‌تر است؟        ( پرسشنامه )

96- براي ارزيابي از افكار و عقايد تعداد زيادي از افراد مصاحبه مناسب‌تر است.        ص             غ   

97- در پرسشنامه طرح سؤال دو پهلو يك هنر است.       ص             غ   

ص        غ

98- در پرسشنامه استفاده از سؤال به روش منحني مضاعف علاوه بر دانش، هوش افراد را نيز مشخص مي‌كند.

99- پرسشنامه‌هاي باز پاسخ اطلاعات متنوع‌تري بدست مي‌دهند.          ص             غ 

100- پرسشنامه‌هاي بسته پاسخ اطلاعات متنوع‌تري بدست مي‌دهند.    ص            غ         

101- در پرسشنامه‌هاي بسته پاسخ فقط سؤالات در اختيار آزمودني قرار مي‌گيرد.      ص          غ         

102- تجزيه و تحليل پرسش‌نامه‌هاي باز پاسخ از پرسشنامه‌هاي بسته پاسخ آسانتر است.          ص            غ         

103- گفتگوي حضوري و هدفدار بين آزمودني و محقق را .............. مي‌گويند.       ( مصاحبه )

104- چنانچه پاسخهاي مصاحبه شونده توسط مصاحبه‌گر مورد تعبير و تفسير و قضاوت قرار مي‌گيرند.

از نوع .............. است.       ( ارزشيابي )

105- در يك مصاحبه رسمي و جدي نيازي به بر قراري جو دوستانه نيست.          ص            غ   

106- در مصاحبه كافي است مصاحبه‌گر پاسخهاي آزمودني را ثبت نمايد.              ص            غ         

107- در مصاحبه لازم است مصاحبه‌گر تماس چشمي با آزمودني بر قرار نمايد.        ص             غ 

108- خيره شدن مصاحبه‌گر به مصاحبه‌شونده نشان دهنده‌ي توجه و علاقه مصاحبه‌گر است.       ص            غ         

109- عكس‌العمل مصاحبه‌گر نسبت به پاسخهاي مصاحبه‌شونده القا كننده است.            ص             غ 

110- مصاحبه‌گر نبايد پاسخ خاصي را به مصاحبه شونده القا نمايد.          ص             غ 

111- مصاحبه در مقايسه با پرسشنامه داراي انعطاف بيشتري است.          ص             غ 

112- مصاحبه نسبت به پرسشنامه اطلاعات كاملتري در اختيار قرار مي‌دهد.       ص             غ 

113- پرسشنامه نسبت به مصاحبه هزينه و درمان بيشتري دارد.           ص            غ         

114- براي بدست آوردن اطلاعات محرمانه مصاحبه روش مناسب‌تري است.            ص             غ 

115- براي بدست آوردن اطلاعات از كودكان و افراد كم هوش پرسشنامه مناسب‌تر است.      ص            غ         

116- براي توصيف روابط اجتماعي افراد از روش ................ استفاده مي‌شود.        ( گروه سنجي )

117- ميزان سازگاري و درجه محبوبيت يك فرد با چه روشي مورد سنجش قرار مي‌گيرد؟       ( گروه سنجي )

118- در گروه‌سنجي لازم نيست افراد همديگر را به خوبي بشناسند.         ص            غ         

119- در گروه‌سنجي نمي‌توان از ضرايب عددي براي انتخابهاي افراد استفاده كرد.         ص            غ         

120- در گروه‌سنجي به فردي كه بيشترين انتخاب را داشته‌باشد ............... گفته‌مي‌شود.            (ستاره‌ي گروه )

121- در گروه‌سنجي لازم است نتايج به اعضاي گروه اعلام شود.           ص            غ         

122- در گروه‌سنجي لازم است نتايج به‌طور كاملاً محرمانه نزد محقق يا معلم باقي بماند.         ص             غ 

123- در آموزش و پرورش از ميان آزمونهاي گوناگون، آزمون پيشرفت تحصيلي كاربرد بيشتري دارد.    ص         غ 

124- از طريق نتايج آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي روش تدريس معلمان را مي‌توان وارسي كرد.      ص           غ

125- قابليت تعميم نتايج آزمونهاي پيشرفت تحصيلي نامحدود است.          ص            غ

 

********************************

126- مهم‌ترين حوزه‌ي آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي در كدام‌يك از حوزه‌هاي سه‌گانه بلوِم است؟       ( شناختي )

127- هدف‌هاي آموزشي كه مستلزم يادآوري امور هستند يادگيري در سطح ........... مشخص مي‌نمايند.     ( دانش )

128- هدف‌هاي آموزشي كه مستلزم شكستن مطلب به اجزاي كوچكتر آن هستند يادگيري در سطح ............ را مشخص مي‌سازند.       ( تحليل )

129- چنانچه شاگرد بتواند در موقعيت‌هاي عملي و عيني از آموخته‌هايش استفاده كند. او به سطح .......... دست يافته‌است.         ( كاربرد )

130- چنانچه شاگرد يك الگوي تازه ايجاد نمايد او به سطح ............... دست يافته‌است.           ( تركيب )

131- تعريف يك مدار الكتريكي توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح (.............) است.          ( دانش )

132- ساختن يك مدار سيم‌كشي كليد يك پل توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح (............) است.     ( كاربرد )

133- نوشتن يك برنامه‌ي غذايي مناسب توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح ( .......... ) است.       ( تركيب )

 ( ارزشيابي )

 

134- انتخاب بهترين سيم‌سيار براي يك هدف مشخص توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح ( .......... ) است.

135- هدفهاي آموزشي كه تغييرات در علايق و نگرش‌هاي دانش‌آموز را منعكس مي‌سازند در حوزه‌ي

 ................. مي‌باشند.          ( عاطفي )

136- توجه فعالانه به پديده‌ها مرحله‌ي پاسخ دادن در حوزه عاطفي مي‌باشد.             ص           غ 

137- چنانچه آثار يك نظام ارزشي در رفتار فرد مشاهده شود او به مرحله شخصيت‌پذيرفتني در حوزه‌ي عاطفي رسيده‌است.             ص           غ 

138- هدفهاي آموزشي كه جنبه‌ي رواني و جسماني باشند در حوزه‌ي ........ قرار مي‌گيرند.       ( رواني-حركتي )

 ( مكانيسم يا عادت )

 

 

139- چنانچه شاگرد به اعمال خودكار در يك هدف آموزشي بپردازد به سطح ........... دست يافته‌است.

