آموزشی-فرهنگی-اجتماعی

خدمات مشاوره

 وروانسنجی

(بامجوزرسمی ازسازمان نظام روانشناسی ومشاوره)

*مشاوره تحصیلی،تربیتی،رفتاری،شغلی وخانواده

*سنجش وتشخیص اختلالات وسواس،اضطراب، افسردگی،شخصیت

*سنجش وشکوفایی هوش،حافظه،استعداد،خلاقیت،رغبت وپیشرفت تحصیلی

شاهین ویلا.خیابان نهم غربی.برج مهر.طبقه دوم

تلفن:4572939     

همراه) 20-17)09125653240

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۸۷ساعت 5:54  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

بنام خدا

نمونه سوالات درس سنجش واندازه گیری-

کتاب اندازه گیری وسنجش پیشرفت تحصیلی

-تالیف سیدرفیع الدین میرعربشاهی-انتشارات سرافراز-کرج1386.

**********************

1- طبقه‌اي از محركها كه داراي وجوه مشتركي هستند...................... نام دارد.          (مفهوم)

2- مفاهيم بلوكهايي هستند كه ساختمان دانش به وسيله‌ي آنها ساخته مي‌شود.                     ص           غ

3- مفاهيمي كه بر اساس فعاليت‌هاي حسي ساخته مي‌شوند مفاهيم تجربي ناميده مي‌شوند.       ص          غ

4- به مفاهيمي كه از هرگونه شرايط مكاني و زماني خاص مستقل هستند مفاهيم.............مي‌گويند.     (نظري يا مجرد)

5- بارگيري يك مفهوم انتزاعي است.           ص         غ

6- فرآيند رقيق و نظامدار كميّت بخشيدن به كيفيات پديده‌ها ارزشيابي نام دارد.       ص          غ

7- جمله‌ي «قد علي 135 سانتي‌‌متر است» بيانگر فرآيند ارزشيابي است.               ص         غ

8- وسيله‌اي عيني و استاندارد شده كه براي اندازه‌گيري نمونه‌اي از رفتار به‌كار مي‌رود................نام دارد.      (آزمون)

9- اندازه‌گيري يك فرآيند نظامدار براي جمع‌آوري و تحليل و تفسير اطلاعات است.          ص           غ

10- مفهومي كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده‌مي‌شود نام دارد؟       (متغير)

11- به ويژگي‌هايي كه داراي ارزشهاي يكسان و مساوي باشند...............گفته مي‌شود.        (ثابت)

12- به متغيري كه تغييرات و اعمال يا عدم اعمال آن در اختيار محقق باشد متغير وابسته مي‌گويند.      ص       غ

13- متغيري كه بين دو واحد متوالي آن همواره واحد اندازه‌گيري قرار بگيرد متغير پيوسته ناميده مي‌شود.    ص       غ

14- جنسيت و شماره‌ي بازيكنان تيم فوتبال، دو متغير پيوسته مي‌باشند.         ص        غ

15- به متغيرهايي كه اندازه‌گيري و انتخاب مي‌شوند متغيرهاي خصيصه‌اي گفته مي‌شوند.         ص          غ

16- مقياسهاي رتبه‌اي تنها قادرند طبقات متغيرها را مشخص كنند.        ص        غ

17- از طريق مقياسهاي اسمي مي‌توان ترتيب قرار گرفتن متغيرها را تعيين كرد.        ص           غ

18- كد پستي مناطق يك متغير اسمي به شمار مي‌رود.       ص            غ

19- شماره بازيكنان تيم فوتبال يك متغير رتبه‌اي به حساب مي‌آيد.         ص            غ

20- واحدهاي متوالي مقياسهاي رتبه‌اي داراي فواصل يكسان هستند.        ص           غ

21- در مقياس‌هاي رتبه‌اي صفر شناخته‌ شده‌اي داريم.         ص            غ

22- در مقياس‌هاي فاصله‌اي صفر واقعي وجود دارد.         ص             غ

23- واحدهاي متوالي مقياس‌هاي فاصله‌اي داراي فواصل يكسان هستند.          ص             غ

24- در مقياس‌هاي فاصله‌اي محاسبه‌ي ميانگين امكان‌پذير است.       ص           غ

25- در مقياس‌هاي رتبه‌اي محاسبه‌ي ميانه امكان‌پذير است.            ص            غ

26- با نمرات حاصل از متغيرهاي فاصله‌اي عمل ضرب امكان‌پذير است.        ص           غ

27- با نمرات حاصل از متغيرهاي نسبي عمل تقسيم امكان‌پذير است.         ص             غ

28- با نمرات حاصل از متغيرهاي اسمي محاسبه‌ي نما امكان‌پذير است.        ص          غ

 

*************************************

29- در مسابقات ورزشي و كنكور از ارزشيابي‌هاي ملاكي استفاده مي‌شود.        ص            غ

30- در آزمون‌هاي رانندگي از ارزشيابي‌هاي هنجاري استفاده مي‌شود.        ص            غ

31- ارزشيابي‌هاي ملاكي مبتني بر ملاك نسبي هستند.         ص           غ

32- ارزشيابي‌هاي هنجاري مبتني بر ملاك مطلق هستند.       ص           غ

33- در ارزشيابي‌هاي ملاكي مرجع تصميم‌گيري عملكرد شركت‌كنندگان است.       ص           غ

34- در ارزشيابي‌هاي هنجاري مرجع تصميم‌گيري معيارهاي از پيش تعيين شده‌است.      ص            غ

 

35- ارزشيابي‌ كه دانش و مهارت‌هاي پيشين از شاگردان را وارسي مي‌كند ارزشيابي.............نام دارد.       (آغازين)

36- ارزشيابي كه در پي كشف نقاط ضعف و قوت يادگيري در فراگيران است ارزشيابي..........نام دارد.      (تكويني)

37- در كدام‌يك از انواع ارزشيابي‌ هدف نمره‌ دان و تصميم‌گيري است؟         (تراكمي)

38- در كدام‌يك از انواع ارزشيابي نمونه‌ي محدودي از تكاليف بررسي مي‌شود؟         (تكويني) 

39- در كدام‌يك از انواع ارزشيابي نمونه‌ي بزرگي از تكاليف بررسي مي‌‌شود؟       (تراكمي)

40- در كدام يك از انواع ارزشيابي آزمون‌ها بطور متناوب اجرا مي‌شوند؟       (تكويني)

(پيشرفت تحصيلي)

 

41- كدام‌يك از انواع ارزشيابي‌ها ميزان دستيابي به هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده را تعيين مي‌كند؟

42- در ارزشيابي از برنامه‌هاي درسي مهمترين ملاك چيست؟       (يادگيري شاگردان)

43- پيچيده‌ترين نوع ارزشيابي كدام است؟       ( ارزشيابي از كار معلم )

(ارزشيابي از معلمان)

 

44- كدام‌يك از انواع ارزشيابي به علت كم اعتباري و بي‌دقتي وسايل و روشهاي اندازه‌گيري دشوارتر از بقيه است؟

45- آزمون‌هاي معلم ساخته داراي ملاك نسبي اندازه‌گيري مي‌باشند.                ص           غ

46- آزمون‌هاي استاندارد شده داراي ملاك مطلق اندازه‌گيري مي‌باشند.             ص            غ

47- دقت ساخت آزمون‌هاي معلم ساخته كم‌تر از آزمون‌هاي ميزان شده‌است.      ص            غ

48- تصميمات آموزشي براي ارتقاي شاگردان توسط آزمون‌هاي معلم ساخته گرفته مي‌شود.     ص             غ

49- تصميمات آموزشي براي كم و كيف آموزش توسط آزمون‌هاي معلم ساخته گرفته‌مي‌شود.      ص           غ

50- تصميمات جايابي يا پايه‌گزيني افراد بر اساس آزمون‌هاي استاندارد شده ميسر است.         ص            غ

51- تصميمات مربوط به مشاوره راهنمايي بر اساس آزمون‌هاي معلم ساخته امكان‌پذير است.       ص           غ

52- تصميمات مربوط به برنامه‌ريزي درسي و گزينش برنامه‌ها از عهده آزمون‌هاي معلم ساخته برمي‌آيد.   ص       غ

53- براي مقايسه‌ي مدارس مختلف آزمون‌هاي استاندارد كاربرد بيشتري دارند.            ص            غ

 

54- آزمون‌هاي استعداد ظرفيت يادگيري را اندازه‌گيري مي‌كنند.               ص            غ

55- آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي ميزان موفقيت شاگردان را پيش‌بيني مي‌كنند.           ص              غ 

56- آزمون‌هاي استعداد ميزان موفقيت شاگردان را پيش‌بيني مي‌كنند.               ص             غ 

57- آزمون‌هاي استعداد ناظر به آموخته‌هاي قبلي شاگردان هستند.          ص             غ

58- آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي ناظر به آموخته‌هاي قبلي شاگردان هستند.         ص             غ

59- آزمون‌ فيزيك يك آزمون استعداد است.        ص             غ

60- آزمون‌ هوش موسيقيايي يك آزمون استعداد ويژه است.      ص             غ

61- آزمون نگرش سنج يك آزمون عاطفي محسوب مي‌شود.        ص              غ

62- آزمون‌هاي شخصيت جزو آزمون‌هاي عاطفي به‌حساب مي‌آيند.      ص             غ

63- كاربرد آزمون‌هاي توانايي در مراكز مشاوره از آزمون‌هاي عاطفي بيشتر است.       ص             غ

 

**********************************

 

64- مهمترين شرط لازم براي يك وسيله‌ي جمع‌آوري اطلاعات چيست؟          ( روايي )

65- خصيصه‌اي كه نشان دهد وسيله‌ي اندازه‌گيري همان چيزي را كه بايد بسنجد، مي‌سنجد چه نام دارد؟     ( روايي )

66- روايي صحت وسيله‌ي اندازه‌گيري را تعيين مي‌كند.          ص             غ 

67- كدام‌يك از ويژگي‌هاي ابزارهاي اندازه‌گيري دقت وسيله را مورد بررسي قرار مي‌دهد.        ( اعتبار و پايايي )

68- چنانچه در دوبار اندازه‌گيري يك متغير، نتايج متفاوت زيادي داشته‌باشد وسيله‌ي اندازه‌گيري چه خصوصيتي را ندارد؟        ( پايايي )

69- پايايي شرط لازم براي روايي است.          ص             غ 

70- روايي شرط كافي براي پايايي است.          ص             غ 

71- روايي شرط لازم براي پايايي است.          ص             غ

72- چنانچه يك وسيله داراي  پايايي و روايي باشد، قابل اجرا بودن آن نيز تأمين شده‌است.         ص             غ

73- عملي بودن اجراي يك وسيله‌ي جمع‌آوري اطلاعات از روايي آن مهم‌تر است.            ص             غ

74- مهم‌ترين روش جمع‌آوري اطلاعات چيست؟            ( مشاهده ) 

75- كدام‌يك از روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات در بيشتر روش‌ها حضور دارد؟            ( مشاهده )

76- در مشاهده طبيعي، مشاهده‌شونده تغيير رفتار مي‌دهد.          ص             غ

77- در مشاهده طبيعي مشاهده‌شونده از حضور مشاهده‌گر اطلاع دارد.          ص             غ

78- مشاهده روش تدريس معلم به‌وسيله‌ي حضور در كلاس وي، مشاهده‌ي منظم نام دارد.         ص             غ 

79- در مشاهده طبيعي لازم نيست طرح و نقشه قبلي داشته‌باشيم.           ص             غ

80- در مشاهده طبيعي مشاهده همزمان رفتار چند نفر به صرفه‌تر است.          ص             غ

81- چنانچه رفتار يك آزمودني در چند موفقيت مشاهده شود اعتبار مشاهده كاهش مي‌يابد.       ص             غ

82- در مشاهده بهتر است به‌جاي افكار و احساسات، رفتارها را را مورد مشاهده قرار دهيم.        ص             غ 

83- در مشاهده طبيعي به عوامل موفقيت نبايد زياد توجه كرد.      ص             غ

84- توجه به محركهاي طبيعي در هنگام مشاهده طبيعي، مشاهده‌گر را گمراه مي‌سازد.      ص             غ

85- هنگام مشاهده رفتار طبيعي، بهتر است تفسير رفتار هم توسط مشاهده‌گر همزمان صورت پذيرد.    ص          غ

86- ثبت رويدادها هنگام مشاهده دقت مشاهده‌گر را بالا مي‌برد.            ص             غ

87- روش مشاهده طبيعي بدون توجه به ساير اطلاعات جمع‌آوري شده براي تغيير رفتار آزمودني‌ها شرط كافي است.

 ص           غ

88- وسيله‌اي كه تنها تعيين مي‌كند يك ويژگي حضور دارد يا نه، چه نام  دارد؟        ( فهرست وارسي يا چك ليست)

89- وسيله‌اي كه درجات ويژگي مورد نظر را تعيين مي‌كند چه نام دارد؟              ( مقياس درجه‌بندي )

90- چك ليست از مقياس درجه‌بندي رفتار دقت عمل بيشتري دارد.            ص             غ   

91- ساده‌ترين نوع مقياس درجه‌بندي كدام نوع است؟     ( عددي )

(نگاره‌اي)

 

92- در كدام‌يك از انواع مقياس‌هاي درجه‌بندي، مشاهده‌گر داوري خود را روي يك خط مستقيم تعيين مي‌كند؟

93- «احساس حقارت» موضوع مناسبي براي مشاهده است.          ص             غ        

94- براي بدست آوردن تصوير عاملي از يك شخص در طول يك مدت‌زمان كدام وسيله ثبت مشاهده مناسب‌تراست؟       (واقعه نگاري )

95- براي ارزيابي از افكار و عقايد تعداد زيادي از افراد كدام وسيله مناسب‌تر است؟        ( پرسشنامه )

96- براي ارزيابي از افكار و عقايد تعداد زيادي از افراد مصاحبه مناسب‌تر است.        ص             غ   

97- در پرسشنامه طرح سؤال دو پهلو يك هنر است.       ص             غ   

ص        غ

98- در پرسشنامه استفاده از سؤال به روش منحني مضاعف علاوه بر دانش، هوش افراد را نيز مشخص مي‌كند.

99- پرسشنامه‌هاي باز پاسخ اطلاعات متنوع‌تري بدست مي‌دهند.          ص             غ 

100- پرسشنامه‌هاي بسته پاسخ اطلاعات متنوع‌تري بدست مي‌دهند.    ص            غ         

101- در پرسشنامه‌هاي بسته پاسخ فقط سؤالات در اختيار آزمودني قرار مي‌گيرد.      ص          غ         

102- تجزيه و تحليل پرسش‌نامه‌هاي باز پاسخ از پرسشنامه‌هاي بسته پاسخ آسانتر است.          ص            غ         

103- گفتگوي حضوري و هدفدار بين آزمودني و محقق را .............. مي‌گويند.       ( مصاحبه )

104- چنانچه پاسخهاي مصاحبه شونده توسط مصاحبه‌گر مورد تعبير و تفسير و قضاوت قرار مي‌گيرند.

از نوع .............. است.       ( ارزشيابي )

105- در يك مصاحبه رسمي و جدي نيازي به بر قراري جو دوستانه نيست.          ص            غ   

106- در مصاحبه كافي است مصاحبه‌گر پاسخهاي آزمودني را ثبت نمايد.              ص            غ         

107- در مصاحبه لازم است مصاحبه‌گر تماس چشمي با آزمودني بر قرار نمايد.        ص             غ 

108- خيره شدن مصاحبه‌گر به مصاحبه‌شونده نشان دهنده‌ي توجه و علاقه مصاحبه‌گر است.       ص            غ         

109- عكس‌العمل مصاحبه‌گر نسبت به پاسخهاي مصاحبه‌شونده القا كننده است.            ص             غ 

110- مصاحبه‌گر نبايد پاسخ خاصي را به مصاحبه شونده القا نمايد.          ص             غ 

111- مصاحبه در مقايسه با پرسشنامه داراي انعطاف بيشتري است.          ص             غ 

112- مصاحبه نسبت به پرسشنامه اطلاعات كاملتري در اختيار قرار مي‌دهد.       ص             غ 

113- پرسشنامه نسبت به مصاحبه هزينه و درمان بيشتري دارد.           ص            غ         

114- براي بدست آوردن اطلاعات محرمانه مصاحبه روش مناسب‌تري است.            ص             غ 

115- براي بدست آوردن اطلاعات از كودكان و افراد كم هوش پرسشنامه مناسب‌تر است.      ص            غ         