 

 

***********************************************

 

140- اولين و مهمترين گام در تهيه آزمونهاي پيشرفت تحصيلي كدام است؟( تهيه جدول دو بعدي)

141- به منظور تأمين روايي محتوايي يك آزمون پيشرفت تحصيلي مهمترين اقدام كدام است؟ ( تهيه جدول مشخصات تهي)

142- اندازه گيري تمامي هدفهاي آموزشي يك كتاب درسي كاري عملي و منطقي است. ص           غ

143- چنانچه آزمون ساز بخواهد 90 سوال و در سطح كاربرد 20 درصد سوال طرح نمايد چه تعداد به سطح كاربرد تعلق مي‌گيرد.(12)

144- چنانچه آزمون ساز بخواهد 70 سوال و از فصل 4 ، 40 درصد سوال طرح نمايد چه تعداد به فصل 4 تعلق مي گيرد.؟ (28)

145- در نظر گرفتن حجم مطالب يك فصل براي درجه‌‌بندي مواد درسي ضرورت ندارد. ص           غ

146- هميشه يادگيري هدفهاي آموزشي مهمتر در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نسبت به بقيه رجحان دارند. ص           غ

147- در جدول بودجه بندي به هدفهاي آموزشي مهمتر تعداد سؤال بيشتري تعلق مي گيرد. ص           غ

*************************************

148-  آزمونهايي كه هم سوالات و هم جوابها در اختيار شاگردان قرار مي‌گيرد چه نام دارند؟( آزمونهاي بسته پاسخ)

149- آزمونهايي كهتنها سوالات در اختيار شاگردان قرار مي‌گيرد چه نام دارند؟ (آزمونهاي باز پاسخ)

150- منظور از آزمونهاي عيني آزمونهايي است كه زينت معلم در آنها بي تأثير است. ص           غ

151- منظور از آزمونهاي ذهني آزمونهايي است كه رينت معلم در آنها مؤثر است. ص           غ

152- به كار بردن كلمات پچيده متني سوالات امتحاني را عملي تر نشان مي‌دهد. ص           غ

153- چنانچه سؤال خارج از كتاب و اهداف درسي باشد كاربردي تر خواهد بود. ص           غ

154- در سوالات امتحاني به كار بردن چند نوع سؤال سردرگمي شاگرد و معلم را افزايش مي‌دهد. ص           غ

155- در كدام يك از انواع سؤالات هيچكونه محدوديتي براي شاگردان منظور نمي شود؟( تشريحي گسترده پاسخ)

156- براي اندازه گيري هدف آموزشي در سطح تركيب و ارزشيابي كدام نوع سؤال مناسب‌تر است؟ (تشريحي گسترده پاسخ )

157- تهيه آزمونهاي تشريحي از تهيه آزمونهاي عيني آسانتر است. ص           غ

158- كدام يك از آزمونها توانايي پاسخ دادن به سوالات را مي سنجند نه توانايي انتخاب پاسخها را؟( تشريحي)

159-به منظور اندازه گيري توانايي در پروراندن پاسخها و بيان آنها كدام نوع سوال مناسب تر است؟ (تشريحي )

160- آزمونهاي عيني موقعيتهاي واقعي تري را از آزمونهاي ذهني عرضه مي‌كنند. ص           غ

161- تصحيح برگه هاي كدام يك از ازمونها وقت گير و دشوار است.( تشريحي)

162- تصحيح برگه‌هاي آزمونهاي تشريحي با دقت و به طور عيني انجام مي‌گيرد. ص           غ

163- دادن سؤالات انتخابي روايي ارزشيابي را بالا مي برند. ص           غ

164- هنگام تصحيح سوالات انشايي شناسايي صاحب ورقه الزامي است. ص           غ

165- آزمونهاي كوتاه پاسخ هدفهاي شناختي سطح پايين را اندازه‌ مي‌گيرند. ص           غ

166- آزمونهاي كوتاه پاسخ امكان تقلب را كاهش مي‌دهند. ص           غ

167- آزمونهاي كوتاه پاسخ نسبت به آزمونهاي صحيح – غلط اطلاعات تشخيص بيشتري مي‌دهند. ص           غ

168- در پاسخگويي به سؤالات كوتاه پاسخ حدس كوركورانه دخالت مي‌كند. ص           غ

169- كاربرد زياد آزمونهاي كوتاه پاسخ سبب تشويق به حفظ كردن اطلاعات جزيي خواهد شد. ص           غ

170- منظور از سوالات عيني انشايي همان سوالات كامل‌كردني و كوتاه پاسخ است. ص           غ

171- در طرح سوالات كامل كردني دادن چند جاي خالي توصيه مي‌شود. ص           غ

172- در طرح سوالات كوتاه پاسخ، به كار بردن چرا ، چگونه و به چه دليل ارزش سواالات را بالا مي برد. ص           غ

173- در طرح سوالات كامل كردني تنها كلمه هاي مهم را بايد حذف كرد. ص           غ

174- تنه كدام يك از سوالات به صورت امري ارائه مي شود؟( تداعي)

175- سادگي تهيه سوالات صحيح – غلط از مزاياي مهم آن است. ص           غ

176- بيشترين دخالت حدس كوركورانه در انتخاب جواب درست در كدام نوع آزمون است؟ ( صحيح – غلط )

177- سوالات صحيح- غلط هدفهايسطوح بالاي يادگيري را به خوبي اندازه مي‌گسرند. ص           غ

178- در سوالات صحيح- غلط بايد طول جملات درست را بيشتر در نظر گرفت. ص           غ

179- سوالات صحيح و غلط بايد عين جملات كتاب باشند. ص           غ

180- جملات منفي مضاعف ارزش سوالات صحيح – غلط را افزايش مي دهند. ص           غ

181- تصحيح سوالات جور كردني كاملاً عيني است. ص           غ

182- همگون بودن سوالات در آزمونهاي جور كردني الزامي است. ص           غ

183- گزينه هاي انحرافي مناسب دانش آموزان ضعيف را بايد از يافتن جواب منحرف نمايند. ص           غ

184- در سوالات چهار گزينه اي از نوع منفي ، متن سوالات به صورت منفي داده مي‌شود. ص           غ

185- كامل كردن متن سوال در ازمونهاي چهار گزينه اي سبب عدم تراكم مطالب در گزينه ها مي شود. ص           غ

186- در سوالات چهار گزينه اي بايد گزينه ها تجانس كافي داشته باشند. ص           غ

187- در سوالات چهار گزينه اي از به كار بردن منفي مضاعف بايد خودداري شود. ص           غ

188- در سوالات 4 گزينه اي طرح سوالات گمراه كننده يك مهارت است. ص           غ

189- انعطاف‌پذير تررين آزمونهاي عيني كدام است؟( چند گزينه اي)