116- براي توصيف روابط اجتماعي افراد از روش ................ استفاده مي‌شود.        ( گروه سنجي )

117- ميزان سازگاري و درجه محبوبيت يك فرد با چه روشي مورد سنجش قرار مي‌گيرد؟       ( گروه سنجي )

118- در گروه‌سنجي لازم نيست افراد همديگر را به خوبي بشناسند.         ص            غ         

119- در گروه‌سنجي نمي‌توان از ضرايب عددي براي انتخابهاي افراد استفاده كرد.         ص            غ         

120- در گروه‌سنجي به فردي كه بيشترين انتخاب را داشته‌باشد ............... گفته‌مي‌شود.            (ستاره‌ي گروه )

121- در گروه‌سنجي لازم است نتايج به اعضاي گروه اعلام شود.           ص            غ         

122- در گروه‌سنجي لازم است نتايج به‌طور كاملاً محرمانه نزد محقق يا معلم باقي بماند.         ص             غ 

123- در آموزش و پرورش از ميان آزمونهاي گوناگون، آزمون پيشرفت تحصيلي كاربرد بيشتري دارد.    ص         غ 

124- از طريق نتايج آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي روش تدريس معلمان را مي‌توان وارسي كرد.      ص           غ

125- قابليت تعميم نتايج آزمونهاي پيشرفت تحصيلي نامحدود است.          ص            غ

 

********************************

126- مهم‌ترين حوزه‌ي آزمون‌هاي پيشرفت تحصيلي در كدام‌يك از حوزه‌هاي سه‌گانه بلوِم است؟       ( شناختي )

127- هدف‌هاي آموزشي كه مستلزم يادآوري امور هستند يادگيري در سطح ........... مشخص مي‌نمايند.     ( دانش )

128- هدف‌هاي آموزشي كه مستلزم شكستن مطلب به اجزاي كوچكتر آن هستند يادگيري در سطح ............ را مشخص مي‌سازند.       ( تحليل )

129- چنانچه شاگرد بتواند در موقعيت‌هاي عملي و عيني از آموخته‌هايش استفاده كند. او به سطح .......... دست يافته‌است.         ( كاربرد )

130- چنانچه شاگرد يك الگوي تازه ايجاد نمايد او به سطح ............... دست يافته‌است.           ( تركيب )

131- تعريف يك مدار الكتريكي توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح (.............) است.          ( دانش )

132- ساختن يك مدار سيم‌كشي كليد يك پل توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح (............) است.     ( كاربرد )

133- نوشتن يك برنامه‌ي غذايي مناسب توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح ( .......... ) است.       ( تركيب )

 ( ارزشيابي )

 

134- انتخاب بهترين سيم‌سيار براي يك هدف مشخص توسط شاگرد بيانگر يادگيري در سطح ( .......... ) است.

135- هدفهاي آموزشي كه تغييرات در علايق و نگرش‌هاي دانش‌آموز را منعكس مي‌سازند در حوزه‌ي

 ................. مي‌باشند.          ( عاطفي )

136- توجه فعالانه به پديده‌ها مرحله‌ي پاسخ دادن در حوزه عاطفي مي‌باشد.             ص           غ 

137- چنانچه آثار يك نظام ارزشي در رفتار فرد مشاهده شود او به مرحله شخصيت‌پذيرفتني در حوزه‌ي عاطفي رسيده‌است.             ص           غ 

138- هدفهاي آموزشي كه جنبه‌ي رواني و جسماني باشند در حوزه‌ي ........ قرار مي‌گيرند.       ( رواني-حركتي )

 ( مكانيسم يا عادت )

 

 

139- چنانچه شاگرد به اعمال خودكار در يك هدف آموزشي بپردازد به سطح ........... دست يافته‌است.

 

 

***********************************************

 

140- اولين و مهمترين گام در تهيه آزمونهاي پيشرفت تحصيلي كدام است؟( تهيه جدول دو بعدي)

141- به منظور تأمين روايي محتوايي يك آزمون پيشرفت تحصيلي مهمترين اقدام كدام است؟ ( تهيه جدول مشخصات تهي)

142- اندازه گيري تمامي هدفهاي آموزشي يك كتاب درسي كاري عملي و منطقي است. ص           غ

143- چنانچه آزمون ساز بخواهد 90 سوال و در سطح كاربرد 20 درصد سوال طرح نمايد چه تعداد به سطح كاربرد تعلق مي‌گيرد.(12)

144- چنانچه آزمون ساز بخواهد 70 سوال و از فصل 4 ، 40 درصد سوال طرح نمايد چه تعداد به فصل 4 تعلق مي گيرد.؟ (28)

145- در نظر گرفتن حجم مطالب يك فصل براي درجه‌‌بندي مواد درسي ضرورت ندارد. ص           غ

146- هميشه يادگيري هدفهاي آموزشي مهمتر در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نسبت به بقيه رجحان دارند. ص           غ

147- در جدول بودجه بندي به هدفهاي آموزشي مهمتر تعداد سؤال بيشتري تعلق مي گيرد. ص           غ

*************************************

148-  آزمونهايي كه هم سوالات و هم جوابها در اختيار شاگردان قرار مي‌گيرد چه نام دارند؟( آزمونهاي بسته پاسخ)

149- آزمونهايي كهتنها سوالات در اختيار شاگردان قرار مي‌گيرد چه نام دارند؟ (آزمونهاي باز پاسخ)

150- منظور از آزمونهاي عيني آزمونهايي است كه زينت معلم در آنها بي تأثير است. ص           غ

151- منظور از آزمونهاي ذهني آزمونهايي است كه رينت معلم در آنها مؤثر است. ص           غ

152- به كار بردن كلمات پچيده متني سوالات امتحاني را عملي تر نشان مي‌دهد. ص           غ

153- چنانچه سؤال خارج از كتاب و اهداف درسي باشد كاربردي تر خواهد بود. ص           غ

154- در سوالات امتحاني به كار بردن چند نوع سؤال سردرگمي شاگرد و معلم را افزايش مي‌دهد. ص           غ

155- در كدام يك از انواع سؤالات هيچكونه محدوديتي براي شاگردان منظور نمي شود؟( تشريحي گسترده پاسخ)

156- براي اندازه گيري هدف آموزشي در سطح تركيب و ارزشيابي كدام نوع سؤال مناسب‌تر است؟ (تشريحي گسترده پاسخ )

157- تهيه آزمونهاي تشريحي از تهيه آزمونهاي عيني آسانتر است. ص           غ

158- كدام يك از آزمونها توانايي پاسخ دادن به سوالات را مي سنجند نه توانايي انتخاب پاسخها را؟( تشريحي)

159-به منظور اندازه گيري توانايي در پروراندن پاسخها و بيان آنها كدام نوع سوال مناسب تر است؟ (تشريحي )

160- آزمونهاي عيني موقعيتهاي واقعي تري را از آزمونهاي ذهني عرضه مي‌كنند. ص           غ

161- تصحيح برگه هاي كدام يك از ازمونها وقت گير و دشوار است.( تشريحي)

162- تصحيح برگه‌هاي آزمونهاي تشريحي با دقت و به طور عيني انجام مي‌گيرد. ص           غ

163- دادن سؤالات انتخابي روايي ارزشيابي را بالا مي برند. ص           غ

164- هنگام تصحيح سوالات انشايي شناسايي صاحب ورقه الزامي است. ص           غ

165- آزمونهاي كوتاه پاسخ هدفهاي شناختي سطح پايين را اندازه‌ مي‌گيرند. ص           غ

166- آزمونهاي كوتاه پاسخ امكان تقلب را كاهش مي‌دهند. ص           غ

167- آزمونهاي كوتاه پاسخ نسبت به آزمونهاي صحيح – غلط اطلاعات تشخيص بيشتري مي‌دهند. ص           غ

168- در پاسخگويي به سؤالات كوتاه پاسخ حدس كوركورانه دخالت مي‌كند. ص           غ

169- كاربرد زياد آزمونهاي كوتاه پاسخ سبب تشويق به حفظ كردن اطلاعات جزيي خواهد شد. ص           غ

170- منظور از سوالات عيني انشايي همان سوالات كامل‌كردني و كوتاه پاسخ است. ص           غ

171- در طرح سوالات كامل كردني دادن چند جاي خالي توصيه مي‌شود. ص           غ

172- در طرح سوالات كوتاه پاسخ، به كار بردن چرا ، چگونه و به چه دليل ارزش سواالات را بالا مي برد. ص           غ

173- در طرح سوالات كامل كردني تنها كلمه هاي مهم را بايد حذف كرد. ص           غ

174- تنه كدام يك از سوالات به صورت امري ارائه مي شود؟( تداعي)

175- سادگي تهيه سوالات صحيح – غلط از مزاياي مهم آن است. ص           غ

176- بيشترين دخالت حدس كوركورانه در انتخاب جواب درست در كدام نوع آزمون است؟ ( صحيح – غلط )

177- سوالات صحيح- غلط هدفهايسطوح بالاي يادگيري را به خوبي اندازه مي‌گسرند. ص           غ

178- در سوالات صحيح- غلط بايد طول جملات درست را بيشتر در نظر گرفت. ص           غ

179- سوالات صحيح و غلط بايد عين جملات كتاب باشند. ص           غ

180- جملات منفي مضاعف ارزش سوالات صحيح – غلط را افزايش مي دهند. ص           غ

181- تصحيح سوالات جور كردني كاملاً عيني است. ص           غ

182- همگون بودن سوالات در آزمونهاي جور كردني الزامي است. ص           غ

183- گزينه هاي انحرافي مناسب دانش آموزان ضعيف را بايد از يافتن جواب منحرف نمايند. ص           غ

184- در سوالات چهار گزينه اي از نوع منفي ، متن سوالات به صورت منفي داده مي‌شود. ص           غ

185- كامل كردن متن سوال در ازمونهاي چهار گزينه اي سبب عدم تراكم مطالب در گزينه ها مي شود. ص           غ

186- در سوالات چهار گزينه اي بايد گزينه ها تجانس كافي داشته باشند. ص           غ

187- در سوالات چهار گزينه اي از به كار بردن منفي مضاعف بايد خودداري شود. ص           غ

188- در سوالات 4 گزينه اي طرح سوالات گمراه كننده يك مهارت است. ص           غ

189- انعطاف‌پذير تررين آزمونهاي عيني كدام است؟( چند گزينه اي)

190- امكان حدس زدن در ازمونهاي 4 گزينه اي از آزمونهاي صحيح- غلط بيشتر است ص           غ

191- دانش آموزان و معلمان كدام يك از آزمونهاي عيني را ترجيح مي‌دهند؟( چند گزينه اي)

192- ساختن آزمونهاي 4 گزينه اي از آزمونهاي انشايي آسانتر است. ص           غ

193- در آزمونهاي 4 گزينه اي پيشرفت تحصيلي نمره منفي ضرورت دارد. ص           غ

194- در آزمونهاي 4 گزينه اي دانش آموزان قوي به دليل تيز بيني دچار مشكل مي شوند. ص           غ

*****************************************

195- تنظيم سوالات از ساده به دشوار لازم است. ص           غ

196- تنظيم سوالات از ساده به دشوار سبب تقويت انگيزه شاگردان مي‌شود. ص           غ

197- اضطراب زياد در جلسه آزمون عملكرد شاگردان را مختل مي‌كند. ص           غ

198- در آزمونهاي 4 گزينه اي نمره منفي هر سه غلط نمره يك پاسخ درست را از بين مي‌برد. ص           غ

199- در ازمونهاي صحيح – غط نمره منفي هر غلط نمره يك پاسخ درست را از بين مي برد. ص           غ

200- درصد كل آزمون شوندگاني كه به يك سوال جواب درست مي‌دهند ضريب .............آن سوال است ( دشواري)

201- به ضريبي كه قدرت سوال را در تمايز‌گذاري بين گروه قوي و گروه ضعيف نشان دهد چه مي گويند؟( ضريب تشخيص)

202- منظور از ضريب دشواري اين است كه آيا سوال مورد نظر آزمونهاي قوي و ضعيف را از يكديگر متمايز ساخته است يا نه. ص غ

203- منظور از قوه تمييز اين است كه چند درصد از آزمون شوندگان پاسخ درست را برگزيده اند. ص           غ

204- چنانچه گزينه هاي انحرافي كار خود را به خوبي انجام دهند قوه تمييز سوال بالا خواهد رفت. ص           غ

205- هر چه ضريب دشواري سوالي بزرگتر باشد ، آن سوال ،سوال آسانتري است. ص           غ

206- هر چه ضريب دشواري سوالي كوچكتر باشد آن سوال ، سوال آسانتري است. ص           غ

207- اگر ضريب دشواري سوالي 90 باشد آن سوال بسيار آسان است. ص           غ

208- اگر ضريب دشواري سوالي 10 باشد آن سوال بسيار بسيار آسان است. ص           غ

209- اگر ضريب تمييز سوالي بزرگتر باشد قوه تمييز آن سوال بيشتر است. ص           غ

210- اگرضريب 90 درصد باشد بيانگر اين مطلب است كه سوال افراد قوي و ضعيف را به خوبي جدا كرده است. ص           غ

211-  اگر ضريب 10 درصد باشد بيانگر اين مطلب است كه سوال افراد قوي و ضعيف را به خوبي جدا نكرده است. ص           غ

212- ضريب دشواري مطلوب براي يك سوال 50 است. ص           غ

213- هر چه ضريب تمييز سوالي بزرگتر باشد آن سوال ، سوال بهتري است. ص           غ

214- به منظور رفع اشكالات سوالها آزمون نظرخواهي از دانش آموزان كاملاً بي‌فايده است. ص           غ

215- چنانچه يكي از گزينه هاي انحرافي را هيچكس انتخاب نكرده باشد گزينه مورد نظر كاملاً بي فليده است. ص           غ

216- براي اينكه تعيين كنيم آيا همه سوالات يك صفت را اندازه گيري مي‌كنند يا نه از چه ضريبي استفاده مي‌كنيم ؟ ( ضريب همساني سوال )

217- اگر ضريب همساني سوال پايين باشد يعني آن سوال همان چيزي را مي‌سنجد كه بقيه سوالات اندازه مي‌گيرند. ص           غ

218- يك گزينه انحرافي خوب آن است كه گروه قوي تعداد زيادي انتخاب كرده باشند. ص           غ

219- يك گزينه انحرافي خوب آن است كه گروه ضعيف تعداد زيادي انتخاب كرده باشند. ص           غ

******************************************

220- ارائه اطلاعات به دانش آموزان درباره كيفيت پيشرفت آنان را چه مي‌گويند؟ ( باز خود توصيفي يا توصيف عملكرد )

221- در نظامهاي سنتي ارزشيابي معادل امتحان تلقي مي شود. ص           غ

222- در نظامهاي سنتي امتحان به جاي وسيله هدف تلقي مي‌شود. ص           غ

223- در نظامهاي سنتي رقابت نامطلوب و ايجاد اضطراب از عوارض امتحان است. ص           غ

224- در ارزشيابي توصيفي از مقياس فاصله ‌اي بيشتر استفاده مي‌شود. ص           غ

225- در ارزشيابي توصيفي از مقياس رتبه اي بيشتر استفاده مي شود. ص           غ

226- در ارزشيابي توصيفي با فرهنگ بيست گرايي مبارزه مي‌شود. ص           غ

227- در ارزشيابي توصيفي به فرايند يادگيري بيشتر از محتوا تأكيد مي‌شود. ص           غ

228- در ارزشيابي توصيفي كثرت گرايي و تلفيق رويكردهاي مختلف ارزشيابي مورد تأكيد است. ص           غ

229- براي سنجش فهرستي از مهارتها و فرآيندها در ارزيابي توصيفي از .......................استفاده ميكنند ( چك ليستها)

230- براي اگاهي از جنبه هاي عاطفي و اجتماعي دانش آموزان در ارزشيابي توصيفي ..................... استفاده مي‌كنند.( برگه هاي ثبت گزارش)

231- به مجموعه اي هدفمند از فعاليتهاي دانش آموزان در يك دوره زماني معين..................... مي‌گويند.( كارنما يا پوشه كار )

232- ارزشيابي توصيفي توسط معلم در چند مرحله از سال تحصيلي بايد ارائه شود؟ ( 4 مرحله)

233- در ارزشيابي توصيفي عبارت دختر خوبم شما ياد گرفته ايدكه :................................ مناسب  است. ص           غ

234- در ارزشيابي توصيفي عبارت : هميشه ناقص مي‌نويسي كه .................. مناسب است. ص           غ