190- امكان حدس زدن در ازمونهاي 4 گزينه اي از آزمونهاي صحيح- غلط بيشتر است ص           غ

191- دانش آموزان و معلمان كدام يك از آزمونهاي عيني را ترجيح مي‌دهند؟( چند گزينه اي)

192- ساختن آزمونهاي 4 گزينه اي از آزمونهاي انشايي آسانتر است. ص           غ

193- در آزمونهاي 4 گزينه اي پيشرفت تحصيلي نمره منفي ضرورت دارد. ص           غ

194- در آزمونهاي 4 گزينه اي دانش آموزان قوي به دليل تيز بيني دچار مشكل مي شوند. ص           غ

*****************************************

195- تنظيم سوالات از ساده به دشوار لازم است. ص           غ

196- تنظيم سوالات از ساده به دشوار سبب تقويت انگيزه شاگردان مي‌شود. ص           غ

197- اضطراب زياد در جلسه آزمون عملكرد شاگردان را مختل مي‌كند. ص           غ

198- در آزمونهاي 4 گزينه اي نمره منفي هر سه غلط نمره يك پاسخ درست را از بين مي‌برد. ص           غ

199- در ازمونهاي صحيح – غط نمره منفي هر غلط نمره يك پاسخ درست را از بين مي برد. ص           غ

200- درصد كل آزمون شوندگاني كه به يك سوال جواب درست مي‌دهند ضريب .............آن سوال است ( دشواري)

201- به ضريبي كه قدرت سوال را در تمايز‌گذاري بين گروه قوي و گروه ضعيف نشان دهد چه مي گويند؟( ضريب تشخيص)

202- منظور از ضريب دشواري اين است كه آيا سوال مورد نظر آزمونهاي قوي و ضعيف را از يكديگر متمايز ساخته است يا نه. ص غ

203- منظور از قوه تمييز اين است كه چند درصد از آزمون شوندگان پاسخ درست را برگزيده اند. ص           غ

204- چنانچه گزينه هاي انحرافي كار خود را به خوبي انجام دهند قوه تمييز سوال بالا خواهد رفت. ص           غ

205- هر چه ضريب دشواري سوالي بزرگتر باشد ، آن سوال ،سوال آسانتري است. ص           غ

206- هر چه ضريب دشواري سوالي كوچكتر باشد آن سوال ، سوال آسانتري است. ص           غ

207- اگر ضريب دشواري سوالي 90 باشد آن سوال بسيار آسان است. ص           غ

208- اگر ضريب دشواري سوالي 10 باشد آن سوال بسيار بسيار آسان است. ص           غ

209- اگر ضريب تمييز سوالي بزرگتر باشد قوه تمييز آن سوال بيشتر است. ص           غ

210- اگرضريب 90 درصد باشد بيانگر اين مطلب است كه سوال افراد قوي و ضعيف را به خوبي جدا كرده است. ص           غ

211-  اگر ضريب 10 درصد باشد بيانگر اين مطلب است كه سوال افراد قوي و ضعيف را به خوبي جدا نكرده است. ص           غ

212- ضريب دشواري مطلوب براي يك سوال 50 است. ص           غ

213- هر چه ضريب تمييز سوالي بزرگتر باشد آن سوال ، سوال بهتري است. ص           غ

214- به منظور رفع اشكالات سوالها آزمون نظرخواهي از دانش آموزان كاملاً بي‌فايده است. ص           غ

215- چنانچه يكي از گزينه هاي انحرافي را هيچكس انتخاب نكرده باشد گزينه مورد نظر كاملاً بي فليده است. ص           غ

216- براي اينكه تعيين كنيم آيا همه سوالات يك صفت را اندازه گيري مي‌كنند يا نه از چه ضريبي استفاده مي‌كنيم ؟ ( ضريب همساني سوال )

217- اگر ضريب همساني سوال پايين باشد يعني آن سوال همان چيزي را مي‌سنجد كه بقيه سوالات اندازه مي‌گيرند. ص           غ

218- يك گزينه انحرافي خوب آن است كه گروه قوي تعداد زيادي انتخاب كرده باشند. ص           غ

219- يك گزينه انحرافي خوب آن است كه گروه ضعيف تعداد زيادي انتخاب كرده باشند. ص           غ

******************************************

220- ارائه اطلاعات به دانش آموزان درباره كيفيت پيشرفت آنان را چه مي‌گويند؟ ( باز خود توصيفي يا توصيف عملكرد )

221- در نظامهاي سنتي ارزشيابي معادل امتحان تلقي مي شود. ص           غ

222- در نظامهاي سنتي امتحان به جاي وسيله هدف تلقي مي‌شود. ص           غ

223- در نظامهاي سنتي رقابت نامطلوب و ايجاد اضطراب از عوارض امتحان است. ص           غ

224- در ارزشيابي توصيفي از مقياس فاصله ‌اي بيشتر استفاده مي‌شود. ص           غ

225- در ارزشيابي توصيفي از مقياس رتبه اي بيشتر استفاده مي شود. ص           غ

226- در ارزشيابي توصيفي با فرهنگ بيست گرايي مبارزه مي‌شود. ص           غ

227- در ارزشيابي توصيفي به فرايند يادگيري بيشتر از محتوا تأكيد مي‌شود. ص           غ

228- در ارزشيابي توصيفي كثرت گرايي و تلفيق رويكردهاي مختلف ارزشيابي مورد تأكيد است. ص           غ

229- براي سنجش فهرستي از مهارتها و فرآيندها در ارزيابي توصيفي از .......................استفاده ميكنند ( چك ليستها)

230- براي اگاهي از جنبه هاي عاطفي و اجتماعي دانش آموزان در ارزشيابي توصيفي ..................... استفاده مي‌كنند.( برگه هاي ثبت گزارش)

231- به مجموعه اي هدفمند از فعاليتهاي دانش آموزان در يك دوره زماني معين..................... مي‌گويند.( كارنما يا پوشه كار )

232- ارزشيابي توصيفي توسط معلم در چند مرحله از سال تحصيلي بايد ارائه شود؟ ( 4 مرحله)

233- در ارزشيابي توصيفي عبارت دختر خوبم شما ياد گرفته ايدكه :................................ مناسب  است. ص           غ

234- در ارزشيابي توصيفي عبارت : هميشه ناقص مي‌نويسي كه .................. مناسب است. ص           غ

235- در ارزشيابي توصيفي دانش آموز نبايد از والدين و همكلاسيها بازخورد دريافت نمايد. ص           غ

********************************************

236- طبقه بندي و سازماندهي داده‌ها از وظايف آمار ................... است .( توصيفي)

237- جدولي كه نشان مي‌دهد عدد يا اعداد معين چند بار تكرار شده اند جدول..................... نام دارد.( جدول توزيع فراواني)

238- در جدول توزيع فراواني R به معني ............................. است.( دامنه تغييرات)

239- ارائه داده‌ها به صورت بمري را ..........................مي گويند.(نمودار)

240- كداميك از نمودارها بيشترين قابليت تطبيق با منحني نرمال را دارد ؟ ( چند ضلعي)

241- در كجي مثبت ، نمرات در پايين تر متمركز مي‌شوند.ص        غ

242- در كجي منفي نمرات در پايين  تر متمركز مي‌شوند. ص        غ

243- در كجي منفي نشان مي‌دهد كه ازمون دشوارتر بوده است. ص        غ

244- در كجي مثبت نشان مي‌دهد كه آزمون دشوارتر بوده است. ص        غ

245- كدام يك از نمودارها بيشتر در مجلات عمومي و غير تخصصي كاربرد دارد؟( هيستوگرام يا ستوني)

246- در مقياسهاي اسمي از شاخص قرمزي (...................) استفاده مي شود. (نما)

247- در مقياسهاي ترتيبي به فاصله اي از شاخص قرمزي (..................) استفاده مي‌شود.( ميانه)

248- در مقياسهاي فاصله اي از شاخص قرمزي (....................) استفاده مي‌شود.( ميانگين)

249- منظور از نما نمره‌اي است كه بيشترين فراواني را در توزيع نمرات داشته باشد. ص        غ

250- عددي كه در نقطه 50 درصدي از ريشه نمرات قرار گرفته باشد .....................ناميده مي شود. (ميانه )

251- دامنه تغييرات شافعي بي ثباتي از شاخصهاي پراكندگي مي‌باشد. ص        غ

252- مهمترين و باثبات ترين نما صفر پراكندگي كدام است؟( انحراف استاندارد )

253- مهمترين نمودار برا ي داده‌هاي مقياسهاي اسمي و ترتيبي كدام است؟ ( ميله‌اي )

254- مهمترين نمودار براي داده هاي مقياسهاي فاصله اي و نسبتي كدام است؟ ( چند ضلعي )

255-هر قدر پراكندگي نمرات بيشتر باشد انحراف استاندارد بزرگتر خواهد بود. ص        غ

***************************************

256- همبستگي بين دو آزمون موازي را روايي مي‌گوين. ص        غ

257- همبستگي بين نمرة مشاهده شده و نمرة واقعي را پايايي مي گويند. ص        غ

258- منظور از پايايي اين است كه آيا آزمون را اندازه گيري آنچه مورد نظر است مناسب است يا نه. ص        غ

259- روايي صوري تا زماني مهم است كه ظاهر آزمون برانگيزش آزمون شونده تأثير بگذارد. ص        غ

260- مهمترين تفاوت بين روائي پيش بيني و روايي همزمان تفاوت در زمان است. ص        غ

261-به جاي دو اصطلاح روايي پيش بيني و روايي همزمان مي توان اصطلاح W  كر را به كار برد. ص        غ

262-در روايي همزمان يك آزمون براي پيش بيني به كار نمي‌رود و بلكه به جاي ملاك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ص        غ

263- چنانچه يك آزمون پايايي داشته باشد ردايي هم دارد. ص        غ

264-چنانچه در يك ازمون روايي داشته باشد پايايي هم دارد. ص        غ

265- اصطلاح پايايي بر صحت اندازه گيري دلالت مي‌كند ص        غ

266- اصطلاح روايي بر صحت اندازه گيري دلالت مي‌كند. ص        غ

267- اصطلاح روايي بر دقت اندازه‌گيري لالت مي‌كند. ص        غ

268- اصطلاح پايايي بر دقت اندازه گيري دلالت مي‌كند. ص        غ

269- پايايي شرط لازم براي روايي است اما شرط كافي نيست. ص        غ

270- روايي شرط لازم و كافي براي پايايي است. ص        غ

271- همبستگي يك آزمون با خودش روائي آن آزمون است. ص        غ

272- هميشه پايايي بايد از روايي بيشتر باشد. ص        غ

273- هميشه روايي بايد از پايايي بيشتر باشد. ص        غ

274- در آمونهاي پيشرفت تحصيلي روايي صوري ضرورت دارد. ص        غ

275- در روايي صوري محاسبات آماري لازم نيست. ص        غ

276- در دو متغير نمرات دبيرستان و ميزان موفقيت در دانشگاه متغير مدرك كدام است؟ ( ميزان موفقيت در دانشگاه)

277- در دو متغير نمرات بيرستان و ميزان موفقيت در دانشگاه متغير پيش بيني كدام است؟ ( نمرات دبيرستان)

278- كدام يك از انواع روايي به دنبال تعييني ساخت نظري و فرضي آزمون است ؟ ( روايي سازه )

279- راهنماي آزمون هيچ ارتباطي با روايي آزمون ندارد. ص        غ

280- سؤالاتي كه قدرت تمييز منفي دارند، روايي آزمون را كاهش مي دهند. ص        غ

281- سؤالاتي كه قدرت تمييز مثبت و بالا دارند روايي آزمون را كاهش مي‌دهند. ص        غ

282- كلمات دشوار در متن سؤالات امتحان ، روايي آزمون را كاهش مي‌دهند. ص        غ

283- هر قدر تعداد سؤالات يك آزمون بيشتر باشد روايي افزايش خواهد يافت. ص        غ

284- فضاي نامناسب امتحان ، روايي آزمون را كاهش مي‌دهد. ص        غ

285- كمبود زمان امتحان تأثيري بر روايي آزمون ندارد. ص        غ

286-در آزمونهاي ذهني، روايي آزمون بيشتر از آزمونهاي عيني است. ص        غ

287- هر قدر آزمون شوندگان نامتجانس‌تر باشند، روايي آزمون افزايش خواهد يافت. ص        غ

288- نمره Z يك نمره استاندارد ( معيار ) است.ص        غ

289- نمرات Z داراي ميانگين 50و انحراف معيار 10 مي باشند. ص        غ

290- نمرات T داراي ميانگين صفر و انحراف معيار 1 مي باشند. ص        غ

291- نمرات Z از روي نمرات استاندارد T  محاسبه مي شوند. ص        غ

292- نمرات T از روي نمرات استاندارد Z محاسبه مي‌شوند. ص        غ

293- محاسبه نمرات Z براي ساير نمرات معيار اساس و پايه قرار مي‌گيرند. ص        غ

294- نمرات Z از تبديل خطي نمرات خام محاسبه مي شوند. ص        غ

295- بر روي منحني نرمال بهتر است به جاي نمرات خام از نمرات استاندارد Z  استفاده شود. ص        غ