235- در ارزشيابي توصيفي دانش آموز نبايد از والدين و همكلاسيها بازخورد دريافت نمايد. ص           غ

********************************************

236- طبقه بندي و سازماندهي داده‌ها از وظايف آمار ................... است .( توصيفي)

237- جدولي كه نشان مي‌دهد عدد يا اعداد معين چند بار تكرار شده اند جدول..................... نام دارد.( جدول توزيع فراواني)

238- در جدول توزيع فراواني R به معني ............................. است.( دامنه تغييرات)

239- ارائه داده‌ها به صورت بمري را ..........................مي گويند.(نمودار)

240- كداميك از نمودارها بيشترين قابليت تطبيق با منحني نرمال را دارد ؟ ( چند ضلعي)

241- در كجي مثبت ، نمرات در پايين تر متمركز مي‌شوند.ص        غ

242- در كجي منفي نمرات در پايين  تر متمركز مي‌شوند. ص        غ

243- در كجي منفي نشان مي‌دهد كه ازمون دشوارتر بوده است. ص        غ

244- در كجي مثبت نشان مي‌دهد كه آزمون دشوارتر بوده است. ص        غ

245- كدام يك از نمودارها بيشتر در مجلات عمومي و غير تخصصي كاربرد دارد؟( هيستوگرام يا ستوني)

246- در مقياسهاي اسمي از شاخص قرمزي (...................) استفاده مي شود. (نما)

247- در مقياسهاي ترتيبي به فاصله اي از شاخص قرمزي (..................) استفاده مي‌شود.( ميانه)

248- در مقياسهاي فاصله اي از شاخص قرمزي (....................) استفاده مي‌شود.( ميانگين)

249- منظور از نما نمره‌اي است كه بيشترين فراواني را در توزيع نمرات داشته باشد. ص        غ

250- عددي كه در نقطه 50 درصدي از ريشه نمرات قرار گرفته باشد .....................ناميده مي شود. (ميانه )

251- دامنه تغييرات شافعي بي ثباتي از شاخصهاي پراكندگي مي‌باشد. ص        غ

252- مهمترين و باثبات ترين نما صفر پراكندگي كدام است؟( انحراف استاندارد )

253- مهمترين نمودار برا ي داده‌هاي مقياسهاي اسمي و ترتيبي كدام است؟ ( ميله‌اي )

254- مهمترين نمودار براي داده هاي مقياسهاي فاصله اي و نسبتي كدام است؟ ( چند ضلعي )

255-هر قدر پراكندگي نمرات بيشتر باشد انحراف استاندارد بزرگتر خواهد بود. ص        غ

***************************************

256- همبستگي بين دو آزمون موازي را روايي مي‌گوين. ص        غ

257- همبستگي بين نمرة مشاهده شده و نمرة واقعي را پايايي مي گويند. ص        غ

258- منظور از پايايي اين است كه آيا آزمون را اندازه گيري آنچه مورد نظر است مناسب است يا نه. ص        غ

259- روايي صوري تا زماني مهم است كه ظاهر آزمون برانگيزش آزمون شونده تأثير بگذارد. ص        غ

260- مهمترين تفاوت بين روائي پيش بيني و روايي همزمان تفاوت در زمان است. ص        غ

261-به جاي دو اصطلاح روايي پيش بيني و روايي همزمان مي توان اصطلاح W  كر را به كار برد. ص        غ

262-در روايي همزمان يك آزمون براي پيش بيني به كار نمي‌رود و بلكه به جاي ملاك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ص        غ

263- چنانچه يك آزمون پايايي داشته باشد ردايي هم دارد. ص        غ

264-چنانچه در يك ازمون روايي داشته باشد پايايي هم دارد. ص        غ

265- اصطلاح پايايي بر صحت اندازه گيري دلالت مي‌كند ص        غ

266- اصطلاح روايي بر صحت اندازه گيري دلالت مي‌كند. ص        غ

267- اصطلاح روايي بر دقت اندازه‌گيري لالت مي‌كند. ص        غ

268- اصطلاح پايايي بر دقت اندازه گيري دلالت مي‌كند. ص        غ

269- پايايي شرط لازم براي روايي است اما شرط كافي نيست. ص        غ

270- روايي شرط لازم و كافي براي پايايي است. ص        غ

271- همبستگي يك آزمون با خودش روائي آن آزمون است. ص        غ

272- هميشه پايايي بايد از روايي بيشتر باشد. ص        غ

273- هميشه روايي بايد از پايايي بيشتر باشد. ص        غ

274- در آمونهاي پيشرفت تحصيلي روايي صوري ضرورت دارد. ص        غ

275- در روايي صوري محاسبات آماري لازم نيست. ص        غ

276- در دو متغير نمرات دبيرستان و ميزان موفقيت در دانشگاه متغير مدرك كدام است؟ ( ميزان موفقيت در دانشگاه)

277- در دو متغير نمرات بيرستان و ميزان موفقيت در دانشگاه متغير پيش بيني كدام است؟ ( نمرات دبيرستان)

278- كدام يك از انواع روايي به دنبال تعييني ساخت نظري و فرضي آزمون است ؟ ( روايي سازه )

279- راهنماي آزمون هيچ ارتباطي با روايي آزمون ندارد. ص        غ

280- سؤالاتي كه قدرت تمييز منفي دارند، روايي آزمون را كاهش مي دهند. ص        غ

281- سؤالاتي كه قدرت تمييز مثبت و بالا دارند روايي آزمون را كاهش مي‌دهند. ص        غ

282- كلمات دشوار در متن سؤالات امتحان ، روايي آزمون را كاهش مي‌دهند. ص        غ

283- هر قدر تعداد سؤالات يك آزمون بيشتر باشد روايي افزايش خواهد يافت. ص        غ

284- فضاي نامناسب امتحان ، روايي آزمون را كاهش مي‌دهد. ص        غ

285- كمبود زمان امتحان تأثيري بر روايي آزمون ندارد. ص        غ

286-در آزمونهاي ذهني، روايي آزمون بيشتر از آزمونهاي عيني است. ص        غ

287- هر قدر آزمون شوندگان نامتجانس‌تر باشند، روايي آزمون افزايش خواهد يافت. ص        غ

288- نمره Z يك نمره استاندارد ( معيار ) است.ص        غ

289- نمرات Z داراي ميانگين 50و انحراف معيار 10 مي باشند. ص        غ

290- نمرات T داراي ميانگين صفر و انحراف معيار 1 مي باشند. ص        غ

291- نمرات Z از روي نمرات استاندارد T  محاسبه مي شوند. ص        غ

292- نمرات T از روي نمرات استاندارد Z محاسبه مي‌شوند. ص        غ

293- محاسبه نمرات Z براي ساير نمرات معيار اساس و پايه قرار مي‌گيرند. ص        غ

294- نمرات Z از تبديل خطي نمرات خام محاسبه مي شوند. ص        غ

295- بر روي منحني نرمال بهتر است به جاي نمرات خام از نمرات استاندارد Z  استفاده شود. ص        غ

296- چنانچه منحني داراي كجي باشد ميانگين نمره Z با صفر برابر خواهد بود. ص        غ

297- چنانچه منحني داراي كجي باشد ميانگين نمره Z قابل محاسبه نيست. ص        غ

298- در منحني نرمال طرفين منحني داراي ازتفاع زياد مي‌باشند. ص        غ

299-در منحني نرمال ، اكثر نمرات در وسط توزيع انباشته مي شوند. ص        غ

300- در منحني نرمال دو امتداد منحني ، محور افقي را قطع مي كنند. ص        غ

301- در منحني نرمال ميانگين از نما و ميانه بايد بزرگتر باشد. ص        غ

302- در منحني نرمال ميانگين از نما و ميانه بايد كوچكتر باشد. ص        غ

303- انحراف معيار بر روي منحني نرمال برابر 1     است      غ

304- در منحني نرمال بي1+و   ،12/34%مي‌گيرد. ص        غ

305- در منحن نرمال بي+1و    ، 26/68% قرار مي‌گيرد. ص        غ

306- در منحني نرمال بين2+ و   ، 44/95% قرار مي‌گيرد. ص        غ

307- در منحني نرمال بين+3 و     ، 74/99% قرار مي‌گيرد. ص        غ

308- چنانچه نمره Z  دو نفر از دانش آموزان به ترتيب 75+  و 25/1 -باشد از مقياس T نمره آنها چند خواهد شد؟