296- چنانچه منحني داراي كجي باشد ميانگين نمره Z با صفر برابر خواهد بود. ص        غ

297- چنانچه منحني داراي كجي باشد ميانگين نمره Z قابل محاسبه نيست. ص        غ

298- در منحني نرمال طرفين منحني داراي ازتفاع زياد مي‌باشند. ص        غ

299-در منحني نرمال ، اكثر نمرات در وسط توزيع انباشته مي شوند. ص        غ

300- در منحني نرمال دو امتداد منحني ، محور افقي را قطع مي كنند. ص        غ

301- در منحني نرمال ميانگين از نما و ميانه بايد بزرگتر باشد. ص        غ

302- در منحني نرمال ميانگين از نما و ميانه بايد كوچكتر باشد. ص        غ

303- انحراف معيار بر روي منحني نرمال برابر 1     است      غ

304- در منحني نرمال بي1+و   ،12/34%مي‌گيرد. ص        غ

305- در منحن نرمال بي+1و    ، 26/68% قرار مي‌گيرد. ص        غ

306- در منحني نرمال بين2+ و   ، 44/95% قرار مي‌گيرد. ص        غ

307- در منحني نرمال بين+3 و     ، 74/99% قرار مي‌گيرد. ص        غ

308- چنانچه نمره Z  دو نفر از دانش آموزان به ترتيب 75+  و 25/1 -باشد از مقياس T نمره آنها چند خواهد شد؟

309- اگر ميانگين 56 و انحراف معيار برابر 3 باشد نمرات Z كساني كه 58 و 50 گرفته اند چند خواهد شد؟

310- نمرة Z  25/1 + در مقياس T چند خواهد شد؟

*****************************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 13:34  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی  | 

بنام خدا

نمونه سوالات درس رشد2   دکترلطف آبادی—صفحات58الی212

******************

1-بخشي از زمينه‌هاي فرآيند پيش از تولد به وجود ميآيد. ص              غ

2- براي تشخيص فرد بالغ معيار قطعي و يكساني وجود ندار. ص              غ

3- از نظر شرعي دختر 9 ساله و پسر 15 ساله بالغ شناخته مي شود. ص              غ

4- آشكارترين علامت‌هاي اوليه بلوغ كدامند؟ ( افزايش قد و وزن)

5- سريعترين سنين رشد در دختران و پسران در چه سني است؟ ( 10 تا 14 و 12 تا 16)

6-  افراد بلندقدتر و عضلاني ‌تر وابستگي‌هاي بيشتر و بالاتري دارند. ص              غ

7- زنان به هنگام استراحت ضربان قلبشان آهسته تر از مردها است. ص              غ

8- مغز كودكان در 5 سالگي به 90 درصد از رشد خود رسيده است. ص              غ

9- درجه استخواني شدن غضروفها يك شاخص بسيار مهم براي تشخيص ميزان رشد است . ص              غ

10- رشد جنسي دختران مستقيماً تحت تأثير هورمون تستوسترون است. ص              غ

11- رشد جنسي پسران مستقيماً تحت تأثير هورمون استروژن قرار مي‌گيرد. ص              غ

12- هورمون رشد (GH) تحت تأثير فعاليت غدد تيروئيد مي‌باشد. ص              غ

13- هورمون رشد (GH) تحت تأثير فعاليت غده هيپوفيز مي‌باشد ص              غ

14- دختران در مفاصل اختتردرت رشد آسيب پذير تر از پسران هستند. ص              غ

15- دختران در آزمونهاي كلامي از پسران نمرات بهتري كسب مي كنند. ص              غ

16- از حدود 5 سالگي به بعد كودكان جنسيت خود را تشخيص مي‌دهند. ص              غ

17- هويت جنسي فرد تحت اساس زيستي و ....... دارد. ( همانند سازي و الگوبرداري )

18- كودكان و نوجوانان از چه كساني اطلاعات جنسي بيشتري كسب مي‌كنند. ( دوستان)

19- سن بلوغ در صد ساله اخير افزايش يافته است. ص              غ

20- عادت ماهيانه عموماً در آغاز ......................... سال زندگي رخ مي‌دهد.( سيزدهمين )

21- رشد بيضه هاي پسران در حدود سن ......................... سالگي آغاز مي شود. ( 5/13)

22- مهمترين دليل بلوغ جنسي پيش رسي و دير رسي چيست؟ ( ارث)

23- پسران داراي بلوغ زودرس احساس مثبت تري نسبت به خود دارند. ص              غ

24- پسران داراي بلوغ ديررس نياز بيشتري براي كسب تأييد از ديگران احساس مي‌كنند. ص              غ

25- دختران مادران تحصيل‌كرده آمادگي كمتري براي پذيرش تغييرات بلوغ از خود نشان مي‌دهند. ص              غ

26- اطلاعات پسران در مورد تغييرات بلوغ از دختران عموماً بيشتر است. ص              غ

27- در مورد مسائل اخلاقي جنسي پروتستانها با اسلام قرابت بيشتري دارند. ص              غ

28- در ديدگاه لائيك اخلاق جنسي بستگي به تصميم گيريهاي افراد دارد. ص              غ

29- به نظر موريس دبي كفتگو از مسائل جنسي در رديف گناهان بزرگ است. ص              غ

30- در ارتباط با انحرافات نوجوانان به دو خطر بزرگ همواره اشاره مي‌شود كدامند. ( جهالت – شتابزدگي )

31- تربيت جنسي كنجكاوي نوجوانان را به حد افراط تحريك مي‌كند و خطرناك است. ص              غ

32- نظريه هاي سنتي روانشناسان بر تحول كيفي رشد شناختي نوجوانان تأكيد مي‌كنند. ص              غ

33- در كدام يك از نظريه هاي رشد شناختي كودكان و نوجوانان نقش فعال در ساختار دادن به دانش خود ايفا مي‌كنن؟ پياژه

34-به نظر پياژه همه كودكان مراحل رشد شناختي را با آهنگ يكساني طي مي‌كنند. ص              غ

35- به نظر پياژه نوجوانان در تكليف آونگ به طور تصادفي نتايج را پيش بيني مي كنند ص              غ

36- به نظر پياژه در بزرگسالي ساختارهاي شناختي افراد تغيير مي كند. ص              غ

37- از انتقادات وارد شده بر نظريه پياژه كم‌براورد كردن ظرفيت شناختي كودكان است. ص              غ

38- از انتقادات نقاط قوت نظريه پياژه بها دادن زياد به نقش زبان و رشد تفكر در كودكان است. ص              غ

39- به نظر پياژه معلمان بايد تدريس را با سطح شناختي كودكان هماهنگ نمايند. ص              غ

40- به نظر پياژه معلمان بايد برنامه هاي طراحي آموزشي سطح متوسط كلاس را در نظر بگيرند. ص              غ

41- در جوامع محروم تفكر انتزاعي به طور طبيعيئ و واقعي رشد مي كند. ص              غ

42- در رويكرد پردازش اطلاعات بيني رشد شناختي كودكان و نوجوانان تفاوت اساسي وجود دارد. ص              غ

43- رشد تدريجي حافظه و دقت از ويژگيهاي مهم نظريه پياژه است. ص              غ

44- در رويكرد پردازش اطلاعات رشد به طور مرحله اي اتفاق مي‌افتد. ص              غ

45- در كدام يك از نظريه هاي رشد شناختي فعاليتهاي شناختي به رايانه تشبيه شده است. ( رويكرد پردازش اطلاعات)

46- به نظر كدام دانشمند رشد شناختي در يك زمينه اجتماعي و فرهنگي روي مي‌دهد؟(ويگوتكي)

47- به نظر ويگوتكي رشد مهارتهاي شناختي حاصل تعامل با والدين و معلمان است . ص              غ

48- پياژه بر عملكرد مستقيم شاگرد و ويگوتكي به راهنمايي معلم در جريان يادگيري تأكيد مي ورزد. ص              غ

49- ويگوتكي بر عملكرد مستقيم شاگرد و پياژه به راهنمايي معلم در جريان يادگيري تأكيد مي ورزد ص              غ

50- به نظر پياژه فرهنگ و جامعه نقش فعالي بر يادگيري كودك دارند. ص              غ

51- در چه سني كودك خود عمومي و خود خصوصي‌اش را از يكديگر تفكيك مي‌كند؟ ( پسش دبستاني )

52- عزت نفس در چه سني علائم خود را آشكار مي‌كند؟( حدود 8 سالگي )

53- پرسش ( من كيستم؟) در دوران نوجواني بيانگر چيست؟ ( جستجوي هويت )

54- شكل‌گيري هويت پسران و دختران در دورة نوجواني همانن است. . ص              غ

55- تلون علائق و عقايد در دوره نوجواني امري شايع و طبيعي است. . ص              غ

56- نوع ارتباط والدين با نوجوان در چگونگي شكل‌گيري هويت آنها تأثيري ندارد. . ص              غ

57- در نوجوانان وابسته به والدين ايجاد هويت تسليم‌طلبي شكل مي‌گيرد. . ص              غ

58- الگوبرداري نوجوان از ساير دانش آموزان در رشد هويت آنها مؤثر است. . ص              غ

59- تأثير چه عاملي در چگونگي شكل گيري هويت نوجوانان از ساير عوامل بيشتر است؟ ( عوامل اجتماعي – فرهنگي )

60- در چه فرهنگهايي نوجوان براي شكل گيري هويت خود از بزرگسالان خود تقليد مي‌كند؟ (فرهنگهاي سنتي)

61-فرزند اول خانواده با احساس مسئوليت بيشتري نسبت به بقيه پرورش مي‌يابد. . ص              غ

62- در جريان پراكندگي هويت از نظر مارسيا نوجوان هنوز به مسائل هويت خود فكر نمي‌كند. . ص              غ

63- در هويت تسليم ‌طلب نوجوانان بحران هويتي سختي را پشت سر مي گذارند. . ص              غ

64- در جوامع باز صنعتي هويت نوجوانان خيلي زودتر شكل مي‌گيرد. . ص              غ

65- سكل گيري هويت در گروههاي اقليت با دشواريهاي كمتر همراه است. . ص              غ

66- افزايش فاصله عاطفي بين نوجوان و والدين در دوران بلوغ امري طبيعي است. . ص              غ

67-- افزايش فاصله عاطفي بين نوجوان و والدين در دوران بلوغ به استقلال نوجوانان مي‌افزايد. ص              غ

68- عقيدة ( زندگي كن و بگذار ديگران هم زندگي كنند ) در يك نوجوان نشانه پختگي و سلامت روان است. ص       غ

69- عموماً روابط نوجوان با دوستان صميمانه‌تر از اعضاي خانواده‌اش است. ص              غ

70- دوستان نزديك نوجوانان معمولاً داراي علائق ، ارزشها ، باورها و نگرشهاي يكسان هستند. ص              غ

71- دوستيهاي دوران نوجواني نوعي پشتيباني براي آنها به شمار مي‌رود. ص              غ

72- عضويت نوجوانان در گروه پانكيسم بيانگر يك رفتار اجتماعي غير عادي است. ص              غ

73- كودك در مرحلة واقع بيني اخلاقي از قوانيني تبعيت مي‌كند. ص              غ

74- كودك در مرحلة ديگر پيروي از قوانين تبعيت نمي كند. ص              غ

75- كودك در مرحله نسبيت اخلاقي از قوانين تبعيت نمي كند. ص              غ

76- كودك در مرحله نسبيت اخلاقي به نتايج عيني عمل توجه مي‌كند. ص              غ

77- كودك در مرحله نسبيت اخلاقي بهقصد و نيت عمل توجه مي كند.   ص         غ

78- در مرحلة واقع گرايي اخلاقي به نظر كودكان قوانين اجتماعي قابل تغيير هستند. ص         غ

79- در مرحله نسبي گرايي اخلاقي به نظر نوجوانان قوانين اجتماعي قابل تغيير هستند. ص         غ

80- به نظر پياژه برخورد جدي والدين باعث دروني شدن اخلاق در كودكان مي‌گردد. ص         غ

81- به نظر كلبرگ در سطح پيش قرار دادي ، رفتار اخلاقي به دليل اجتناب از تنبيه است. ص         غ

82- به نظر كلبرگ در سطح پيش‌قراردادي رفتار اخلاقي ناشي از فهم ارتباطهاي بين فردي اوليه است ص         غ

83- به نظر كلبرگ در چه سطح اخلاقي فرد قادر است درست و خطا را بر مبناي عدالت تعريف نمايد.( فوق قراردادي )

84- به نظر كلبرگ در چه سطح اخلاقي فرد قادر است مفهوم حقوق و قراردادهاي اجتماعي را بفهمد؟( در مرحله 5 فوق قرادادي

85- كداميك از دانشمندان رشد شناختي را براي شكل گيري اخلاق كافي مي‌داند؟ ( پياژه)

86- كدام يك از نظريه ها رشد اخلاقي را تحت تأثير هيجانات و عواطف تغيير مي‌كند؟ ( روانكاوي )

87- كدام جنبه از شخصيت طبق نظريه روانكاوي به عنوان يك سانورگر دروني عمل مي‌كند.( فراخود)

88- كدام يك از روانشناسان رشد اخلاقي را تحت تأثير يادگيري و مشاهده مي‌داند؟ ( آلبرت باندورا)

89- در جريان مشاوره بايد باورهاي مراجع و نگرشهاي ارزشي وي را تصحيح كرد. ص         غ

90- در جريان مشاوره بايد تفكر انتقادي مراجع را پرورش داد. ص         غ

91- اولين مرحله رشد اخلاقي از نظر موريس دبس كدام است؟( اخلاق بسته)

92- دومين مرحله رشد اخلاقي از نظر موريسدبس كدام است؟( اخلاق باز)

93- اخلاق باز از نظر موريس‌دبس مبتني بر دستورات و قوانين است. ص         غ

94- اخلاق باز از نظر موريس دبس مبتني بر ارزشهاي خانوادگي است. ص         غ

95- سومين مرحله رشد اخلاقي از نظر موريس دبس چه نام دارد؟ ( اخلاق ارزشها)

96- اساس برنامه ريزي اوقات فراقت بايستس شكوفايي استعدادهاي افراد باشد. ص         غ

97- محيط نامناسب آموزشي يك مانع مشخصي براي برآورده شدن نياز نوجوان است. ص         غ

98- فعاليتهاي تربيتي غيررسمي تأثيري در كاهش مشكلات نوجوانان ندارد. ص         غ

99- براي بهره‌گيري نوجوان از برنامه هاي اوقات فراغت آمادگي خاصي لازم نيست. ص         غ

100- نياز پسران در دوران نوجواني به مواد غذايي بيشتر از دختران است. ص         غ

101-براي تأمين كالري مورد نياز دختران ، مصرف تنقلات توصيه مي شود. ص         غ

102- كمبود روي در بدن چه مشكلاتي ايجاد خواهد كرد. (تأخير در رشد جنسي )

103- بهترين راه مقابله با كمبود كلسيم چيست؟( شير )

104- مهمترين علت چاقي كودكان و نوجوانان كدام است؟ (ارث)

105- افراد چاق معمولاً چنددرصد بيشتر از وزن متوسط اضافه وزن دارند؟ (20 درصد)

106- در بي اشتهايي عصبي فرد چند درصد از وزن طبيعي اش را از دست مي‌دهد؟ ( 10 الي 20درصد)

107- پر اشتهايي عصبي بيش از بي اشتهايي عصبي ضرر دارد. ص         غ

108- پراشتهايي عصبي همان پرخوري است. ص         غ

109- معمولاً افراد مبتلا به پرخوري دچار اختلالات عصبي و فيزيولوژيكي هستند. ص         غ

110- پرخوري در پسران بيش از دختران وجود دارد. ص         غ

111- بي اشتهايي عصبي در دختران بيش از پسران وجود دارد. ص         غ

112- بي‌اشتهايي عصبي در دختران به توقف قاعدگي منجر مي شود. ص         غ

113- ناامني در خانواده با اختلالات تغذيه اي نوجوانان ارتباطي ندارد. ص         غ

114- جذابتهاي بدني و ابدالهي فرد با اختلالات تغذيه اي نوجوانان ارتباط دارد. ص         غ

115- درمان اختلالات تغذيه اي به راحتي صورت مي‌گيرد. ص         غ

116- براي درمان اختلالات تغذيه‌اي كنترلهاي خارجي ضرورت ندارد. ص         غ

117- به نظر دانشمندان قديم پرخاشگري يك امر غريزي است. ص         غ

118- به نظر دانشمندان جديد پرخاشگري يك رفتار هدف دار است. ص         غ

119- جنسيت در رابطه با رفتارهاي پرخاشگرانه نقش ندارد  ص         غ

120- اساس پرخاشگري فعاليتهاي مغز است و جامعه و فرهنگ در آن بي تأثير است ص         غ

121- پرخاشگري در پسران بيش از دختران ديده مي شود. ص         غ

122- اساساً خشونت در مقابله با خطر و تهديد بروز مي‌كند. ص         غ

123- راه اساسي درمان پرخاشگري دارو درماني نوجوانان است. ص         غ

124- براي درمان پرخاشگري نوجوانان زير 18 سال دارو درماني توصيه مي‌شود. ص         غ

125-- براي درمان پرخاشگري نوجوانان زير 18 سال درمان شناختي و رفتاري توصيه مي شود. ص         غ

126- شيوع افسردگي در كل جامعه چند درصد براورد شده است.( 6 درصد)

127- شديدترين نوع افسردگي در طبقه بندي پيترش و همكاران چه نام دارد؟( افسردگي باليني)

128- افسردگي نوجوانا عموماً از نوع افسردگي باليني است. ص         غ

129- افزايش ترشحات هورموني تأثيري در تغييرات خلقي نوجوانان ندارد. ص         غ

130- براي درمان افسردگي نوجوانان  استفاده از دارو درماني به ساير روشها ترجيح دارد. ص         غ

131- براي درمان افسردگي نوجوانان استفاده از تغيير محيط و سبك زندگي به ساير روشها ترجيح دارد. ص        غ

132- در نوجوانان داراي فكر خودكشي اولين اقدام استفاده از روش تخليه هيجاني است. ص         غ

133- نوجوانان افسرده عموماً برداشت سياه و سفيد يا همه يا هيچ از رويدادها دارند.   ص          غ

134 – مشاوره با اعضاي خانواده نوجوانان افسرده تأثير درماني ندارد. ص          غ

135- حركات ورزشي در نوجوانان مبتلا به افسردگي تأثير درماني دارد. ص          غ

136- تعارض و درگيري در ميان نوجوانان و والدين در ايران يك امر مسلم و فراگير است. ص          غ

137- تعارض و درگيري در ميان نوجوانان و والدين در غرب يك امر مسلم و فراگير است. ص          غ

138- به نظر كداميك  از دانشمندان ، نوجوانان با معلمان برخورد ظالمانه دارند؟ ( بقراط)

139- منظور از بزهكار نوجواناني هستند كه خلاف كار بوده و به سن قانوني نرسيده باشند. ص   غ

140- در فرهنگ غربي فرار از منزل و مصرف الكل ، بزهكاري به شمار نمي روند. ص          غ

141- در ايران فرار از منزل به عنوان يك رفتار بزهكارانه تنها به دختران مربوط مي شود. ص          غ

142- روابط سرد مادر با كودك زمينه ساز بزهكاري نوجوانان را فراهم مي‌سازد. ص     غ

143- خطر ابتلا به الكل و مواد مخدر در نوجواناني كه داراي مشكلات خانوادگي هستند كمتر است. ص             غ

144- براي درمان نوجوان بزهكار مداخله خانواده تأثيري ندارد. ص             غ

145- خودكشي نوجوانان در چه فاصلة سني بيشتر است؟( 15 تا 25 )

146- اقدام به خودكشي نوجوانان دختر از نوجوانان پسر بيشتر است. ص             غ

147- خودكشيهاي موفق در نوجونان پسر از نوجوانان دختر بيشتر است. ص             غ

148- گاهي در خودكشي نوجوانان قصد انتقام و صدمه زدن به ديگران را دارند. ص             غ

149-در نوجواناني كه اقدام به خودكشي دارند احتمال اقدام مجدد وجود ندارد.  ص            غ

150- ايجاد فضاي سختگيرانه در مدارس از افت تحصيلي نوجوانان جلوگيري مي‌كند. ص            غ

151- نمرات درسي دانش آموزان با والدين قدرت‌مدار از سايرين بيشتر است. ص            غ

152- نمرات درسي دانش آموزان با والدين هدايتگر از سايرين بيشتر است. ص            غ

153- كدام دسته از والدين نوجوانان را در تصميم‌گيريهاي خانواده شركت مي دهند.( هدايت كننده)

154- كدام دسته ارز والدين نوجوانان با گرفتن نمره پايين بر سخت گيريهاي خود مي‌افزايند؟ ( قدرت‌مدار)

155- كدام دسته از والدين نوجوانان به نمرات درسي فرزندان خود اهميت نمي دهند؟( سهل‌گير)

156- ميزان درامد و نوع شغل والدين در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بي تأثير است. ص            غ

157- تمايل به ترك تحصيل و انزواي اجتماعي از مشكلات دوران انتقالي تحصيلي است . ص            غ

158- دشواري دروس و كم تواني نوجوان در يادگيري دروس از علل اصلي تقلب است. ص            غ

159- براي دستيابي به هويت شغلي وجود مشاوران و كمك آنها يك ضرورت است. ص            غ

160- بكارگيري آزمونهاي شغلي در كاهش سردرگمي نوجوانان در مشاوره مؤثر است. ص            غ

161- بكارگيري آزمونهاي شغلي در توانايي و عمرقه براي مقابله با مشكلات تحصيلي نوجوانان لازم است ص            غ

162- رفتار جنسي نرمال در جامعه ايراني خواستن و انتظار كشيدن و خويشتن داري است. ص            غ

163- ساديسم و مازوحشيم جنسي در فرهنگ غرب يك ترم است. ص            غ

164- رفتار جنسي با افراد نابالغ و محارم در فرهنگ غرب يك رفتار عادي تلقي مي‌شود. ص            غ

165- به نظر روانكاوان هويت يا بي جنسي ، تجديد فعاليت احساسات اوديپي است. ص            غ

166- رفتار خود ارضايي جنسي در پسران شايع‌تر است.  ص           غ

167-سوء استفاده جنسي و دشنامهاي ركيك مي‌تواند علت اغتشاش هويت جنسي در نوجوان باشد. ص           غ

168- هم جنس گرايي در جوامع غربي يك رفتار نرمال جنسي تلقي مي شود. ص           غ

169- افراد متجاوز جنسي معمولاً داراي مشكلات رواني هستند. ص           غ

170- فعاليت جنسي پيش از موقع به كسب هويت سالم جنسي در بزرگسالي كمك مي‌كند. ص           غ

171-  در درمان منحرفين جنسي معتاد كراك رفتارهاي نابهنجار جنسي قبل از ترك اعتياد ضرورت دارد. ص           غ

172- رابطه اعتمادآميز بين درمانگر و نوجوان داراي مشكلات جنسي ضرورت ندارد. ص           غ

173- بازگويي چگونگي واقعه تجاوز در روان درماني منحرفين جنسي ضرورت ندارد. ص           غ

174- درمان انحراف جنسي بهتر است توسط درمانگري با جنس مخالف صورت پذيرد. ص           غ

175- دو مفهوم مصرف مواد مخدرو اعتياد به مواد مخدر يكسان است. ص           غ

176- تنها فرزندان خانواده‌هاي درهم ريخته و نابسامان در معرض خطر اعتياد قرار دارند. ص           غ

177- نوجوانان خانواده‌هاي معتاد در معرض خطر بيشتري نسبت به اعتياد قرار دارند. ص           غ

178- بروز اعتياد در پسران مضطرب ، تحريك‌پذير و پرخاشگر بيشتر است. ص           غ

179- استفاده از سيگار و الكل اولين مرحله ورود به دام اعتياد به شمار مي‌رود. ص           غ

180- هنگاميكه نوجوان خودش براي تهيه و نگهداري مواد مخدر اقدام نمايد او به مرحله دوم اعتياد قدم گذاشته است. ص           غ

181- در مرحله سوم اعتياد ، خانواده و درس و مدرسه به حاشيه زندگي نوجوان فرستاده مي‌شود. ص           غ

182- در كدام مرحله از اعتياد جلوگيري كارسازتر است؟ ( مرحله اول)

183-در افراد معتاد عملكرد غير عادي مغز به استدلالهاي رشد نايافته و سطحي منجر مي‌شود. ص           غ

184- در درمان افراد معتاد بايد كمك كنيم تا فرد واقعيتهاي مربوط به وابستگي به مواد را بيان كند. ص           غ

185- در درمان اعتياد لازم نيست نوجوان سبك زندگي خود را تغيير دهد. ص           غ

186- در مراحل اول يا دوم درمان اعتياد نوجوانان ، مشاورة خانوادگي ضرورت ندارد. ص           غ

187- براي درمان اعتياد نوجوانان تا 3 جلسه مشاوره در هفته ضرورت دارد. ص           غ

188- درمان اعتياد همانند درمان بيماريهاي مزمن و سخت و طولاني و طاقت‌فرساست ص           غ

189- در صورت اعتياد والدين ، مشاوره خانوادگي ضرورتي ندارد. ص           غ

190- در درمان بيمار معتاد در صورت وجود ارادة كافي ، مراقبت از بيمار لازم نيست. ص           غ

موفق  باشید.میرعربشاهی

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 13:24  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی  |