309- اگر ميانگين 56 و انحراف معيار برابر 3 باشد نمرات Z كساني كه 58 و 50 گرفته اند چند خواهد شد؟

310- نمرة Z  25/1 + در مقياس T چند خواهد شد؟

*****************************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 13:34  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

بنام خدا

نمونه سوالات درس رشد2   دکترلطف آبادی—صفحات58الی212

******************

1-بخشي از زمينه‌هاي فرآيند پيش از تولد به وجود ميآيد. ص              غ

2- براي تشخيص فرد بالغ معيار قطعي و يكساني وجود ندار. ص              غ

3- از نظر شرعي دختر 9 ساله و پسر 15 ساله بالغ شناخته مي شود. ص              غ

4- آشكارترين علامت‌هاي اوليه بلوغ كدامند؟ ( افزايش قد و وزن)

5- سريعترين سنين رشد در دختران و پسران در چه سني است؟ ( 10 تا 14 و 12 تا 16)

6-  افراد بلندقدتر و عضلاني ‌تر وابستگي‌هاي بيشتر و بالاتري دارند. ص              غ

7- زنان به هنگام استراحت ضربان قلبشان آهسته تر از مردها است. ص              غ

8- مغز كودكان در 5 سالگي به 90 درصد از رشد خود رسيده است. ص              غ

9- درجه استخواني شدن غضروفها يك شاخص بسيار مهم براي تشخيص ميزان رشد است . ص              غ

10- رشد جنسي دختران مستقيماً تحت تأثير هورمون تستوسترون است. ص              غ

11- رشد جنسي پسران مستقيماً تحت تأثير هورمون استروژن قرار مي‌گيرد. ص              غ

12- هورمون رشد (GH) تحت تأثير فعاليت غدد تيروئيد مي‌باشد. ص              غ

13- هورمون رشد (GH) تحت تأثير فعاليت غده هيپوفيز مي‌باشد ص              غ

14- دختران در مفاصل اختتردرت رشد آسيب پذير تر از پسران هستند. ص              غ

15- دختران در آزمونهاي كلامي از پسران نمرات بهتري كسب مي كنند. ص              غ

16- از حدود 5 سالگي به بعد كودكان جنسيت خود را تشخيص مي‌دهند. ص              غ

17- هويت جنسي فرد تحت اساس زيستي و ....... دارد. ( همانند سازي و الگوبرداري )

18- كودكان و نوجوانان از چه كساني اطلاعات جنسي بيشتري كسب مي‌كنند. ( دوستان)

19- سن بلوغ در صد ساله اخير افزايش يافته است. ص              غ

20- عادت ماهيانه عموماً در آغاز ......................... سال زندگي رخ مي‌دهد.( سيزدهمين )

21- رشد بيضه هاي پسران در حدود سن ......................... سالگي آغاز مي شود. ( 5/13)

22- مهمترين دليل بلوغ جنسي پيش رسي و دير رسي چيست؟ ( ارث)

23- پسران داراي بلوغ زودرس احساس مثبت تري نسبت به خود دارند. ص              غ

24- پسران داراي بلوغ ديررس نياز بيشتري براي كسب تأييد از ديگران احساس مي‌كنند. ص              غ

25- دختران مادران تحصيل‌كرده آمادگي كمتري براي پذيرش تغييرات بلوغ از خود نشان مي‌دهند. ص              غ

26- اطلاعات پسران در مورد تغييرات بلوغ از دختران عموماً بيشتر است. ص              غ

27- در مورد مسائل اخلاقي جنسي پروتستانها با اسلام قرابت بيشتري دارند. ص              غ

28- در ديدگاه لائيك اخلاق جنسي بستگي به تصميم گيريهاي افراد دارد. ص              غ

29- به نظر موريس دبي كفتگو از مسائل جنسي در رديف گناهان بزرگ است. ص              غ

30- در ارتباط با انحرافات نوجوانان به دو خطر بزرگ همواره اشاره مي‌شود كدامند. ( جهالت – شتابزدگي )

31- تربيت جنسي كنجكاوي نوجوانان را به حد افراط تحريك مي‌كند و خطرناك است. ص              غ

32- نظريه هاي سنتي روانشناسان بر تحول كيفي رشد شناختي نوجوانان تأكيد مي‌كنند. ص              غ

33- در كدام يك از نظريه هاي رشد شناختي كودكان و نوجوانان نقش فعال در ساختار دادن به دانش خود ايفا مي‌كنن؟ پياژه

34-به نظر پياژه همه كودكان مراحل رشد شناختي را با آهنگ يكساني طي مي‌كنند. ص              غ

35- به نظر پياژه نوجوانان در تكليف آونگ به طور تصادفي نتايج را پيش بيني مي كنند ص              غ

36- به نظر پياژه در بزرگسالي ساختارهاي شناختي افراد تغيير مي كند. ص              غ

37- از انتقادات وارد شده بر نظريه پياژه كم‌براورد كردن ظرفيت شناختي كودكان است. ص              غ

38- از انتقادات نقاط قوت نظريه پياژه بها دادن زياد به نقش زبان و رشد تفكر در كودكان است. ص              غ

39- به نظر پياژه معلمان بايد تدريس را با سطح شناختي كودكان هماهنگ نمايند. ص              غ

40- به نظر پياژه معلمان بايد برنامه هاي طراحي آموزشي سطح متوسط كلاس را در نظر بگيرند. ص              غ

41- در جوامع محروم تفكر انتزاعي به طور طبيعيئ و واقعي رشد مي كند. ص              غ

42- در رويكرد پردازش اطلاعات بيني رشد شناختي كودكان و نوجوانان تفاوت اساسي وجود دارد. ص              غ

43- رشد تدريجي حافظه و دقت از ويژگيهاي مهم نظريه پياژه است. ص              غ

44- در رويكرد پردازش اطلاعات رشد به طور مرحله اي اتفاق مي‌افتد. ص              غ

45- در كدام يك از نظريه هاي رشد شناختي فعاليتهاي شناختي به رايانه تشبيه شده است. ( رويكرد پردازش اطلاعات)

46- به نظر كدام دانشمند رشد شناختي در يك زمينه اجتماعي و فرهنگي روي مي‌دهد؟(ويگوتكي)

47- به نظر ويگوتكي رشد مهارتهاي شناختي حاصل تعامل با والدين و معلمان است . ص              غ

48- پياژه بر عملكرد مستقيم شاگرد و ويگوتكي به راهنمايي معلم در جريان يادگيري تأكيد مي ورزد. ص              غ

49- ويگوتكي بر عملكرد مستقيم شاگرد و پياژه به راهنمايي معلم در جريان يادگيري تأكيد مي ورزد ص              غ

50- به نظر پياژه فرهنگ و جامعه نقش فعالي بر يادگيري كودك دارند. ص              غ

51- در چه سني كودك خود عمومي و خود خصوصي‌اش را از يكديگر تفكيك مي‌كند؟ ( پسش دبستاني )

52- عزت نفس در چه سني علائم خود را آشكار مي‌كند؟( حدود 8 سالگي )

53- پرسش ( من كيستم؟) در دوران نوجواني بيانگر چيست؟ ( جستجوي هويت )

54- شكل‌گيري هويت پسران و دختران در دورة نوجواني همانن است. . ص              غ

55- تلون علائق و عقايد در دوره نوجواني امري شايع و طبيعي است. . ص              غ

56- نوع ارتباط والدين با نوجوان در چگونگي شكل‌گيري هويت آنها تأثيري ندارد. . ص              غ

57- در نوجوانان وابسته به والدين ايجاد هويت تسليم‌طلبي شكل مي‌گيرد. . ص              غ

58- الگوبرداري نوجوان از ساير دانش آموزان در رشد هويت آنها مؤثر است. . ص              غ

59- تأثير چه عاملي در چگونگي شكل گيري هويت نوجوانان از ساير عوامل بيشتر است؟ ( عوامل اجتماعي – فرهنگي )

60- در چه فرهنگهايي نوجوان براي شكل گيري هويت خود از بزرگسالان خود تقليد مي‌كند؟ (فرهنگهاي سنتي)

61-فرزند اول خانواده با احساس مسئوليت بيشتري نسبت به بقيه پرورش مي‌يابد. . ص              غ

62- در جريان پراكندگي هويت از نظر مارسيا نوجوان هنوز به مسائل هويت خود فكر نمي‌كند. . ص              غ

63- در هويت تسليم ‌طلب نوجوانان بحران هويتي سختي را پشت سر مي گذارند. . ص              غ

64- در جوامع باز صنعتي هويت نوجوانان خيلي زودتر شكل مي‌گيرد. . ص              غ

65- سكل گيري هويت در گروههاي اقليت با دشواريهاي كمتر همراه است. . ص              غ

66- افزايش فاصله عاطفي بين نوجوان و والدين در دوران بلوغ امري طبيعي است. . ص              غ

67-- افزايش فاصله عاطفي بين نوجوان و والدين در دوران بلوغ به استقلال نوجوانان مي‌افزايد. ص              غ

68- عقيدة ( زندگي كن و بگذار ديگران هم زندگي كنند ) در يك نوجوان نشانه پختگي و سلامت روان است. ص       غ

69- عموماً روابط نوجوان با دوستان صميمانه‌تر از اعضاي خانواده‌اش است. ص              غ

70- دوستان نزديك نوجوانان معمولاً داراي علائق ، ارزشها ، باورها و نگرشهاي يكسان هستند. ص              غ

71- دوستيهاي دوران نوجواني نوعي پشتيباني براي آنها به شمار مي‌رود. ص              غ

72- عضويت نوجوانان در گروه پانكيسم بيانگر يك رفتار اجتماعي غير عادي است. ص              غ

73- كودك در مرحلة واقع بيني اخلاقي از قوانيني تبعيت مي‌كند. ص              غ

74- كودك در مرحلة ديگر پيروي از قوانين تبعيت نمي كند. ص              غ

75- كودك در مرحله نسبيت اخلاقي از قوانين تبعيت نمي كند. ص              غ

76- كودك در مرحله نسبيت اخلاقي به نتايج عيني عمل توجه مي‌كند. ص              غ

77- كودك در مرحله نسبيت اخلاقي بهقصد و نيت عمل توجه مي كند.   ص         غ

78- در مرحلة واقع گرايي اخلاقي به نظر كودكان قوانين اجتماعي قابل تغيير هستند. ص         غ

79- در مرحله نسبي گرايي اخلاقي به نظر نوجوانان قوانين اجتماعي قابل تغيير هستند. ص         غ

80- به نظر پياژه برخورد جدي والدين باعث دروني شدن اخلاق در كودكان مي‌گردد. ص         غ

81- به نظر كلبرگ در سطح پيش قرار دادي ، رفتار اخلاقي به دليل اجتناب از تنبيه است. ص         غ

82- به نظر كلبرگ در سطح پيش‌قراردادي رفتار اخلاقي ناشي از فهم ارتباطهاي بين فردي اوليه است ص         غ

83- به نظر كلبرگ در چه سطح اخلاقي فرد قادر است درست و خطا را بر مبناي عدالت تعريف نمايد.( فوق قراردادي )

84- به نظر كلبرگ در چه سطح اخلاقي فرد قادر است مفهوم حقوق و قراردادهاي اجتماعي را بفهمد؟( در مرحله 5 فوق قرادادي

85- كداميك از دانشمندان رشد شناختي را براي شكل گيري اخلاق كافي مي‌داند؟ ( پياژه)

86- كدام يك از نظريه ها رشد اخلاقي را تحت تأثير هيجانات و عواطف تغيير مي‌كند؟ ( روانكاوي )

87- كدام جنبه از شخصيت طبق نظريه روانكاوي به عنوان يك سانورگر دروني عمل مي‌كند.( فراخود)

88- كدام يك از روانشناسان رشد اخلاقي را تحت تأثير يادگيري و مشاهده مي‌داند؟ ( آلبرت باندورا)

89- در جريان مشاوره بايد باورهاي مراجع و نگرشهاي ارزشي وي را تصحيح كرد. ص         غ

90- در جريان مشاوره بايد تفكر انتقادي مراجع را پرورش داد. ص         غ

91- اولين مرحله رشد اخلاقي از نظر موريس دبس كدام است؟( اخلاق بسته)

92- دومين مرحله رشد اخلاقي از نظر موريسدبس كدام است؟( اخلاق باز)

93- اخلاق باز از نظر موريس‌دبس مبتني بر دستورات و قوانين است. ص         غ

94- اخلاق باز از نظر موريس دبس مبتني بر ارزشهاي خانوادگي است. ص         غ

95- سومين مرحله رشد اخلاقي از نظر موريس دبس چه نام دارد؟ ( اخلاق ارزشها)

96- اساس برنامه ريزي اوقات فراقت بايستس شكوفايي استعدادهاي افراد باشد. ص         غ

97- محيط نامناسب آموزشي يك مانع مشخصي براي برآورده شدن نياز نوجوان است. ص         غ

98- فعاليتهاي تربيتي غيررسمي تأثيري در كاهش مشكلات نوجوانان ندارد. ص         غ

99- براي بهره‌گيري نوجوان از برنامه هاي اوقات فراغت آمادگي خاصي لازم نيست. ص         غ

100- نياز پسران در دوران نوجواني به مواد غذايي بيشتر از دختران است. ص         غ

101-براي تأمين كالري مورد نياز دختران ، مصرف تنقلات توصيه مي شود. ص         غ

102- كمبود روي در بدن چه مشكلاتي ايجاد خواهد كرد. (تأخير در رشد جنسي )

103- بهترين راه مقابله با كمبود كلسيم چيست؟( شير )

104- مهمترين علت چاقي كودكان و نوجوانان كدام است؟ (ارث)

105- افراد چاق معمولاً چنددرصد بيشتر از وزن متوسط اضافه وزن دارند؟ (20 درصد)

106- در بي اشتهايي عصبي فرد چند درصد از وزن طبيعي اش را از دست مي‌دهد؟ ( 10 الي 20درصد)

107- پر اشتهايي عصبي بيش از بي اشتهايي عصبي ضرر دارد. ص         غ

108- پراشتهايي عصبي همان پرخوري است. ص         غ

109- معمولاً افراد مبتلا به پرخوري دچار اختلالات عصبي و فيزيولوژيكي هستند. ص         غ

110- پرخوري در پسران بيش از دختران وجود دارد. ص         غ

111- بي اشتهايي عصبي در دختران بيش از پسران وجود دارد. ص         غ

112- بي‌اشتهايي عصبي در دختران به توقف قاعدگي منجر مي شود. ص         غ

113- ناامني در خانواده با اختلالات تغذيه اي نوجوانان ارتباطي ندارد. ص         غ

114- جذابتهاي بدني و ابدالهي فرد با اختلالات تغذيه اي نوجوانان ارتباط دارد. ص         غ

115- درمان اختلالات تغذيه اي به راحتي صورت مي‌گيرد. ص         غ

116- براي درمان اختلالات تغذيه‌اي كنترلهاي خارجي ضرورت ندارد. ص         غ

117- به نظر دانشمندان قديم پرخاشگري يك امر غريزي است. ص         غ

118- به نظر دانشمندان جديد پرخاشگري يك رفتار هدف دار است. ص         غ

119- جنسيت در رابطه با رفتارهاي پرخاشگرانه نقش ندارد  ص         غ

120- اساس پرخاشگري فعاليتهاي مغز است و جامعه و فرهنگ در آن بي تأثير است ص         غ

121- پرخاشگري در پسران بيش از دختران ديده مي شود. ص         غ

122- اساساً خشونت در مقابله با خطر و تهديد بروز مي‌كند. ص         غ

123- راه اساسي درمان پرخاشگري دارو درماني نوجوانان است. ص         غ

124- براي درمان پرخاشگري نوجوانان زير 18 سال دارو درماني توصيه مي‌شود. ص         غ

125-- براي درمان پرخاشگري نوجوانان زير 18 سال درمان شناختي و رفتاري توصيه مي شود. ص         غ

126- شيوع افسردگي در كل جامعه چند درصد براورد شده است.( 6 درصد)

127- شديدترين نوع افسردگي در طبقه بندي پيترش و همكاران چه نام دارد؟( افسردگي باليني)

128- افسردگي نوجوانا عموماً از نوع افسردگي باليني است. ص         غ

129- افزايش ترشحات هورموني تأثيري در تغييرات خلقي نوجوانان ندارد. ص         غ

130- براي درمان افسردگي نوجوانان  استفاده از دارو درماني به ساير روشها ترجيح دارد. ص         غ

131- براي درمان افسردگي نوجوانان استفاده از تغيير محيط و سبك زندگي به ساير روشها ترجيح دارد. ص        غ

132- در نوجوانان داراي فكر خودكشي اولين اقدام استفاده از روش تخليه هيجاني است. ص         غ

133- نوجوانان افسرده عموماً برداشت سياه و سفيد يا همه يا هيچ از رويدادها دارند.   ص          غ

134 – مشاوره با اعضاي خانواده نوجوانان افسرده تأثير درماني ندارد. ص          غ

135- حركات ورزشي در نوجوانان مبتلا به افسردگي تأثير درماني دارد. ص          غ

136- تعارض و درگيري در ميان نوجوانان و والدين در ايران يك امر مسلم و فراگير است. ص          غ

137- تعارض و درگيري در ميان نوجوانان و والدين در غرب يك امر مسلم و فراگير است. ص          غ

138- به نظر كداميك  از دانشمندان ، نوجوانان با معلمان برخورد ظالمانه دارند؟ ( بقراط)

139- منظور از بزهكار نوجواناني هستند كه خلاف كار بوده و به سن قانوني نرسيده باشند. ص   غ

140- در فرهنگ غربي فرار از منزل و مصرف الكل ، بزهكاري به شمار نمي روند. ص          غ

141- در ايران فرار از منزل به عنوان يك رفتار بزهكارانه تنها به دختران مربوط مي شود. ص          غ

142- روابط سرد مادر با كودك زمينه ساز بزهكاري نوجوانان را فراهم مي‌سازد. ص     غ

143- خطر ابتلا به الكل و مواد مخدر در نوجواناني كه داراي مشكلات خانوادگي هستند كمتر است. ص             غ

144- براي درمان نوجوان بزهكار مداخله خانواده تأثيري ندارد. ص             غ

145- خودكشي نوجوانان در چه فاصلة سني بيشتر است؟( 15 تا 25 )

146- اقدام به خودكشي نوجوانان دختر از نوجوانان پسر بيشتر است. ص             غ

147- خودكشيهاي موفق در نوجونان پسر از نوجوانان دختر بيشتر است. ص             غ

148- گاهي در خودكشي نوجوانان قصد انتقام و صدمه زدن به ديگران را دارند. ص             غ

149-در نوجواناني كه اقدام به خودكشي دارند احتمال اقدام مجدد وجود ندارد.  ص            غ

150- ايجاد فضاي سختگيرانه در مدارس از افت تحصيلي نوجوانان جلوگيري مي‌كند. ص            غ

151- نمرات درسي دانش آموزان با والدين قدرت‌مدار از سايرين بيشتر است. ص            غ

152- نمرات درسي دانش آموزان با والدين هدايتگر از سايرين بيشتر است. ص            غ

153- كدام دسته از والدين نوجوانان را در تصميم‌گيريهاي خانواده شركت مي دهند.( هدايت كننده)

154- كدام دسته ارز والدين نوجوانان با گرفتن نمره پايين بر سخت گيريهاي خود مي‌افزايند؟ ( قدرت‌مدار)

155- كدام دسته از والدين نوجوانان به نمرات درسي فرزندان خود اهميت نمي دهند؟( سهل‌گير)

156- ميزان درامد و نوع شغل والدين در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بي تأثير است. ص            غ

157- تمايل به ترك تحصيل و انزواي اجتماعي از مشكلات دوران انتقالي تحصيلي است . ص            غ

158- دشواري دروس و كم تواني نوجوان در يادگيري دروس از علل اصلي تقلب است. ص            غ

159- براي دستيابي به هويت شغلي وجود مشاوران و كمك آنها يك ضرورت است. ص            غ

160- بكارگيري آزمونهاي شغلي در كاهش سردرگمي نوجوانان در مشاوره مؤثر است. ص            غ

161- بكارگيري آزمونهاي شغلي در توانايي و عمرقه براي مقابله با مشكلات تحصيلي نوجوانان لازم است ص            غ

162- رفتار جنسي نرمال در جامعه ايراني خواستن و انتظار كشيدن و خويشتن داري است. ص            غ

163- ساديسم و مازوحشيم جنسي در فرهنگ غرب يك ترم است. ص            غ

164- رفتار جنسي با افراد نابالغ و محارم در فرهنگ غرب يك رفتار عادي تلقي مي‌شود. ص            غ

165- به نظر روانكاوان هويت يا بي جنسي ، تجديد فعاليت احساسات اوديپي است. ص            غ

166- رفتار خود ارضايي جنسي در پسران شايع‌تر است.  ص           غ

167-سوء استفاده جنسي و دشنامهاي ركيك مي‌تواند علت اغتشاش هويت جنسي در نوجوان باشد. ص           غ

168- هم جنس گرايي در جوامع غربي يك رفتار نرمال جنسي تلقي مي شود. ص           غ

169- افراد متجاوز جنسي معمولاً داراي مشكلات رواني هستند. ص           غ

170- فعاليت جنسي پيش از موقع به كسب هويت سالم جنسي در بزرگسالي كمك مي‌كند. ص           غ

171-  در درمان منحرفين جنسي معتاد كراك رفتارهاي نابهنجار جنسي قبل از ترك اعتياد ضرورت دارد. ص           غ

172- رابطه اعتمادآميز بين درمانگر و نوجوان داراي مشكلات جنسي ضرورت ندارد. ص           غ

173- بازگويي چگونگي واقعه تجاوز در روان درماني منحرفين جنسي ضرورت ندارد. ص           غ

174- درمان انحراف جنسي بهتر است توسط درمانگري با جنس مخالف صورت پذيرد. ص           غ

175- دو مفهوم مصرف مواد مخدرو اعتياد به مواد مخدر يكسان است. ص           غ

176- تنها فرزندان خانواده‌هاي درهم ريخته و نابسامان در معرض خطر اعتياد قرار دارند. ص           غ

177- نوجوانان خانواده‌هاي معتاد در معرض خطر بيشتري نسبت به اعتياد قرار دارند. ص           غ

178- بروز اعتياد در پسران مضطرب ، تحريك‌پذير و پرخاشگر بيشتر است. ص           غ

179- استفاده از سيگار و الكل اولين مرحله ورود به دام اعتياد به شمار مي‌رود. ص           غ

180- هنگاميكه نوجوان خودش براي تهيه و نگهداري مواد مخدر اقدام نمايد او به مرحله دوم اعتياد قدم گذاشته است. ص           غ

181- در مرحله سوم اعتياد ، خانواده و درس و مدرسه به حاشيه زندگي نوجوان فرستاده مي‌شود. ص           غ

182- در كدام مرحله از اعتياد جلوگيري كارسازتر است؟ ( مرحله اول)

183-در افراد معتاد عملكرد غير عادي مغز به استدلالهاي رشد نايافته و سطحي منجر مي‌شود. ص           غ

184- در درمان افراد معتاد بايد كمك كنيم تا فرد واقعيتهاي مربوط به وابستگي به مواد را بيان كند. ص           غ

185- در درمان اعتياد لازم نيست نوجوان سبك زندگي خود را تغيير دهد. ص           غ

186- در مراحل اول يا دوم درمان اعتياد نوجوانان ، مشاورة خانوادگي ضرورت ندارد. ص           غ

187- براي درمان اعتياد نوجوانان تا 3 جلسه مشاوره در هفته ضرورت دارد. ص           غ

188- درمان اعتياد همانند درمان بيماريهاي مزمن و سخت و طولاني و طاقت‌فرساست ص           غ

189- در صورت اعتياد والدين ، مشاوره خانوادگي ضرورتي ندارد. ص           غ

190- در درمان بيمار معتاد در صورت وجود ارادة كافي ، مراقبت از بيمار لازم نيست. ص           غ

موفق  باشید.میرعربشاهی

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 13:24  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای تبادل نظربادوستان وایجادفرصت هم اندیشی درزمینه های فرهنگی واجتماعی وآموزشی ساخته شده است.

نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
تربیت فرزندان
آموزشی
نمونه سوال درسی
مقاله
پیوندها
جهاددانشگاهی
معلم روستا
روستای ورده
تبیان
سازمان سنجش
دیکشنری آنلاین
سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران
شبکه رشد
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تستهای روانشناسی و روانپزشکی
دانشجویان زیست شناسی امیرکبیر
انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
مجلات تخصصی نور
پژوهشگاه علم وفناوری
مدیریت امروز
سایت آموزشی منتخبی
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی درکرج
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی
امیرکبیر
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM