آموزشی-فرهنگی-اجتماعی

 

استقلال وپرسپوليس از آغاز تا امروز؛

تاكنون استقلال در 18مسابقه برنده ميدان بزرگ لقب گرفته( با احتساب بازيهايي كه فدراسيون نتيجه آنرا تغيير داده )وپرسپوليس15 بار به اين مهم نايل آمده است و 24 بازي نيز به تساوي انجاميده است.
تاريخچه ديدار هاي دوتيم از ابتدا تاكنون به شرح زير است:
* مسابقه يكم :
فروردين سال1347
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
*مسابقه دوم :
20 دي سال 1347
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
*مسابقه سوم :
13 مرداد سال 1348
پرسپوليس يك - استقلال3
گل تيم پرسپوليس : ناظم گنجاپور دقيقه 72
گلهاي تيم استقلال : احمد منشي زاده دقيقه 8 , علي جباري44, كارو حق ورديان 88
*مسابقه چهارم :
17 بهمن 1348
پرسپوليس صفر - استقلال يك ( 3 بر صفر استقلال برنده اعلام شد )
گل تيم استقلال : غلامحسين مظلومي 9
اين بازي تادقيقه 82 ادامه يافت , اما در اين لحظه تيم پرسپوليس ميدان را به دليل اعتراض به نحوه قضاوت ترك كرد و فدراسيون فوتبال نتيجه را 3 بر صفر به سود استقلال اعلام كرد.
*مسابقه پنجم:
3 مهر سال 1349
پرسپوليس 2 - استقلال 3
گل‌‏هاي تيم پرسپوليس : علي پروين 7 , حسين كلاني 23
گل‌‏هاي استقلال : جواد قراب73 , كارو حق ورديان 87 , عباس مژدهي 88
*مسابقه ششم :
27 دي 1349
پرسپوليس يك استقلال يك ( 3بر صفر استقلال برنده شد)
گل استقلال : عباس مژدهي75
گل پرسپوليس : حسين كلاني 2
اين بازي تا دقيقه 75 يك بر يك مساوي در جريان بود بود كه پرسپوليس به دليل اعتراض به قضاوت داور, زمين را ترك كرد و طبق راي صادره از سوي فدراسيون فوتبال تيم استقلال 3 برصفر برنده شد.
*مسابقه هفتم :
28 خرداد 1350
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل تيم استقلال :غلامحسين مظلومي 30
گل تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 90
*مسابقه هشتم:
15 بهمن سال 1350
پرسپوليس 4 ـ استقلال يك
گل تيم استقلال :علي جباري 75
گلهاي تيم پرسپوليس :حسين كلاني 43و90, صفر ايرانپاك 56 , محمودخوردبين 75
*مسابقه نهم :
سوم فروردين سال 1351
پرسپوليس 2 - استقلال صفر
گلهاي تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 50 , حسين كلاني 89
*مسابقه دهم :
11 اسفند 1351
پرسپوليس صفر- استقلال2
گلهاي تيم استقلال :علي جباري 40 و 87
*مسابقه يازدهم :
25 خرداد 1352
پرسپوليس صفر- استقلال يك
گل تيم استقلال : رضا عادلخاني 3
*مسابقه دوازدهم:
16 شهريور 1352
پرسپوليس 6 استقلال صفر
گلهاي تيم پرسپوليس : همايون بهزادي 50 ,90 , 86 , ايرج سليماني 45 و 56 , حسين كلاني 32
*مسابقه سيزدهم:
18 آذر 1352
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل تيم پرسپوليس : همايون بهزادي 46
گل تيم استقلال : علي جباري 70
*مسابقه چهاردهم :
4 خرداد 1353
پرسپوليس صفر- استقلال يك
گل تيم استقلال : حسن روشن 88
*مسابقه پانزدهم:
27 آذر 1353
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گلهاي تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 50 و اسماعيل حاج رحيمي پور
گل تيم استقلال : غلامحسين مظلومي 60
*مسابقه شانزدهم:
15 ارديبهشت 1354
پرسپوليس يك- استقلال 3
گل تيم پرسپوليس :صفر ايرانپاك 53
گلهاي تيم استقلال : غلامحسين مظلومي11 و 62 , مسعود مژدهي 47
*مسابقه هفدهم:
25 مهر 1354
پرسپوليس 2 - استقلال صفر
گلهاي تيم پرسپوليس : جهانگير فتاحي 22 , اسماعيل حاج رحيمي پور 38
*مسابقه هجدهم:
27 اسفند 1354
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل تيم پرسپوليس : محمود خوردبين 85
گل تيم استقلال : مسعود مژدهي 20
*مسابقه نوزدهم:
2 مهر 1355
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل تيم پرسپوليس : علي پروين 40
گل تيم استقلال : هادي نراقي 26
* مسابقه بيستم :
18 ارديبهشت 1356
پرسپوليس صفر- استقلال 3
گلهاي تيم استقلال : محرم عاشري 45 , حسن روشن 83 , سعيد مراغه چيان 88
*مسابقه بيست و يكم :
18 آذر 1356
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گلهاي تيم پرسپوليس : صفر ايرانپاك 15 و34
گل تيم استقلال : حسن روشن 85
*مسابقه بيست و دوم :
25 آبان 1358
پرسپوليس صفر- استقلال يك
گل تيم استقلال : غلامرضا فتح آبادي 42
اين بازي در دقيقه 75 به دليل هجوم تماشاگران به داخل زمين نيمه تمام ماند( اين ديدار دوستانه به مناسبت بزرگداشت مرحوم علي دانايي فربرگزار شد)
*مسابقه بيست و سوم :
13 تير 1359
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
مسابقه بيست و چهارم :
16 مهر 1360
پرسپوليس صفر استقلال صفر
*مسابقه بيست و پنجم :
17 دي 1361
پرسپوليس يك - استقلال يك
گل تيم پرسپوليس : غلامرضا فتح آبادي 10
گل تيم استقلال : بهتاش فريبا 87
*مسابقه بيست و ششم :
15 مهر1362
پرسپوليس صفر- استقلال يك
گل تيم استقلال : پرويز مظلومي 59
* مسابقه بيست و هفتم :
25خرداد 1365
پرسپوليس 3 - استقلال صفر
گلهاي تيم پرسپوليس: شاهرخ بياني12- پنالتي و 52 , ناصر محمد خاني 62
*مسابقه بيست و هشتم :
7 فروردين 1366
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
* مسابقه بيست و نهم :
18 شهريور1367
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس 46
گل تيم استقلال: جعفر مختاري فر60
*مسابقه سي ام :
19 اسفند1367
پرسپوليس 4 - استقلال2 (وقت معمول صفربرصفر)
گلهاي تيم پرسپوليس ( پنالتي): مجتبي محرمي, رحيم يوسفي, محسن آشوري, مرتضي كرماني مقدم
گلهاي تيم استقلال ( پنالتي): جعفرمختاري فر , رضاحسن زاده
اين ديدار در چارچوب جام حذفي باشگاه هاي كشور برگزار شد.
* مسابقه سي و يكم :
17 آذر 1368
پرسپوليس يك _ استقلال صفر
گل تيم پرسپوليس: رضا عابديان 18
* مسابقه سي و دوم :
4 خرداد 1369
پرسپوليس يك- استقلال دو
گل تيم پرسپوليس: نادر ميراحمديان 12
گلهاي تيم استقلال: عباس سرخاب 46, صمد مرفاوي72
*مسابقه سي و سوم :
28 دي 1369
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس 75
گل تيم استقلال: شاهرخ بياني62- پنالتي
*مسابقه سي و چهارم :
4 بهمن 1370
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
مسابقه سي و پنجم :
15 اسفند 1370
پرسپوليس صفر- استقلال2
گلهاي تيم استقلال: صمد مرفاوي 8 و صادق ورمزيار 15
* مسابقه سي و ششم :
8 خرداد1371
پرسپوليس صفر- استقلال يك
گل تيم استقلال: صمد مرفاوي 48
*مسابقه سي و هفتم :
11 دي1371
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
مسابقه سي و هشتم :
30دي1373
پرسپوليس 2 – استقلال2 ( 3 بر صفر استقلال برنده اعلام شد )
گلهاي تيم پرسپوليس: فرشاد پيوس21- پنالتي, بهزاد داداش زاده 56
گلهاي تيم استقلال : صادق ورمزيار79-پنالتي, ادموند اختر87
اين بازي تا دقيقه 88 دو بر دو مساوي بود, اما به دليل درگيري بازيكنان دوتيم و هجوم تماشاگران به داخل زمين نيمه تمام ماند و درنهايت
با راي فدراسيون تيم استقلال3 برصفر برنده شد
*مسابقه سي و نهم :
7 بهمن1373
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
*مسابقه چهلم :
6 مرداد1374
پرسپوليس يك- استقلال3
گل تيم پرسپوليس: مرتضي كرماني مقدم 49
گلهاي تيم استقلال: ادموند اختر 7 صادق ورمزيار16- پنالتي, محمد تقوي 36
> *مسابقه چهل و يكم :
8 دي1374
پرسپوليس صفر استقلال صفر
* مسابقه چهل و دوم :
27 مهر 1375
پرسپوليس يك- استقلال صفر
گل تيم پرسپوليس: ادموند بزيك 87
* مسابقه چهل و سوم :
20 تير 1376
پرسپوليس 3 - استقلال صفر,
گلهاي تيم پرسپوليس: ادموند بزيك 30, مهدي مهدوي كيا71, بهنام طاهرزاده

87
* مسابقه چهل و چهارم :
22 آبان 1377
پرسپوليس يك- استقلال صفر
گل تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب45
* مسابقه چهل و پنجم :
2, فروردين 1378
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب3
گل تيم استقلال: فرد ملكيان 43
* مسابقه چهل و ششم :
20 تير1378
پرسپوليس 2 - استقلال يك,
گلهاي تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب12- پنالتي, افشين پيرواني 85
گل تيم استقلال: سهراب بختياري زاده50
* مسابقه چهل و هفتم :
2 مهر 1378
پرسپوليس صفر استقلال صفر
*مسابقه چهل و هشتم :
8 اسفند 1378
پرسپوليس 2 استقلال صفر
گلهاي تيم پرسپوليس: مهدي هاشمي نسب7, پايان رافت 80
* مسابقه چهل و نهم :
9 دي 1379
پرسپوليس 2 - استقلال2
گلهاي تيم پرسپوليس: بهروز رهبري فرد57- پنالتي, علي كريمي89
گلهاي تيم استقلال: محمد نوازي67, مهدي هاشمي نسب86
* مسابقه پنجاهم :
5 اسفند 1379
پرسپوليس صفر- استقلال يك
گل: عليرضا اكبرپور دقيقه 72
* مسابقه پنجاه و يكم :
رسپوليس يك- استقلال يك, 28 اسفند1380
گل پرسپوليس: رضا جباري دقيقه 25
گل استقلال: محمد نوازي دقيقه 38- پنالتي
* مسابقه پنجاه و دوم :
19 ارديبهشت 1381
پرسپوليس صفر- استقلال صفر
*مسابقه پنجاه و سوم :
20 دي ماه 1381
پرسپوليس يك- استقلال يك
گل پرسپوليس: علي انصاريان دقيقه 70- پنالتي
گل استقلال: علي سامره دقيقه 1
* مسابقه پنجاه و چهارم :
23 خردادماه1382
پرسپوليس 2 - استقلال يك
گلهاي تيم پرسپوليس: يحيي گل محمدي 11 و بهنام ابوالقاسم پور50
گل تيم استقلال: عليرضا اكبرپور63
*مسابقه پنجاه و پنجم :
25 مهرماه 1382
پرسپوليس يك- استقلال 2
گل پرسپوليس: عيسي ترائوره 70
گلهاي تيم استقلال: علي سامره 8 و محمود فكري57
*مسابقه پنجاه و ششم :
13بهمن ماه1382
پرسپوليس يك- استقلا ل يك
گل تيم پرسپوليس : حامد كاويانپور20
گل تيم استقلال: داود سيد عباسي3
*مسابقه پنجاه و هفتم :
1 آبان ماه سال 1382
پرسپوليس صفر _ استقلال صفر
*مسابقه پنجاه و هشتم :؟

1382

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ساعت 10:16  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

چت

یکی از بزرگان حکایت کند / اگر یک نفر نیمه شب چت کند / و با فرد بیگانه صحبت کند / و کم کم به چت کردن عادت کند / و یک ساعتش را سه ساعت کند / و هر شب به فردی محبت کند /به افراد قبلی خیانت کند /و با بی خیالی جنایت کند / نه حدّ و حدودی رعایت کند / و اچ آی وی ِ خویش مثبت کند /و این قصه را پر حرارت کند /برای رفیقش روایت کند /چنانکه رفیقش حسادت کند / و او هم رود نیمه شب چت کند ---------- یعنی واقعا نشستی تا آخرشو خوندی؟ :-??

+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ساعت 10:15  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

نقش بابانوئل

یک مرد دارای چهار دوران است: زمانی که به بابانوئل اعتقاد دارد، زمانی که به بابانوئل اعتقاد ندارد، زمانی که نقش بابانوئل را بازی می کند و زمانی که قیافه اش مثل بابانوئل می شود

+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ساعت 10:14  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

درد کهنه

با هرکه رفت. رفت دلم. مال من که نیست این درد کهنه .قصه ی امسال من که نیست من بی دلم. دلی که به نام تو کرده ام دل دل نکن. بزن به زمین. مال من که نیست ای آسمان به هرچه قسم خوردنی قسم حال تو که گرفته تر از حال من که نیست من آن منم که خیره به سقفم نه آسمان پرواز هست زیر پروبال من که نیست

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ساعت 10:13  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

دل

گفتمش: دل می خری !؟
پرسید چند؟!
گفتمش :دل مال تو ،تنها بخند.
خنده کرد و دل زدستانم ربود
تا به خود باز آمدم او رفته بود
دل زدستش روی خاک افتاده بود
جای پایش رویه دل جا مانده بود

+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ساعت 10:13  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

غم عشق

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چـه کرد
چون بـشد دلـبر و با یار وفادار چـه کرد
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخـت
آه از آن مست که با مردم هشیار چـه کرد
اشـک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار
طالـع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد
برقی از مـنزل لیلی بدرخـشید سـحر
وه کـه با خرمن مجنون دل افگار چـه کرد
ساقیا جام می‌ام ده کـه نـگارنده غیب
نیسـت معـلوم که در پرده اسرار چه کرد
آن کـه پرنـقـش زد این دایره مینایی
کـس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
یار دیرینـه بـبینید کـه با یار چـه کرد

+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر ۱۳۸۶ساعت 10:11  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

مرگ

پس از مرگ ، بر گورم بيا ، مبادا از گورستان خاموش شهر وحشت كني ، آنجا در زير خاك قلبي آرام خفته است ، آنجا چشماني در انتظار تو بيهوده نهفته است ، آنجا اشك واحساس با هم آميخته است ، پس از مرگ من اگر كسي را ديدي كه شبيه من بود مرا به ياد بياور ، اگر شمعي را ديدي به ياد من باش ، اگر ترانه اي سرودي كه زيبا و غم انگيز بود به ياد من آن را زمزمه كن ، آري زيبايم پس از مرگ بر گورم بيا ، و علفهاي هرز را از گورم دور كن ، خاك سرد گورم را بر سينه ات بفشار كه قلب من تپش قلب تو را احساس خواهد كرد .

 

 -سكوت

حالا ديگر تنها سکوت بهانه ایست برای اشکی که گه گاه بر آستين خاطره ها یم خشک میشود

 

 

 

 -فراموشي

مثلي هست که ميگه:فقط يه دقيقه طول ميکشه تا يه آدم استثنايي رو ملاقات کني...يک ساعت طول ميکشه تانسبت بهش توجه و حس احترام پيدا کني...يک روز طول ميکشه تا عاشقش بشي....ولي يه عمر طولاني لازمه تا بتوني فراموشش کني....

 

 

 -شانس

شانس همیشه یار كسانیست كه كمتر به آن اعتقاد دارند. (فرانك زولاند)

 

 

 -sms

این اس ام اس رو به 4 دلیل برات می فرستم: 1- دوستت دارم 2- خیلی باحالی 3- به یادتم 4- ارزش زنگ زدن رو نداری!

 

-افسوس

افسوس...آن زمان كه بايد دوست بداريم كوتاهي مي كنيم آن زمان كه دوستمان دارند لجبازي مي كنيم و بعد براي آنچه از دست رفته آه ميكشيم

 

 

شعر

گفتمش: دل مي خري !؟ پرسيد چند؟! گفتمش :دل مال تو ،تنها بخند. خنده كرد و دل زدستانم ربود تا به خود باز آمدم او رفته بود

 

 

 -آدمی

گابریل گارسیا ماركز: آدمی فقط در یك صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه كند: و آن هنگامیست كه بخواهد دست دیگری كه بر زمین افتاده بگیرد تا او را بلند كند.

- -آدمی

آدمی ساخته افكار خویش است، فردا همان خواهد شد كه امروز می اندیشیده است. (موریس مترلینگ)

-سر چشمان

سر چشمان تودر چيست كه تا روي مي گرداني پژمرده مي شوم و تا نگاهم مي كني شكوفه مي زنم

- -فاصله

از سرماي سكوت تا گرماي مهرباني راهي نيست تنها اگر دل صافي نگاهي پاكي ولبخندي ره توشه كني

- -ياد نگاهت

ياد نگاهت هنوز مهربانه به جانم مي نشيند وجوانم ميكند آه كه ياد نگاه مهربانت به جانم مينشيند وهنوز پريشانم مي كند

 

-

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۶ساعت 19:41  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

دفاع دكتر معين از دانشگاه آزاد

«نبايد مثل ديدكتاتور بر دانشگاه‌ها مديريت كرد»

دكتر مصطفي معين، كانديداي انتخابات رياست جمهوري گفت: دانشگاه آزاد هم يك فرصت است و جزيره‌اي جدا از ساير دانشگاه‌ها نيست.

به گزارش خبرنامه‌ي دانشجويان دانشگاه آزاد، اين وزير سابق علوم درباره‌ي دانشگاه آزاد تاكيد كرد: تأكيد من اين است كه مديريت انحصارطلب نبايد مثل ديكتاتور بر دانشگاه‌ها عمل كند. همواره مدافع دانشگاه آزاد بوده‌ام اما معتقدم مديريت دانشگاه‌ها بايد رشد كند.

معين به صورت غير مستقيم درباره‌ي فعاليت‌هاي سياسي مسوولان دانشگاه آزاد گفت: متأسفانه برخي از مديران به دانشگاه از زاويه‌ي سياسي نگاه مي‌كنند و آن را بنگاه تجاري سياسي مي‌دانند. دانشگاه حتي اگر بنگاه هم باشد، بنگاه فرهنگي و علمي است نه تجاري و سياسي.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۶ساعت 19:40  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحدهای تهران

دانشگاه آزاد ، نهاد علمی مردمی یا خواستگاه سیاسی

 

       موضوع مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی ، یکی از قدیمی ترین موضوعاتی است که همواره از بدو تأسیس تا به امروز       عرصه ای برای منتقدان ، تحلیل گران ، متولیان علمی و پژوهشی و دلسوزان آینده علمی کشور بوده و می باشد. مشکلاتی که ریشه در مدیریت فردی ، بسته ، غیرشفاف و سوال برانگیز افراد آن دارد. آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه ، تا به حال از دانشجویان این دانشگاه ،که مستقیما تحت الشعاع مسائل آن قرار دارند، در فضایی امن نظر خواهی نشده است. لذا بر آنیم تا نکاتی را جهت روشن تر شدن افکار عمومی جامعه علمی به عرض برسانیم.

      شایان ذکر است که مدیریت پلیسی مسئولان این دانشگاه و عدم مجال هرگونه انتقاد ، اعتراض و شکایت به دانشجویان که منجر به پیگیری و برخورد شدید با عوامل آن می شود ، لزوم ناشناخته بودن ما را ایجاب می نماید.

     دانشگاه به عنوان مهد علوم مختلف و کانون ظهور و بروز افکار و اندیشه ها و همچنین نبض تپنده کشور و الگوی تمام عیار جوامع اجتماعی ، همواره از ویژگی های ممتازی برخوردار بوده است. ویژگی هایی که لوح وجودی انسان را قالب و معنا می دهد و او را برای هدفی والاتر آماده می کند. 

     اکنون با گذشت بیش از 25 سال از عمر دانشگاه آزاد ، که با هدف کمک به آموزش عالی کشور قدم در این عرصه نهاد، به دلیل وجود مشکلات و خلأهایی که ناشی از سیاست گذاری های غلط و غیر کارشناسانه مسئولان آن می باشد، دانشجویان این دانشگاه را با سختی های زیادی مواجه نموده است. سیاست هایی که ناشی از نوعی تفکر رقابتی مطلق به لحاظ کمی، برای توسعه و تحت پوشش قراردادن افراد بیشتری می باشد. که همین امر باعث مغفول ماندن توجه به رشد کیفی و رعایت استانداردها و برخورداری از آن ویژگی های ممتاز شده است. توسعه فیزیکی با نگاه حداقلی به توسعه کیفی ، چه میزان در رشد و اعتلای  آموزش عالی می تواند موثر باشد؟ آیا صِرف رشد سرانه آموزشی هر فرد ، می تواند معیاری برای سنجش و ارزیابی کیفی آن مجموعه باشد؟

     از طرفی دیگر، در بعضی واحدها به دلیل جذب بیش از حد دانشجو ، که مشخص نیست متناسب با کدام نیاز و بر طبق چه ملاکی بوده است ، با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم . به عنوان نمونه در دانشکده فنی تهران جنوب با وجود 16 هزار دانشجو حتی یک کلاس اضافه برای حل تمرین وجود ندارد. آیا این امر چیزی جز نگاه مادی و کسب منفعت بیشتر را به ذهن         متبادر می سازد؟ پذیرش بدون حد و مرز دانشجو ، مطابق با کدام معیار و یا تأیید دستگاهها و نهاد های ذیربط بوده است ؟  آیا چنین سیاستی با علمِ بر وجود معضل بیکاری و بالتبع آن ایجاد اشتغال کاذب ، باعث تغییر در نوع فرهنگ قشر تحصیل کرده جامعه نمی شود؟

     اکنون مشکل بیکاری ، طیف وسیعی از فارغ التحصیلان این دانشگاه را با سختی روبرو نموده است . نوعی نگاه تبعیض آمیز که در استخدام فارغ التحصیل آزاد با دولتی ، چه در شرکت های خصوصی و چه ارگان های دولتی وجود دارد ، ناشی از چیست؟    آیا ایجاد فارغ التحصیلان بیکار همان دستاوردی است که بر اطلاع رسانی آن بعد از 25 سال تأکید دارند؟

     از دیگر مشکلات ، کمبود امکانات آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان ، مخصوصاً در دانشکده های فنی می باشد . کمبود وسایل آزمایشگاهی ، نبود کتابخانه های مجهز، کمبود وسایل کمک آموزشی و نبود سایت کامپیوتری کافی (به عنوان مثال ، وجود تنها 13 کامپیوتر در سایت دانشکده فنی تهران جنوب برای 16 هزار دانشجو) از عمده نواقص می باشد.

    استفاده از اساتید درجه 2و3 و همچنین انتصاب های رابطه ای بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی و اخلاقی ، از دیگر مشکلات

است. انتخاب هیئت علمی از میان فارغ التحصیلان این دانشگاه که بعضاً ازمسئولینی می باشندکه به دلیل دغدغه های کاری فراوان                                      

فقط موفق به کسب مدرک این دانشگاه شده اند، کفه علمی دانشگاه آزاد را سبک نموده است . ضمن اینکه عمده اساتید این دانشگاه به ویژه در دانشکده های فنی ، دارای شغل اصلی فارغ از تدریس در دانشگاه می باشند که البته تدریس آنها نیز یا برای کسب درآمد و یا برای تعهدی است که نسبت به دانشگاه دارند. رفتار بعضی از آنها به گونه ای است که دانشجویان را با کارمندان خود در ادارات اشتباه می گیرند . البته فقدان دفتر کار برای هر استاد به منظور ارتباط با دانشجو مزید بر علت شده است. افزون بر این هیچ گونه نظارتی بر نحوه عملکرد و ارزشیابی اساتید وجود ندارد. از طرفی دیگر ، رفتار نامناسب کارمندان و کارکنانِ توجیه نشده ،که فقط از روی رفع تکلیف انجام وظیفه می کنند نیز به نحوی است که هیچ گونه احساس تشخَصی به دانشجو داده نمی شود.

    ضرورت وجود روحیه نشاط و شادابی در دانشگاهها همواره از مسائلی بوده که مسئولان نظام بر آن تأکید داشته اند، روحیه ای که زمینه ساز بروز شکوفایی استعداد و بیان افکار و اندیشه دانشجو باشد. انجمن ها و تشکل های پویا و فعال ، زمانی تحقق می یابند که بتوانند در عرض یکدیگر به موازنه آرا ، افکار و عقاید بپردازند، و از همه مهمتر، انجام کار سیاسی ،که سبب افزایش قدرت فهم و تحلیل آن و روشنگری دانشجو برای آگاه شدن در برابر فریب جریان های سیاسی است. در حالیکه در دانشگاه آزاد نتنها بستر مناسب تحقق چنین امری مهیا نیست ، بلکه فضایی سرشار از خفقان بر آن حاکم است که از جمله مصادیق آن ، نبود انجمن صنفی به عنوان نماینده رسمی دانشجویان برای پیگیری مطالبات ، نبود انجمن اسلامی ، تعطیلی نشریات و ... می باشد .

    از سوی دیگر مهجور ماندن واژه و هویت اسلامی ، در دانشگاه آزاد اسلامی است . اتخاذ سیاست های سطحی و کودکانه، نظیر جدا کردن دخترها و پسرها در دوره ای و همچنین برخورد های تند و موضعی خصوصاً در بحث حجاب که نتنها اثرات آن به دقیقه نمی رسد بلکه واکنش های عکس را در پی دارد ، ناکارآمدی این دانشگاه را در مهار مشکلات فرهنگی آشکار نموده است.

 وضعیت نابسامان فرهنگی و عدم برنامه ریزی مناسب برای جهت دهی و کنترل آن به موضوعی مزمن و  نگران کننده تبدیل شده است که لزوم توجه هرچه بیشترمسئولان را می طلبد.

   اما مسأله شهریه دانشگاه ،که به معضل اصلی خانواده ها تبدیل گردیده است . شهریه هایی که معلوم نیست بر طبق چه فرمولی محاسبه و از دانشجو اخذ می شود ، شهریه هایی که به جای مصرف برای دانشجو ، صرف ساختن دانشگاه آزاد در بیابان های مناطق محروم می شود و هیچ دستگاه نظارتی متعهد جهت کنترل آن و نظارت بر حسن مصرف آن وجود ندارد.

      اکنون نیز که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری و نظارتی بر آموزش عالی فعالیت هایی را برای اصلاح این نواقص آغاز نموده ، متاسفانه شاهد موضع گیری های تند و سیاسی برخی افراد هستیم که در جهت حفظ منافع شخصی خود تلاش می کنند که این موضوع حتی در نامه 221  نماینده مجلس در حمایت از  رئیس آن ،که مظهر باج دهی و   باج خواهی این دانشگاه و همچنین برگ زرینی بود در میان افتخارات مجلس هفتم در جهت استیفای حقوق ملت ، نیز به خوبی مشاهده شد.

      در انتها ما دانشجویان دانشگاه آزاد با تأکید بر اینکه مصالح هیچ یک از دانشجویان را بر منافع گروه های سیاسی مقدم      نمی دانیم، حمایت قاطع و همه جانبه خود را از تصمیم رئیس جمهور محترم اعلام میداریم و از همه اساتید ، دانشجویان ، انجمن ها و تشکل های علمی وغیر علمی می خواهیم تا با صدور بیانیه های جداگانه در حمایت از این امر، ما را یاری رسانند تا هرچه زودتر رؤیای تحقق دانشگاه آزاد استاندارد اسلامی به حقیقت بپیوندد.

                                                                                                                            

                                                                                                                         والعاقبه للمتقین

 

 

      جمعی از دانشجویان دانشکده های فنی تهران جنوب ، تهران شمال ، علوم و تحقیقات ، تهران مرکز ، دانشکده الاهیات تهران شمال ، دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز، دانشکده مدیریت    و علوم اجتماعی تهران شمال.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۶ساعت 19:38  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

فرصت زندگی را غنیمت شمارید ، پیش از آنکه مرگ آن را از شما برباید.
- اگر می خواهید عشق میهمان جاودانه قلبتان باشد ، دیگران را بر خود مقدم بدارید ، به خاطر آنان از تمایلات خود بگذرید و بی قید و شرط دوست بدارید. - هستی رابا نگاه عشق بنگرید ، و اینگونه عیشی جاودان را به قلب خود هدیه کنید.
- تا آنجا که می توانید از آروزهای خود کم کنید و به عمل بپردازید.
- اگر انجام کاری ظاهرا باعث شادمانی شما شده و در واقع به ضرر شماست ، آن را با کار دیگری که علاوه بر شادی نفع واقعی در پی دارد جایگزین کنید.
- آرزو پایان نمی یابد. تنها چشم انسان را به روی مواهبی که در اختیار دارد می بندد ، فرصت سپاسگزاری را از او گرفته و زندگی اش را در اندوه نداشته ها تباه می سازد.
- ایمان را با عقل ، علم و حلم همراه سازید تا به تامنیت دست یابید.
- خوشرو باشید. خوش رویی ، سخاوتی ارزشمند و نشانه تعالی انسان است.
- زندگی را با عشق مزین کنید تا شکوه آفرینش را دریابید. همه این زیبایی ها متعلق به شماست ، اگر با نگاه عشق بنگرید.
- با دوستان خود مصاحبت کنید. این کار باعث شادی روانتان می شود.
- مطمئن باشید عشق و شوری که در وجودتان است در رسیدن به کامیابی موثر خواهد بود. از زندگی یکنواخت و ملال انگیز بپرهیزید.
- از یک دقیقه آرامش هم لذت ببرید. بگذارید این شصت ثانیه زمانی برای درک شادی باشد.
- از زمان برای احساس شادمانی بهره ببرید. شادمانی را کهپول قادر به فراهم کردن آن نیست از زمانی که در اختیار دارید دریافت کنید.
- طوری بخندید که گویی کودکی چندساله هستید. خنده سبب کاهش فشار خون و تقویت ایمنی بدن می شود.
- شادی و غم ، جرات و ترس ، عشق و نفرت ، همگی بازتاب تفکر ما هستند. ما از طریق افکارمان زندگی را شکل می دهیم ، تصمیم می گیریم ، عمل می کنیم ، به آرزوهایمان می رسیم و از زندگی لذت می بریم.
- جهان اطراف را با نگاه عشق بنگرید. قدر جنبه های مثبت زندگی را بدانید. زیبایی گل ، معصومیت یک کودک ، آرامش طفلی در خواب ، پرواز پرندگان ، سکوت اسرار آمیز آسمان نیلی ، و عظمت یک شب پر ستاره را بنگرید. با مشاهده این زیبایی ها شادمانی را احساس می کنید و از جستجوی شادی در رویاهای دور و دست نیافتنی بی نیاز می شوید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 18:11  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

ساعت کار معلمان

در گزارشي آمده است که کارکنان آموزش و پرورش چه ليسانس و چه ديپلم کمترين ميزان کار در طول يک هفته (18 تا 24) ساعت را دارند، اما تعداد ساعات کار ديگر دستگاه ها 44 ساعت در هفته است. اولاً اين اظهارنظر غلط است. ساعت کار کارکنان اين وزارتخانه متفاوت است. کارکنان اداري 44 ساعت، دبيران دبيرستان و راهنمايي 24 ساعت، مديران و معاونان، دفترداران، متصديان آزمايشگاه و کارگاه و کتابداران و سرايداران و خدمتکاران 36 ساعت و مشاوران مدارس 30 ساعت در هفته کار مي کنند. ساعت کار معلمان ابتدايي هم 28 ساعت است ثانياً اگر قرار بر مقايسه ساعت کار باشد بايد به اين نکته توجه کرد که نوع و کيفيت کار تعيين کننده ساعت کار است و کار معلمان بايد با افراد هم سنخ خود مثل اساتيد دانشگاه مقايسه شود. اينکه ساعت کار شاغلان در پست هاي آموزشي کمتر از کارمندان اداري است به ماهيت کار آنها مربوط مي شود. معلم بخشي از کار خود را در منزل انجام مي دهد و در کنار 24 ساعت حضور در کلاس درس اکثراً غيراستاندارد، دست کم 24 ساعت فعاليت هاي خارج از کلاس و تکميلي دارد. مطالعه و تحقيق، طراحي سوال امتحاني، تصحيح اوراق امتحاني دانش آموزان در امتحانات ماهيانه، ميان ترم، ترم و پايان سال و امور مربوط به ليست و نمره، بيش از ساعات موظف وقت دبيران را مي گيرد. لابد کارشناسان سازمان مديريت در مطالعات تطبيقي خود از ساعات و کيفيت کار معلمان در کشورهاي توسعه يافته باخبرند. در کشور ژاپن يک معلم 44 ساعت در مدرسه حضور دارد، اما تنها 14 ساعت در کلاس درس به تدريس مي پردازد و بقيه وقت معلم صرف امور فوق برنامه و مطالعه و تحقيق مي شود. اين را هم اضافه کنم که حقوق معلمان ابتدايي ژاپن با حقوق مهندس عمران، مهندس مکانيک و مديران شرکت هاي خصوصي و دولتي برابر است. اگر آموزش و پرورش امکان فعاليت هاي تکميلي معلمان در مدرسه را فراهم کند، معلمان از حضور تمام وقت در مدرسه استقبال مي کنند اما تنها يک سوم ساعات کاري خود را در کلاس آن هم کلاس استاندارد حضور مي يابند. در حال حاضر در بسياري از مدارس حتي صندلي کافي براي نشستن معلمان وجود ندارد. کار معلمي در مدارس انباشته از دانش آموزان و در ميان غبار غليظ گچ به لحاظ استانداردهاي بهداشتي تنها با کار معدنکاران قابل مقايسه است

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 18:11  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

عليرغم اينكه در كشور هاي صنعتي و پيشرفته سرمايه گذاري در زمينه ي ماشين با صرفه تر از سرمايه گذاري در زمينه ي نير وي انساني است ،ليكن اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در اين گونه كشور ها حقوق و مزاياي معلمان بيشتر از ساير گروه هاي اجتماعي است و به معلمان به عنوان گروه يا طبقه ي ممتاز نگريسته مي شود و براساس همين نگرش حقوق معلمان از كاركنان بخش هاي صنعتي بيشتر مي باشد.

       حقوق معلمان در كشور هاي كانادا  71/63%  ،    ژاپن  5/85% ، هلند 77%  ، نروژ 2/78% و سوئد 82% از  حقوق كاركنان بخش صنعت بيشتر است . اما در ايران اين رابطه معكوس است و متوسط حقوق معلمان ½  كاركنان بخش صنعت مي باشد.

در كشور هاي مندرج در جدول «2» علاوه بر حقوق و مزايا ، امتيازاتي به شرح ذيل پرداخت مي شود:

نام كشور

امتيازات اعطايي به معلمان

 

ژاپن

           پرداخت كمك هاي غير نقدي (بن) ، كمك به عائله و پرداخت سه بار كمك نقدي در سال ( ميزان كمك ها پنج برابر حقوق ماهيانه ي معلم است ). افزون بر اين تسهيلات ، مزايايي نظير بيمه به ميزان قابل توجهي استفاده مي كنند. اين مزايا تحت عنوان مزاياي انجمن هاي معلمان داده مي شود

 

فيليپين، سريلانكا ومصر

حقوق معلمان مدارس دولتي با خصوصي برابر است .

كلمبيا ،قبرس و هند

حقوق معلمان مدارس دولتي بيشتر از مدارس خصوصي است.

 

آلمان

     حقوق معلمان معادل حقوق مدرسين دانشگاهي و شاغل در صنايع توليدي است. هر دو سال يك بار حقوق معلمان افزايش مي يابد . ساعات تدريس موظف آنان كاهش و ميزان حقوق باز نشستگي افزايش يافته است . بر مزاياي بيمه ي آنان به ويژه در مواقع بيماري و بروز حوادث افزوده شده است.

قبرس ، مجارستان ، مالت و آنتاريو

به معلمان بيشتر از حقوق پرداختي به فارغ التحصيلان در بدو ورود شان به بخش خصوصي داده مي شود.

 

پاكستان

    مدرسان نمونه ي هر سال براي مطالعات بيشتر به خارج از كشور، انجام دوره هاي تقويتي و پيشرفته در داخل و خارج كشور.

تايلند

كمك هزينه ي زندگي، مخارج آموزش فرزندان فرهنگيان و حق اولاد.

 

 

 

      در 23 كشور ، معلمان از مسكن رايگان يا مقرري مسكن ، سفر رايگان به محل ماموريت براي خانواده و معلم ، هزينه هاي انتقال ، تسهيلات وام مسكن ، فرصت مطالعاتي منظم ، تعطيلات بيشتر ، وام ماشين و حمل و نقل رايگان براي مقدار معيني كالا در هفته استفاده مي نمايند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 18:10  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

آسمان در حسرت چشمان توست

گریه ابر از سر فقدان توست


قطره ی اشکی که از چشمم چکید

از فراق ناز انگشتان توست


شب به پاس روی ماهت تا ابد

در عزای چهره خندان توست


باغ بی گل گشته تنهایی ام

بوستانی خالی از دستان توست


بی تو جان پرواز را گم می کند

راه معراج دل از دامان توست


نوبهار خرم و نوروز مهر

تشنه دیدار چون باران توست


با خدا گفتم بشوی افلاک را

کامشب آنجا مادرم مهمان توست


رفتی و باور ندارم هیچ گاه

کاین عروج پرگهر پایان توست

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:54  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 
اگر بر گل تکيه زنی می شکند
اگر بر آب تکيه زنی می رود
اگر بر تار تکيه زنی می ريزد
اگر بر روز تکيه زنی شب گردد
اگر بر شب تکيه زنی روز گردد
اگر بر دوست تکيه زنی دشمن گردد
که جهان جايگاه تکيه زدن نيست
سست است و بی مقدار
هر روز عوض می شود و هر دم به رنگی در آيد
پس بر آن تکيه زن که در جهان نيست
نمی ميرد و می ماند
بوده است و هست
دشمن نمی شود و پژمرده نمی گردد
جان می دهد و می گيرد
او خداوند يست که پشت هيچ تکيه کننده ای را خالی نمی کند
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:53  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 
گفتمش آغاز درد عشق چيست؟ گفت آغازش سراسر بندگيست گفتمش پايان آن را هم بگو گفت پايانش همه شرمندگيست گفتمش درماندردم را بگو گفت درماني ندارد، بي دواست گفتمش يک اندکي تسکين آن گفت تسکينش همه سوز و فناست
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:51  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

رفته بودم سر حوض
تا ببینم شاید، عکس تنهایی خود را در آب ،
آب در حوض نبود.
ماهیان می گفتند:
«هیچ تقصیر درختان نیست»
ظهر دم کردۀ تابستان بود ،
پسر روشن آب، لب پاشویه نشست
و عقاب خورشید، آمد او را به برد که برد.
به درک راه نبردیم به اکسیژن آب.
برق از پولک ما رفت که رفت.
ولی آن نور درشت،
عکس آن میخک قرمز در آب
که اگر باد می آمد دل او، پشت چین های تغافل می زد ،
چشم ما بود.
روزنی بود به اقرار بهشت.
تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی ، همت کن
و بگو «ماهی ها ، حوضشان بی آب است»
باد می رفت به سر وقت چنار.
من به سر وقت خدا می رفتم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:50  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

دلگيرم و بي قرار ...
همجنس نگاه گندمگونت ،
همرنگ دستهايت !
گاه سبز و گاه گاهي طلايي ...
مهم نيست كه شانه هايت پوشالي ست و
آغوشت خيال ...
دستهايت اينجاست !
نگاهت ،
صدايت
خنده هايت !
ديگر چه ميخواهم ؟
هيــــــــــــــــــچ !!
دستهايت را در دستانم جا گذاشته اي !
نگاهت را در نگاهم ،
و خيالت را در خبالم ... و من ،
بي قرارم !
عاشق تر از هميشه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:49  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 
زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق
زندگی یعنی لطافت گم شدن در وادی عشق
می توان هر لحظه هر جا عاشق و دل داده بودن
پرغرور چون آبشاران
بودن اما ساده بودن
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:48  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

می توان درکوچه های زندگی
پاسخ لبخند را با یاس داد

می توان جای غروب عشق را
به طلوع ساده ی احساس داد

می توان در خلوت شب های راز
فکر رسم آبی پرواز بود

می توان با لهجه ی سرخ دعا
مدتی با آسمان خلوت نمود

می توان با حرفی از جنس بلور
شوق را به هر دلی دعوت نمود

می توان در آرزوی کودکی
باحضور یک عروسک سهم داشت

می توان گاهی به رسم یاد بود
در دلی یک شاخه ی نیلوفر گذاشت

می توان از شهر شب بوها گذشت
عابر پس کوچه های نور بود

می توان همسایه ی مهتاب شد
فکرزخم غنچه ای رنجور بود

می توان با لطف دست پنجره
مهربان گنجشک ها را دانه داد

می توان وقتی خزان ازراه رسید
یک کبوتررابه کنجی لانه داد

می توان درقلب های بی فروغ
لحظه ای برفی زد وخورشید شد

می توان در غربت داغ کویر
گاه آن ابری که می بارید شد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:47  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

ده اشتباه آزار دهنده در بين وبلاگهاي فارسي

بيوگرافي بازيگران زن

بيوگرافي بازيگران مرد
وبلاگ نويسي مانند هزاران پديده وارداتي ديگر تحت تاثير سليقه ايراني قرار گرفته است. با مروري به وبلاگهاي آن سوي آبها و وبلاگهاي فارسي ميتوانيد تفاوتها و تاثير سليقه ايراني را بر وبلاگها مشاهده كنيد. به طور مثال ايرانيها توجه ويژه اي به قالب وبلاگ دارند و علاقمند به استفاده از قالبهايي با گرافيك پيچيده تر هستند در حاليكه در وبلاگ هاي غربي عموما از قالبها و شمايل ساده تر براي وبلاگ خود استفاده ميكنند. حال با نگاهي به وبلاگهاي فارسي به چند نكته آزار دهنده ( از نظر خودم ) كه در بين آنها رايج است اشاره خواهم كرد.

1.
فونت درشت!
برخي فكر ميكنند كه استفاده از فونت با اندازه درشت براي نوشتن مطالب توجه خواننده را بيشتر جلب ميكند. البته اين تفكر درستي است اما نه وقتي كه همه مطالب وبلاگ با فونتهايي با سايز درشت نوشته شده باشد. خواندن مطالب وبلاگ با فونت درشت مثل خواندن روزنامه اي است كه همه مطالب آنها با فونتي هم اندازه تيتر صفحه نخست نوشته شده باشد. استفاده از فونتهاي با اندازه درشت معمولا نشان از تازه كار بودن نويسنده وبلاگ در دنياي وب و اينترنت است.

2.
موزيك در وبلاگ
اين ديگر تازه كار و حرفه اي ندارد و به هرحال برخي از وبلاگ نويسان بر اين اعتقاد هستند كه خوانندگان وبلاگ ايشان در هنگام خواندن مطالب براي حفظ سلامتي هم كه شده بايستي كمي برقصند! بنابراين يك آهنگ شش و هشت را انتخاب ميكنند و با كمك دوستان حرفه اي تر كاري ميكنند كه خواننده وبلاگ به محض باز كردن وبلاگ ايشان محكوم به شنيدن موسيقي مورد علاقه نويسنده شوند. گاهي هم موسيقي وبلاگ از نوع سنتي يا حماسي ، بنياميني و ... انتخاب مي شود. اما باور كنيد شنيدن ناخواسته موسيقي از هر نوعش هميشه هم جالب نيست ، بخصوص وقتي خواننده در ساعت دو بامداد و وقتي همه خوابند در اتاق تاريك نشسته و ناگهان اسپيكر كامپيوتر همه خانواده را به رقص مي آورد! يا اينكه چند وبلاگ با هم باز شده و هر كدام ساز خود را مي زنند يا اينكه خواننده وبلاگ در حال گوش دادن به موسيقي يا راديوي مورد علاقه خود است ، در اين حالات موسيقي وبلاگ تنها يك مزاحم آزار دهنده خواهد بود. به خاطر داشته باشيد خوانندگان وبلاگ براي خواندن مطالب شما به وبلاگتان مي آيند نه شنيدن موسيقي! اگر مايل به نمايش سليقه خود را در انتخاب موسيقي براي خوانندگان وبلاگتان هستيد مي توانيد كنترل مديا پلير يا لينك مستقيم فايل موسيقي را در وبلاگ قرار دهيد تا كاربر به انتخاب خودش به موسيقي گوش فرا دهد!


3.
جاوا اسكريپت
شما شاهكاريد! جدي ميگويم! وقتي وارد وبلاگتان مي شوم پنجره اي باز شده با نمايش پيامي به من خوش آمد مي گويد و بعد پنجره وقت بخير باز ميشوند گاهي هم اسم پرسيده مي شود تازه وقتي هم ميخواهم پنجره مرورگر اينترنت را ببندم پنجره اي باز ميشود و پيغام ميدهد كه "كجا ؟ بودي حالا!"، "خداحافظ عزيز" يا "زود رفتي رفيق واي ميستادي چايي دوم" ! تازه وقتي وارد وبلاگتان ميشوم از زمين و زمان گل مي ريزد و كلي ستاره هم در مرورگر اينترنت به دنبال نشانگر ماوس هستند در ضمن هزار تا نوشته متحرك هم در بالا و پايين و چپ و راست در حال موج زدن هستند! نگفتم شما شاهكاريد! معلومه كارتان خيلي درسته و كلي كامپيوتر بلد هستيد! اما راستش من فقط!... فقط آمده بودم آخرين مطالب وبلاگت را بخوانم كه آنهم با اين همه گلريزان در وبلاگت نشد.

4.
نظر دهي بي معنا
من عاشق اينكار هستم! اينقدر كه به خاطر همين كار مدتي در آسايشگاه به سر بردم! فقط كافيست يك پست در وبلاگم ثبت كنم آنوقت در بخش نظرات هزار تا وبلاگ كه حتي مطالب آنها را دنبال نميكنم يك نظر مي گذارم كه "وبلاگ خوبي داري به ما هم سر بزن!" البته چون جديداً اين متن خيلي ضايع شده است با كمي تغيير از عباراتي مثل "با نظرت موافقم به من هم سر بزن" يا "واي! چه مطالب جالبي نوشتي، منم به روز كردم به وبلاگم بيا!" استفاده ميكنم. اصولا به قول ماكياولي هدف هر گونه ضايع بازي را توجيه ميكند. از قرار صدها نفر مانند آنچه كه اشاره شد معتقدند با درج نظرات بي تاثير و تبليغاتي و آزار نويسندگان يا خوانندگان ديگر وبلاگها مي توانند براي خود بازديد كننده كسب كنند.

5.
توجه بيش از حد به جنس مخالف!
بايستي اعتراف كنم كه با خواندن بسياري از وبلاگها به نظر مي رسد كه هدف و انگيزه نوشتن وبلاگ توسط نويسنده و مخاطب اصلي آنها تنها يك نفر از جنس مخالف هست (نه اينكه ما از اين كارها نكرديم!) يا برخي هم كمي وسعت نظر دارند و دنيا را بزرگتر مي بينند و كلاً جنس مخالف را هدف قرار مي دهند و حالا با توجه به جنسيت نويسنده در حال نمايش روشنفكر بودن، با سواد بودن، دلربا بودن يا متفاوت بودن خود هستند. دوست نازنين! اگر دنبال دوست يا همسر از اين طريق هستي از نظر من هيچ مشكلي ندارد ولي خواهشا آدرس چنين وبلاگي را هر هفته براي همه دوستانت نفرست و آنرا به عنوان وبلاگ اصلي خودت معرفي نكن!

6.
فحاشي
بعضي ها فكر ميكنن قرار است عليه هنجارهاي جامعه شورش كرده و آنرا تغيير دهند و براي شروع هم از ادب و عفت كلام شروع كرده اند و هر چي فحش خواهر و مادر دار را در مطالب وبلاگ خود جاي ميدهند. اگر ميخواهيد بگوييد با چيزي مخالف هستند يا از آن متنفر هستند و آنرا به خواننده هم تفهيم كنيد لازم نيست از فحشهاي ركيك آنهم از آن نوعش استفاده كنيد در صورت استفاده از كلمات مناسب تر نيز خوانندگان مخالفت يا تنفر شما را درك خواهند كرد. به خاطر داشته باشيد كه وبلاگ شما تنها توسط دوستانتان خوانده نمي شود و ممكن است يك نوجوان يا حتي فردي از سر كنجكاوي و در گردش در لينك ديگر وبلاگها يا تصادفي به وبلاگ شما سر بزند و باور كنيد در اين شرايط مطالب وبلاگ شما ميتواند آزار دهنده باشد و حتي ارزش نظرات شما را نيز كم رنگ كند.وبلاگ يك گفتگوي خياباني با چند دوست نزديك نيست و استفاده از فحشهاي ركيك نه تنها هنجاري را تغيير نمي دهند بلكه تنها چيزي را كه عوض ميكند نوع برداشت خوانندگان وبلاگ از شخصيت شما خواهد بود.!

7.
استفاده از تصاوير حجيم
معتقد هستند كه هر ايراني از يك خط اينترنت ADSL با 256 KB پهناي باند برخوردارند. مسلم است كه اين واقعيت ندارد اما برخي آنقدر از تصاوير با حجمهاي بالا در وبلاگ خود استفاده ميكنند كه تنها ميتوان نتيجه گرفت كه آنها فكر ميكنند خوانندگان آنها به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند. استفاده از تصاوير در مطالب وبلاگ به جذابيت آنها كمك ميكند اما لازم است در انتخاب تصاوير (سايز و حجم فايل) دقت كنيد. تصاوير زياد و سنگين باز شدن كامل وبلاگ را به شدت كند ميكند در ضمن گاهي هم صفحه كامل نمايش داده نمي شود. استفاده از تصاوير كوچك و كم حجم آنهم در مطالبي كه واقعا استفاده از تصاوير آنها را گويا تر ميكند نشاني از حرفه اي بودن شماست.

8.
كپي از نرم افزار ورد مايكروسافت
شايد ديده باشيد كه وبلاگهايي هستند كه فقط شامل متن هستند اما با اينحال بارگذاري و نمايش صفحات آنها كند است. يكي از دلايل اينكار كه البته در بين وبلاگ نويسان ايراني نيز رايج است استفاده از نرم افزار Word شركت مايكروسافت براي نوشتن مطالب و سپس كپي آنها در فرم ورود اطلاعات پنل مديريت وبلاگ است. مزيت استفاده از اين روش حفظ متن نوشته شده در كامپيوتر شخصي،عدم نياز به آنلاين بودن هنگام تايپ مطالب و دقت بيشتر در ويرايش مطلب است . اما وقتي مطلبي مستقيم از نرم افزار ورد به فرمهاي پنل مديريت وبلاگ وارد مي شود كدهاي HTML زيادي همراه مطلب منتقل مي شوند كه بدليل تبديل فرمت Word به HTML است. گاهي حجم اين كدها از خود مطلب هم بيشتر است. يك روش براي حل مشكل اين است كه مطالب خود را قبل از انتقال به وبلاگ به نرم افزار notepad ببريد و سپس مجدد از آنجا كپي و به پنل وبلاگ منتقل كنيد در پنل برخي سرويسهاي وبلاگ مانند بلاگفا دكمه (ايكون) خاصي هم در نوار ابزار براي حل اين مشكل قرار دارد و كافيست پس از انتقال از ورد به پنل ،مطالب را انتخاب (select) كرده و يكبار اين دكمه را بزنيد تا محتواي منتقل شده از كدهاي بي مورد و زيادي پاكسازي شود.


9.
كپي برداري بيش از حد از وبلاگ ديگران
اگر وبلاگ شما قرار است به عنوان معرف مطالب ديگر وبلاگها باشد مشكلي نيست اما اگر واقعا مايل هستيد به عنوان يك وبلاگ نويس و نويسنده به وبلاگ نويسي بپردازيد خوب خواهد بود كه در استفاده از مطالب ديگر وبلاگها زياده روي نكنيد . خوانندگان واقعي وبلاگ شما به دنبال نظرات و مطالب شما هستند و نه مطالب وبلاگهايي كه شما ميخوانيد. اگر از مطالب ديگر وبلاگها را مناسب براي خوانندگان وبلاگ خود ميدانيد ميتوانيد به مطالب آنها لينك دهيد.

10.
بزرگترين اشتباه ، نديد گرفتن پند ديگران
باور كنيد اين اشتباه خيلي خيلي رايج است. هر چه بگوييم خوب نيست از فونت درشت استفاده كنيد، از موسيقي كمتر استفاده كنيد ، بي خيال افكتهاي جاوا اسكريپت در وبلاگتان شويد و يا از نظرات بي معني و تبليغاتي بپرهيزيد ولي برخي گويي گوششان بدهكار نيست هر چه بگوييم آنها كار خودشان را ميكنند و جالب آنكه با داشتن يك قالب سنگين صد كيلو بايتي و هزار جور افكت جاوا اسكريپتي و موسيقي آنچناني در وبلاگ احساس حرفه اي بودن هم ميكنند!

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 17:41  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

sms

موزيك تركي

محيف كه فقط تو يكي رو دارم............اگه از تو يه عالمه داشتم............الان يه گاوداري زده بودم!

-------------------------

هاي، ساري، آي هو نو اس‌ام‌اس فور يو تودي! هي، آي سيد نو اس‌ام‌اس فور يو! در ايز نو اس‌ام‌اس فور يو! الاغ، ميگم اس‌ام‌اس برات ندارم، حالا هي بخون!
---------------------------

قبل از رفتن به جنگ يكي دو بار و پيش از رفتن به خواستگاري سه بار براي خودت دعا كن. (يكي از دانشمندان لهستاني)

------------------------

به دليل بالارفتن سكه فردا روز جهانيه به اجرا گذاشتن مهريه است .به اين فكر كنيد كه ديه ارزانتر از مهريه است
----------------------------

خيلي پستي.................................................................... و بلندي در زندگي هست كه بايد از آنها درس بگيريم !!!!
---------------------------

اگه خواستي يه كسي، عاشق هم نفسي، عمرشو حيرونت كنه جونشو قربونت كنه جون مادرت رو ما يكي حساب نكن
-----------------------------

بدون زشتي، زيبايي معني نداره
بدون نفهمي، فرزانگي معني نداره
ميبيني؟ دنيا به تو احتياج داره!

-----------------------------

 

طالع بینی چینی

طالع بینی هندی

طالع بجيه کلاغ تو آسمون تخم ميزاره ولي تخمش نمي افته پايين اگه گفتي چرا

..

..

..

..

..

..

عوض اينکه مثل گاو همينجوري بري پايين يکم فکر کن

خوب اسکول شورت پاش بوده


-------------------
ريزش موهاي خود را به دست خدا بسپاريد

.

.

.

شامپو يـــــد الله !


--------------------------------
اگه برف مي دونست کره خاکي و آدماش اينقدر کثيفند, هنگام فرود اومدن لباس سفيد نمي پوشيد.

---------------------------
اس ام اس تکراري 1 عادته !!

اس ام اس جديد هم که توهمه !!!

--------------------------------
لوتي ترين جمله سال 1386: قرمزي چشماتيم نفازولين بريز فنا شيم

-----------------------------

5 روش براي آدم شدن:

.

!

.
؟

.

.

...

.

.

كنجكاو نشو, تو آدم بشو نيستي!!

طالع بینی مصری

طالع بینی شخصی---------------

 

موزيك ويدئو ايراني

مهمه مي گويند عاشقي يک شب است و هزار شب پشيماني.اکنون هزار شب پشيمانم که چرا يک شب عاشق نبودم.
------------------------------------
مرداب براي به دست آوردن نيلوفر سالها ميخوابه تا آرامش نيلوفر بهم نخوره.پس اگه کسي رو دوست داري براي داشتنش سالها صبر کن.
-----------------------------------
هر کسي يه روزي مياد و يه روزي ميره.يکي با دلش ميره يکي با پاهاش.ولي مواظب باش کسي با پاهاي خودش از دلت نره.
-------------------------------------


قلب آدم مثل يک جزيره ي دور افتاده ميمونه.مهم نيست کي براي اولين بار به اين جزيره وارد ميشه.مهم اينه که کي تا ابد اين جزيره رو ترک نمي کنه.
------------------------------
سخت ترين لحظه ي زندگي هر کس را کسي ميسازد که شيرين ترين لحظه را ساخته!
-------------------------------------

فرشته ها وجود دارند اما چون بعضي وقتها بال ندارن ما بهشون ميگيم دوست!
-------------------------------

من براي سال ها مينويسم ......سال ها بعد كه چشمان تو عاشق ميشوند.......افسوس كه قصه ي مادربزرگ درست بود......هميشه يكي بود يكي نبود.


* * * * * * * * * * * * *آمده است که به هيچکس ظلم نکنيد حتي اگر کافر باشد چون خداوند به ياري مظلوم بر مي خيزد.* * * * * * * * * * * * *دوستي آن است که بلبل بارخ گل مي کند صدجفاازخار مي بيتد تحمل مي کند.


* * * * * * * * * * * * *نه دل در دست محبوبي گرفتار نه سر در کوچه باغي بر سر دار از اين بيهوده گرديدن چه حاصل ؟؟پياده مي شوم ، دنيا نگهدار ...* * * * * * * * * * * * *عميق ترين درد در زندگي مردن نيست بلکه نداشتن کسي است که الفباي دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزي* * * * * * * * * * * * *به چشمي اعتماد کن که به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد
به دلي دل بسپار که جاي خالي برايت داشته باشد
و دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد* * * * * * * * * * * * *ديشب خواستم واسه دل خودم فال بگيرم
وقتي فالنامه رو باز کردم چشمم به شعري افتاد که هيچ ربطي به دل من نداشت
تازه فهميدم که دلم مال خودم نيست!!* * * * * * * * * * * * *پادشاه قلبم , با تو من خوشبخت ترين پرنسس روي زمينم....اما بي تو همون سيندرلاي کفش کتوني مي مونم...* * * * * * * * * * * * *زندگي را دوست دارم نه در قفس . عشق را دوست دارم نه در هوس. تو را دوست ميدارم تا آخرين نفس.* * * * * * * * * * * * *بتاب خورشيد من ، تا ميتواني بتاب بر زمين و آسمان . بدان من در سينه خورشيدي بس عظيم دارم ، بتاب خورشيدم، با تو هستم و با تو جان ميگيرم.* * * * * * * * * * * * *فرياد من از داغ توست ......بيهوده خاموشم مکن ......حالا که يادت ميکنم ......ديگر فراموشم مکن ......همرنگ دريا کن مرا ......يکبار معنا کن مرا* * * * * * * * * * * * *روزي كه پيك مرگ مرا ميبرد به گور. من شب چراغ عشق تو را نيز مي برم .عشق تو نور عشق تو عشق بزرگ تواست خورشيد جاوداني دنياي ديگرم


* * * * * * * * * * * * *بتاب خورشيد من ، تا ميتواني بتاب بر زمين و آسمان . بدان من در سينه خورشيدي بس عظيم دارم ، بتاب خورشيدم، با تو هستم و با تو جان ميگيرم.* * * * * * * * * * * * *باران را دوست نداشتهميشه باران وقتي مي باريد كه او پر از گريه بودگريه را دوست نداشتهميشه هنگامي گريه مي آمد كه دلش شكسته بوددلش را هم دوست نداشتهميشه زماني دلش مي شكست كه، او را مي ديداما او را دوست داشت و هميشه از او و دلش و گريه مي گذشتاما از باران نه تمام مشكل همين جا بود او باران را دوست نداشت.


* * * * * * * * * * * * *گوشي رو برمي داري و چند وقت يه بار زنگ مي زني چند وقت يه بار به آرزوم به روياها رنگ مي زني بعدش ميگي شايد بايد از همديگه دور بمونيم ميگي بايد سعي بكنيم سخته ولي ما مي تونيم.* * * * * * * * * * * * *دل غمگين منو باز تو کمي آروم مي کني
مي شکنه طلسم غم آخه جادوم مي کني* * * * * * * * * * * * *


اي که دور از من و ياد مني
با خبر باش که دنياي مني
شاديت شادي من
غصه ات غصه ي من
قلب من خانه تو
خانه ات قبله ي من

--------------------------------

خرج كن ولي اصراف نكن. عاشق شو ولي ديوانگي نكن. اسوده باش ولي بيخيالي نكن . حرف بزن ولي وراجي نكن. دوستت دارم........... ولي پورو نشو
----------------------------------
برات يه هديه دارم ##**#####**## اين يه سيم خارداره. بپيچ دورت تا کسي دستش به گل من نرسه
-------------------------------------
نشاني از تو ندارم اما نشاني ام را براي تو مي نويسم: درعصرهاي انتظار،به حوالي بي کسي قدم بگذار! خيابان غربت را پيدا کن و وارد کوچه پس کوچه هاي تنهايي شو! کلبه ي غريبي ام را پيدا کن، کناربيدمجنون خزان زده و کنارمرداب ارزوهاي رنگي ام! درکلبه را باز کن و به سراغ بغض خيس پنجره برو! حرير غمش را کنار بزن! مرا مي يابي
-------------------------------------------
زير پاهام برگ هاي خشکيده ، که اونا هم دل خوشي از درخت ندارن ميگن درخت ميگفت که ديگه وقت تعويض فصله موقع ريزش برگ هاي خشکه ولي من مي دونم که همش بهونه بوده درخت از برگ هاي خشکيده خسته بوده
--------------------------------------------
همه ي مداد رنگي ها مشغول بودند...به جز مداد سفيد...هيچ کسي به او کار نمي داد...همه مي گفتند:{تو به هيچ دردي نمي خوري}...يک شب که مداد رنگي ها...توي سياهي کاغذ گم شده بودند...مداد سفيد تا صبح کار کرد...ماه کشيد...مهتاب کشيد...و آنقدر ستاره کشيد که کوچک وکوچک و کوچک تر شد...صبح توي جعبه ي مداد رنگي...جاي خالي او...با هيچ رنگي پر نشد
------------------------------------
سعي كن تنها باشي زيرا تنها بدنيا امدي و تنها از دنيا خواهي رفت.بگذار عظمت عشق را درك نكني.زيرا انقدر عظيم است كه تورا نابود خواهد كرد
-----------------------------
نمي دانم چرا ما انسان ها عادت داريم آبي وسيع آسمان را رها كنيم و جذب آبي كوچك چشماني شويم كه عمقي ندارد با اينكه مي دانيم روزي بسته خواهد شد اما آسمان كي بسته خواهد شد
----------------------------------------
گويند که مکتب عشق را 10 کلاس است 1-نگاه 2-عشق 3-مهر و محبت 4-عاطفه و احساس 5-دوستي 6-خواستن 7-بوسه 8-ازدواج 9-زندگي 10-مرگ!!!
------------------------------------
براي عشق گريه كن ولي به كسي نگو. براي عشق مثل شمع بسوز ولي نگذار پروانه ببينه. براي عشق پيمان ببند ولي پيمان نشكن . براي عشق جون خودتو بده ولي جون كسي رو نگير . براي عشق وصال كن ولي فرار نكن . براي عشق زندگي كن ولي عاشقونه زندگي كن . براي عشق بمير ولي كسي رو نكش . براي عشق خودت باش ولي خوب باش

 

 

زندگی قشنگه اگه برای تو باشه ........مرگ قشنگه اگه برای تو باشه .......دلتنگی قشنگه اگه به خاطر تو باشه...... من قشنگم اگه با تو باشم ....... اما تو هر جور باشی قشنگی .

---------------------------------------
اسمت رو گذاشتم گل ترسیدم پژمرده بشی . گذاشتم خورشید ترسیدم غروب کنی . گذاشتم جونم که اگه خدایی نکرده رفتی منم برم .

--------------------------------------
وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه زود دستمو بالا گرفتم گفتم : یک بخش اما از وقتی تورو شناختم فهمیدم عشق ۳ بخشه : ۱. عطش دیدنه تو ۲. شوق با تو بودن ۳. و اندوه بی تو بودن .

-------------------------------------
شراب را دوست دارم چون رنگ خونه . خون را دوست دارم چون در رگ جاریست . رگ را دوست دارم چون به قلب راه داره . قلب را دوست دارم چون جایگاه توست .

---------------------------------------
زندگی ۳ چیز بیشتر نیست :

۱. به اجبار به دنیا آمدن .

۲. با غم زیستن .

۳. با آرزو مردن .

-------------------------------------
چنان غرق نگاهت شدم که هیچ غریق نجاتی کار از پیش نبرد .
--------------------------------
۱۰۰ بار قسم خوردم که نامت را به زبان نیارم ولی افسوس که قسم هم نام تو بود .
------------------------------------
عاشقانه ترین نگاهم را روی قایقی از باد نشاندم و پارو زنان سوی تو فرستادم وقتی به ساحل نگاه تو رسید تو چشمانت را بستی و قایقم غرق شد .


----------------------------------
می دونی رکورد فیلم کردن مردم دست کیه ؟
کارگردان فیلم نرگس که هر شب 70 میلیون رو با هم فیلم می کنه .

---------------------------------------
نگاهم کرد پنداشتم دوستم دارد. نگاهم کرد در نگاهش هزاران شوق عشق را خواندم. نگاهم کرد دل به او بستم. نگاهم کرد اما بعدها فهميدم فقط نگاهم ميکرد... .

------------------------------------
داري ميدي مواظب باش به اوني بده كه مرد باشه نه اينكه فقط ظاهر مردونه داشته باشه ...
خيلي دقت كن ... گول حرفاشو نخور... ببين راست مي گه يا نه
منم حتما راي ميدم ...

--------------------------------------
هرگز يادم نميره لحظه هاي با تو بودن را هرگز يادم نميره لحظه اي كه لب روي لب هام ميگذاشتي و به من طراوت مي بخشيدي هرگز لحظه هايي كه تو رو زير آب مي بردم و باهات آب بازي مي كردم يادم نميره هرگز از خاطرم نميري ليوانه شكسته‌ي من!!!!!!! آخه چرا شكستي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


--------------------------------
ميدونی چطوری ميشه يه خنگ رو گذاشت سر کار؟ ( پايين رو بخون )ميدونی چطوری ميشه يه خنگ رو سر کار نگه داشت؟ ( بالا رو بخون )--------------------------------------
دوستت دارم نه به خاطر شهامتت

نه به خاطر حسادتت

نه به خاطر حماقتت

نه به خاطر جسارتت

فقط به خاطر وجود کثافتت

 

سعي كن تنها باشي زيرا تنها بدنيا امدي و تنها از دنيا خواهي رفت.بگذار عظمت عشق را درك نكني.زيرا انقدر عظيم است كه تورا نابود خواهد كرد
--------------------------
اگر روزي دشمن پيدا كردي، بدان در رسيدن به هدفت موفق بودي! اگر روزي تهديدت كردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزي خيانت ديدي، بدان قيمتت بالاست! اگر روزي تركت كردند، بدان با تو بودن لياقت مي خواهد
--------------------------------
عشقي که تو را نثار ره کردم در سينه ي ديگري نخواهي يافت ... زان بوسه که بر لبانت افشاندم سوزنده تر آذري نخواهي يافت
------------------------------
هرگز هيچ حسرتي در دنيا اين چنين يک جا جمع نمي شود که در اين سه واژه کوتاه : او دوستم ندارد
-------------------------------
هر کي با زمزمه عشق دو سه روزي عاشقم شد عشق اون باعث زجر همه دقايقم شد اون که عاشق بود و عمري از جدا شدن مي ترسيد همه هراس و ترسش به دروغش نمي ارزيد
-----------------------------
دلم گرفته دلم گرفته به ايوان مي روم و انگشتانم را بر پوست كشيده شب مي كشم چراغهاي رابطه تاريكند كسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد كرد كسي مرا به ميهماني گنجشكها نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردني است...
-------------------------------
دلم براي کسي تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هديه مي دهد دلم براي کسي تنگ است که با زيبايي کلا مش مرا در عشقش غرق مي کند دلم براي کسي تنگ است که تنم اغوشش را مي طلبد دلم براي کسي تنگ است که قلب من براي داشتنش عمرها صبر مي کند دلم براي کسي تنگ است.
----------------------------
يک جام پر از شراب دستت باشد تا حال من خراب دستت باشد اين چند هزارمين شب بي خوابيست اي عشق فقط حساب دستت باشد
---------------------------
به تو سپرده بودمش..... به هزار و يک اميد..... و امروز براي هزار و يکمين بار...... دلم را ميبرم ...... تا شکستگي اش را ....گچ بگيرند؟؟؟
------------------------
هيچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتي اگه کسي بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده...عشق رو تجربه كن... حتي اگر توش شکست بخوري .......اينو بدون که اگه کسي وارد زندگيت شد و گذاشت رفت علاوه بر اينکه خاطره بجا ميزاره مي تونه يه تجربه هم بجا بزاره
------------------------------
اميد را هيچ وقت ازکسي نگيريد شايد اين تنهاچيزي است که او دارد
------------------------------

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ میگوید!!! حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی می کند
-----------------------------------
تنها كساني كه مارا ميرنجانند. عزيزاني هستند كه هميشه كوشيده ایم از ما نرنجند.
------------------------------------
پس از آخرین دیدار با دوستانت یادت باشد که ، به دوستانی فکر کن که دیگر فرصتی برای در آغوش کشیدن یکدیگر ندارند
----------------------------------------
سعي کن يک مشت آب را در دست بفشاري. خواهي ديد که بسرعت ناپديد مي شود. اما اگر به آرامي دست ات را در همان آب رها کني مي بيني که با تمام وجود آب را حس مي کني
-----------------------------------
اگر هميشه همان کاري را که انجام داده ايد تکرار کنيد ، چيزي بيش از آنچه تا کنون به دست آورده ايد، به دست نخواهيد آورد.
-----------------------------------------
بعضي فکر مي کنند منصفانه نيست که
.
خدا کنار گل سرخ خار گذاشته است
.
بعضي ديگر خدا را ستايش مي کنند که کنار خارها گل سرخ گذاشته است
-----------------------------------
خطر متفاوت بودن را بپذيريد اما بياموزيد بدون جلب توجه متفاوت باشيد.
-------------------------------------------
در پناه حضور سبز تو ، طوفان غم ، مرا جا می گذارد . در کنارت ژرفای آرامش را احساس میکنم و بی تو سیل بی رحم تنهایی مجالم نمی دهد
---------------------------------
اگر از پايان گرفتن غم هايت نا اميد شده اي ، به خاطر بياور زيباترين صبحي که تا به حال تجربه کرده اي مديون صبرت در برابر سياهترين شبي هستي که هيچ دليلي براي تمام شدن نمي ديد ...
-------------------------------------
اگر مي دانستي چه قدر دوستت دارم
هيچ گاه براي آمدنت باران را بهانه نمي کردي
رنگين کمان من!!!
--------------------------------------

 

داستانهاي خواندنيخيلي ها مترسک رو دوست ندارن چون پرنده ها رو مي ترسونن.ولي من دوستش دارم چون تنهايي رو درک ميکنه.
----------------------------
خود را رها مي کرد تا هر چه ميخواهد اتفاق بيفتد.برايش مهم نبود!از بالا ترين به پايين ترين مي رسيد مدتي مي ماند و از بين ميرفت و فراموش ميشد.

برف مي آمد!
------------------------------
گفتي دور مرا خط بکش.کشيدم.حالا تو در محاصره ي مني!
-------------------------------
خوش باش که زنده اي...چون فرصت داري عشق بورزي...کار کني...بازي کني و ستاره ها را از پايين ببيني.....
------------------------------
شکست عدم موفقيت نيست.شکست يعني تاخير در پيروزي...
-----------------------------
از دور زيبا بود
نزديکتر که مي رفتي پشيمان ميشدي...
بيچاره ماه!
-----------------------------
چقدر سخت است گل آرزوهايت را در باغ ديگري ببيني و هزار بار در خودت بشکني و آن وقت آرام زير لب بگويي....گل من باغچه ي نو مبارک...
-----------------------------

 

نمي دانم چرا ما انسانها عادت داريم آبي وسيع آسمان را راها کنيم و جذب آبي کوچک چشماني شويم که عمقي ندارد و مي دانيم روزي بسته خواهد شد...
----------------------------------
مهم نيست غزال هستي يا شير.با طلوع خورشيد دويدن را آغاز کن
-----------------------------------
ميدوني چرا وقتي تو چشماي کسي نگاه ميکني بيشتر دوستش داري؟چون خودتو توش ميبيني...
------------------------------------
بي بي ها هم روزي بچه بودند که گذشت زمان باعث جابه جايي نقطه هايشان شد...
-------------------------------
هر روز صبح در آفريقا وقتي خورشيد طلوع ميکنه يک غزال شروع به دويدن ميکنه و ميدونه سرعتش بايد از يک شير بيشتر باشه تا کشته نشه!
-----------------------------
آدم ديوانه را بنگي بس است
خانه ي پر شيشه را سنگي بس است
---------------------------------
سلام عزيزم! پليس يه جسد پيدا كرده شبيه ميمونه، وقتي شنيدم خيلي نگرانت شدم. اگه سالمي يه ايميل بزن ما رو از اين نگراني بيرون بيار!

------------------------
به بازيكنان تيم ملي گفته شده بود اگه صعود نكنيد بايد با C-130 برگرديد.
-----------------------


روي يه برگ نوشتم كه دوستت دارم ولي تو مثل بز خورديش

--------------------

چند دسته آدم هستند كه تنشون مي خاره!
اونايي كه چشمك ميزنن ولي شماره نميدن
اونايي كه شماره مي گيرن ولي زنگ نمي زنن
اونايي كه حموم نمي رن
اونايي كه اس ام اس خودت رو واسه خودت مي فرستن!

-------------------------

بي اس ام اس نشي ................................. بلند صلوات بفرست
-------------------------

اين اس ام اس رو براي 2 نفر بفرست: اولي براي يك آدم احمق و دومي براي يك آدم نفهم. بعد بشين فكر كن ببين خودت كدوم يكي بودي كه من اينو برات فرستادم؟
--------------------------

امروز روز جهاني خوشتيپ هاست. تو هم مثل من اين اس ام اس رو براي كسي بفرست كه ميدوني كسي بهش تبريك نمي گه!
----------------------------

قانون 20 نيوتون ميگه : اگه تو خيابون راه ميرين يه دفعه يه چيز گرم و نرم رو سرتون احساس كردين مطمئن باشين كه از اون بالا كفتر مي آيد

 

چند تا اس ام اس جديد اومده زنگ بزن برات بخونم ، هزينه ام زياد نشه

-----
الله اكبر
الله اكبر
.
.
.
.
بيدار شو وقت نمازه


**************
------------------------------

يه سوال برام پيش اومده، شبا كه ميگن: "بگير بخواب" چي رو بايد بگيريم؟؟؟
بيخيال حالا، بگير بخواب!!


**************
اين اس ام اس فقط براي دويدن شما به سوي موبايل بوده و هيچ خاصيت ديگه نداره .


**************
سلام اين اس ام اس صرفآ جهت يادآوري به شما براي مسواک زدن است
و ارزش قانوني ديگه اي ندارد . شب بخير .


**************
همه جا امن و امانه! تو راحت بگير بخواب!


**************
پا شو سرت از رو متکا افتاده پايين!


**************
مشترك گرامي اين اس ام اس به منظور بيدار كردن شما مي باشد لطفا لبخند بزنيد!


**************
ميگم پاشو يه چند تا اس ام اس بفرستيم اينور اونور مردمو بيدار كنيم . خيلي حال ميده.


**************
هر وقت به هوش اومدي به من زنگ بزن!


**************
ببين عزيز دلم پاشو..............اگه پا نشي قهر ميکنما.................خب دلم برات تنگ شده.........جون من پاشو.............پاشدي..............افرين عزيزم...............حالا که پاشدي ماچم کن بگير بکپ


**************
سلام. ببخشيد بد موقع مزاحم شدم!، راستش را بخواهيد يه سوالي داشتم خيلي وقت بود ذهنم را مشغول كرده بود، مي خواستم بپرسم... مي خواستم... اصلا ولش كن. بزار براي بعد، خب؟
سلام .... تو رو خدا ببخش .... نمي‌خواستم اين موقع شب بيدارت كنم ..... واقعاً ببخش.... سعي كن دركم كني .... من موبايلم گم شده زنگ بزن به گوشيم تا ببينم كجاست .شرمنده!!!


**************
خيلي ببخشيد..مثل اينکه موقع بدي مزاحم شدم..خواستم بپرسم آب خوردي آفتابه رو کجا گذاشتي


**************
سلام.اصلا نمي خواستم بيدارت کنم ولي مجبورم.من ميخوام برم wc ولي تاريکه مي ترسم تو رو خدا تو هم بيا


**************
مي خواستم ببينم شبا که مي خواي بخوابي گوشيتو خاموش مي کني که سره کارت نزارن...


**************
خوش حالم که خوابي عزيزم
چون اگه بيدار بودي و مي دونستي از دلتنگي تو خوابم نمي بره حتما خوابت نمي برد


**************
به اشتياق اولين دانه برف، به تحمل آخرين برگ پاييز، به گرماي تن خورشيد و به
زيبايي آسمان شب قسم مي خورم كه سر كاري


**************
ببين الان ساعت 12شبه. 1 ساعته ديگه قراره که منگولا برن پيش خدا و شفا بگيرن .حواست باشه يادت نره ها ، خواب نموني يه وقت!!!


**************
هه هه هه گول خوردي من اس ام اس نبيدم وجدان مبايلت بيدم فقط وخاستم منو از جيبت در وياري تا كمي هوا وخورم جيگر.


**************
اين اس ام اس رو فرستادم فقط براي اينکه مشغول باشي و دست تو دماغت نکني !!!


**************
خواص گوسفند :
بو ميدهد
سبزي ميخورد
گاهي مي خوابد
پرواز نميکند
عقل دارد اما اس ام اس هاي سر کاري را تا آخر مي خواند

 

 

ز همه چيز گذشتن و به همه چيز رسيدن مهم نيست . مهم از چه گذشتن و به چه رسيدن است.* * * * * * * * * * * * *دلا ياران سه قسم اند گر بداني زباني اند و ناني اند و جاني به ناني نان بده از در برانش تو نيکي کن يه ياران زباني وليکن يار جاني را نگهدار به پايش جان بده تا مي تواني.* * * * * * * * * * * * *فقط کسي معني دل تنگي را درک مي کند که طعم وابستگي را چشيده باشد پس هيچوقت به کسي وابسته نشو که سر انجام آن وابستگي دلتنگيست.* * * * * * * * * * * * *

زندگي زيباست نه در رويا...
بوسه زيباست نه براي هوس...
پرنده زيباست نه براي قفس...
دوست داشتن زيباست نه براي لمس کردن براي حس کردن


* * * * * * * * * * * * *اگه خدا تا لب پرتگاه بردت بدون يا از پشت گرفتتت .. يا همون لحظه پرواز رو يادت مي ده.* * * * * * * * * * * * *هرگز حسرتي در هيچ کجاي دنيا اين چنين يکجا جمع نمي شود که در همين سه واژه کوتاه : او دوستم ندارد ...* * * * * * * * * * * * *


انسان همچون رودخانه است . هر چه عميق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است.* * * * * * * * * * * * *


برو تو ميکروسکوپ نگاه کن
نگاه کن
سر کاري نيست،
نگاه کن
.
خوب دقت کن ¤ ديديش،اون دل منه که برات يه ذره شده!!* * * * * * * * * * * * *


بزرگراهّاي مهندسي ساز ما را به هم نميرسانند. عشق با قوانين بيگانه است ،از بيراهها بيا براي ديدن کسي که عمريست دوست دارد.* * * * * * * * * * * * *


يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم وقت پر پر شدنش سوز و نوايي نکنيم...يادمان باشد سر سجاده عشق جز براي دل محبوب دعايي نکنيم...يادمان باشد از امروز خطايي نکنيم گرچه در خود شکستيم صدايي نکنيم...يادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بي سر و پايي نکنيم.* * * * * * * * * * * * *


به اين غروب غريبم بخند حرفي نيست طلسم اشک مرا با فريب دزديدند تو هم براي فريبم بخند حرفي نيست.* * * * * * * * * * * * *


زندگي اجبار است... مرگ انتظار است... عشق يك بار است... فكر تو تكرار است...جدائي دشواراست...


* * * * * * * * * * * * *كاش گناهي كنم كه مجازاتش تبعيد به قلب تو باشد.


* * * * * * * * * * * * *باربارا دي آنجليس : عاشق بودن به همان اندازه طبيعي است که نفس کشيدن و زنده بودن


* * * * * * * * * * * * *وقتي دلت گرفت بشين به اندازه تمام دلتنگيات گريه کن . براي اينکه کسي اشکاتو نبينه ماهي کوچيکي شو و به ته دريا برو . ديگه نه کسي صداتو مي شنوه نه کسي اشکاتو مي بينه . حالا فهميدي چرا اب دريا شووره؟


* * * * * * * * * * * * *نا کرده گنه در اين جهان کيست بگو آنکس که گنه نکرد و چون زيست بگو من بد کنم و تو بد مکافات دهي پس فرق ميان من و تو چيست بگو.


* * * * * * * * * * * * *يه کسي شبا واسه اينکه خوابتو ببينه به خدا التماس ميکنه...
يه کسي شبا به خاطر تو توي درياي اشک مي خوابه...
ولي تو اونو نمي بيني....


* * * * * * * * * * * * *خنده بر لب ميزنم تا كس نداند راز من....ورنه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت.


* * * * * * * * * * * * *

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۶ساعت 17:39  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

 

پرواز را به خاطر بسپار

دلم گرفته است

دلم گرفته است

به ايوان مي روم و انگشتانم را

بر پوست كشيده شب مي كشم

چراغهاي رابطه تاريكند

چراغهاي رابطه تاريكند

كسي مرا به آفتاب

معرفي نخواهد كرد

كسي مرا به ميهماني گنجشكها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردني است

فروغ فرخزاد

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر ۱۳۸۶ساعت 7:40  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

 

فناوری اطلاعات و بازده يادگيری

با بهره گيری از فناوری اطلاعات , آموزش گيرندگان خواهند توانست اطلاعات بيشتری را در مدت زمان کوتاه تری جذب کنند . پروژه های مطالعاتی در زمينه اثر فناوری اطلاعات در يادگيری, بيان کننده اين اقعیت است که از زمان ورود اين فناوری به حوزه آموزش, انگيزه افراد در فراگيری افزايش يافته است . در برخی زمينه ها و برای افرادی که قبلاْ به طور مستمر تجربه شکست در یادگیری داشته اند , این معنا می تواند باب جدیدی بگشاید . تحقیقات نشان می دهد که با ورود فناوری اطلاعات در مجموع , آموزش گیرندگان می توانند بار آورتر, چالش پذیرتر و مطمئن تر از قبل باشند .هر چه فناوری موجب دسترسی آسان تر آموزش گیرندگان به مواد درسی ارائه شده قبلی مربیان شود , نقش مربیان از یک " منبع مطالب علمی " به یک "مدیر ناظر بر فرایند یادگیری "تغییر می یابد. با پشت سر گذاشتن مشکلات آموزش های فردی در مدارس , وقت مربیان آزاد خواهد شد تا به فعالیت هایی بپردازند که مربی باید در آنها نقش سرعت دهنده (کاتالیزور) را داشته باشد . پیشرفت در فناوری ارتباطات و اطلاعات کمک خواهد کرد تا آموزش در مدارس با آموزش در دیگر موسسات یکپارچه شود.

 

 

فناوري و نقش آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشورهای در حال

توسعه

سازگاری فناوری در داخل نظامهای اجتماعی ـ اقتصادی و موسسات کشورهای در حال توسعه عامل بزرگ موفقيت درانتقال فناوری است. فرایند انتقال فناوری را به عنوان يک پديده سه مرحله ای تعريف ميکنند.اين سه مرحله عبارتند از :فراگيری , سازگاری و توسعه. بديهی است که سازگاری يک پيش فراگيری است که نقش تعيين کننده ای در هر پيشرفتی در مراحل جذب , آشفتگي و توسعه فناوری دارد. فناوری پيشرفته ای که به کشورهای در حال توسعه منتقل شده است , نيازمند تسهيلات اثر بخشی بروی عوامل انسانی و توليد است. بنابراين فناوری اطلاعات, فناوری مشکل و پيچيده ای است که از دهه ۱۹۸۰ در بخشهای عمومی و خصوصی نظامهای اقتصادی جهان سوم ظاهر شده است و بايد به گونه ای مناسب مورد توجه قرار گيرد. اين نظا مها که ممکن است در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار گيرند, هميشه ممکن نيست در موقعيت های گوناگون سازگار باشد. با کاربرد مهندسی عوامل انسانی, مشکلات بسيا ری از قبيل هزينه زياد اجرا , توليد کم, ميزان سطح بالای تصادفات, سودمندی اندک فناوری اطلاعات, مشکلات طراحی و تعمير و نگهداری, فشار های جسمی و محيطی بيش از اندازه و مشکلات سطحی فناوری اطلاعات ممکن است حل شود.

 

 

شش اصل يادگيری در جوامع فناورانه(تکنولوژيک)

استفاده موثر از فناوری در جهان امروز مستلزم آن است که دانش آموزان نقش های جديدی را در فرايند يادگيری بپذيرند . لازم است دانش آموزان جستجو گران اطلاعات باشند , تا بتوانند در مورد ارزش اطلاعات وسیعی که در شبکه جهانی اینترنت برای استفاده آنان موجود است به داوری و ارزشیابی بپردازند . در چنین شرایطی نقش معلم ها نیز از انتقال دانش و معلومات , به تسهیل گر فرایند یادگیری تغییر می یابد . هر معلمی باید بتواند به دانش آموزان کمک کند تا در گروه های همیار فعالیت اثر بخش داشته باشند.با بیان این شش اصل توجه معلمان کشورمان را به چالش هایی که در تربیت نسل جوان وجود دارد , جلب می کنیم .
۱- دانش آموز به مثابه جستجوگر اطلاعات , هدایتگر و ارزشیاب ۲- دانش آموز به مثابه متفکر , نقاد , تحلیل گر و گزینش گر اطلاعات و فناوری مناسب ۳- دانش آموز به عنوان تولید کننده دانش با استفاده از منابع و فناوریهای نو ۴- دانش آموز به مثابه پیام رسان اثر بخش با استفاده از فناوریها و رسانه های مناسب متعدد ۵- دانش آموز به عنوان فناور آموزشی ۶- دانش آموز به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر در عصر فناوری
معلمان باید سعی کنند که دانش آموزان اعتماد به نفس, راهبردهای مدیریت اطلاعات و مهارتهای فنی لازم را کسب کنند تا بتوانند در زندگی روزمره و در محیط کار خود ابزارهای فناورانه و ارتباط جمعی را با موفقیت راه اندازی کنند و مورد استفاده قرار دهند.

 

ضرورت آموزش فناوری بعنوان بخشی از برنامه های آموزش رسمی

آموزش فناوری غیر از آموزش فنی یا حرفه ای است.بخشی از برنامه آموزش عمومی را فناوری تشکیل میدهد. هدف از این آموزش ارائه دانش و اطلاعات فناوری بعنوان بخشی از آموزش های زسمی و پایه ای برای همه مردم است.از این رو مدرسه مناسب ترین مکان برای پرورش درک درست دانش آموزان از مفهوم فناوری و نقش ان در تکوین و شکل دهی فرهنگهاست . دانش آموزان از همان سالهای اولیه تحصیل باید بدانندکه فناوری یعنی تلاش ادمی , خواه این تلاشها(فناوریها)توسعه کیفی انسانها را فراهم کند و خواه جامعه را به نابودی بکشاند , چیزیست که به تصمیم خود انسانها بستگی دارد.ضمن اینکه در مدرسه از دانش و اطلاعات لازم درباره نظام و منابع مورد مصرف آنها بحث میکنند باید در همان حال نیز شیوه های شناخت , توسعه , بهره گیری مفید و چگونگی کنترل فناوری ها را به دانش آموزان یاد داد تا از همان دوران کودکی در برابر فناوری های جدید با مسئولیت ها ارزش های اخلاقی و انسانی خود به خوبی آشنا شوند.آموزش های مدرسه ای سبب میشود که دانش آموزان درآینده بهنگام طراحی و تولید هر گونه فناوری ابتکاری نخست درباره هدف و نتایج آن بدرستی بیندیشند و به توسعه کیفی جامعه علاقه مند شوند. در این راستا نقش مدیر و معلم اهمیت خاصی دارد.

 

 

 

چشم اندازهای گوناگون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعليم و تربيت

فناوری اطلاعات به مثابه بخشی از فرايند يادگيری به سه شکل به کار می رود: یکی به مثابه هدف , دیگری به مثابه رسانه و مورد سوم به مثابه ابزاری که اغلب برای سازمان و مديريت در مدارس مورد استفاده قرار می گيرد . در مورد دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات فرايند يادگيری را تشکيل نمی دهد , اما استفاده از آن در کلاس درس , يادگيری را حمايت می کند . نمونه ای از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات معطوف به سازمان و مديريت در يک نظام نظارتی دانش آموزـ محور است. کاربرد فناوری اطلاعات به صورت يک هدف در دروس خاصی از قبيل آموزش رايانه با انفورماتيک سازمان می يابد. در اين قسمت دانش آموزان با مهمترين دروندادها و بروندادهای فناوری اطلاعات که پديده ای مهم ولی پنهان در جامعه است آشنا می شوند و هدف از آموزش آن جلوگيری از بی سوادی در رايانه است.
شکل سوم به مثابه رسانه ای برای يادگيری و تدريس است .دراين حالت به آن به منزله ابزاری برای تدريس و يادگيری اشاره می شود, رسانه ای که از طريق آن معلمان می توانند تدريس کنند و فراگيران ياد بگيرند . فناوری اطلاعات به صورت يک رسانه به اشکال گوناگون ظاهر می شود . اشکالی مثل تمرين های علمی , شبيه سازی , تدريس خصوصی , نظام های يادگيری انفرادی , نظام های تهيه و تدوين آزمون و ...
کاربرد واقعی و رايج فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت يک رسانه بسيار نادر است , گر چه علاقه فزاينده ای برای استفاده ازآن وجود دارد.
"
برگرفته از ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی, شماره ۱۴۲"

 

به سوی جامعه دانش محور

امروزه یکی از اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار است.مهمترین شاخص توسعه هر کشور بر اساس میزان تولید و امکان توزیع و مصرف اطلاعات است .
واقعا چه چیز می تواند خلاء موجود اطلاع رسانی کشور را پر کند؟
بهترین راه حل برای پذیرش آمادگی ورود به جامعه اطلاعاتی این است که از نظر فرهنگی و آموزشی فهم صحیحی از این نظام حاصل شود.
این پذیرش به این معنا ست که نست نگرش به مفهوم سرمایه اجتماعی تغییر پیدا کند.
امروزه سرما یه اجتماعی شامل ابزار ,ساختمان,تکنولوژی و ...نیست بلکه اطلاعات ,تخصص ,کارامدی و نیروی انسانی ماهر به عنوان عوامل زمینه ساز توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف توسعه ا جتماعی ,اقتصادی و فرهنگی مطرح میشود.
این مهم ,از طریق یک نظام آموزش و پرورش کاراو دانش آموز محوربدست می آید.
تا زمانی که نظام آموزشی ما بصورت سنتی و معلم مدار اداره شود این انتظار بیهوده است.

 

 

 

 

کاربرد تکنولوژی در تدريس

در عصر تحولات سريع مربيان به طور فزاينده ای درک می کنند که دانش آموزان بايد چگونه دانش خود را به صورت خلاقانه توسعه دهند. تکنولوژيهای جديد برای غلبه بر محدوديت های سنتی رشد حرفه ای بوجود آمدند. اين هدف با تغيير جهت از دروس سنتی که بر اساس انتقال اطلاعات هستند به طرف رويکردهايی حرکت می کند تا فراگيران به يک درک انعطاف پذير و درست دست يابند. چنين انتقالی از برنامه يک فرايند پيچيده برای معلمانی است که بايد دانش عقايد و مهارتهای خود را توسعه دهند.
بيشتر فرصتهای يادگيری برای معلمان کوتاه مدت است. آنها گرايش به برنامه های کارگاهی کوتاه مدت دارند و بيشتر بر موضوعات عمومی به جای مضمون و محتوی دروس اختصاصی تمرکز دارند.
دسترسی به شبکه جهانی وب به عنوان يک تسهيل کننده يادگيری کافی نيست. معلم بايد ابزارهای تعاملی و تسهيلات بيشتری را برای تعميم يادگيری و تغيير مهارت بکار گيرد

 

 

 

فناوری به عنوان یک عنصر عمومی د رآموزش

علم و فناوری هر دو سازنده تمدن بشر است توسعه هر کدام بدون دیگری ممکن نیست.علم به معنی شناخت عالم هستی و یافتن قوانین حاکم بر طبیعت است.در صورتی که منظور ازفناوری کاربرد علوم و یافته های علمی در عمل با استفاده از رویه ها و مطالعات منظم و جهت دار برای ارضای خواسته های مادی است و غالبا با اختراعات و کاربرد وسایل و تجهیزات در ارتباط است.فناوری دانستن چگونگی انجام کار و فرایند اخلاقی است که درآن ابزار منابع و نظام ها برای حل مساله بکار گرفته میشوند تا کنترل انسان را در محیط طبیعی افزایش دهند و شرایط زندگی انسان را بهتر سازند."سمپوزیوم بین المللی د رمورد یاددهی فناوری د رآموزش عمومی ,یونسکو,۱۹۸۵,ص۸"
بطورکلی آموزش دو هدف عمده دارد:۱.آماده کردن جوانان برای کسب دانش و مطالعات بیشتر۲.آماده کردن جوانان برای دنیای کار و زندگی.
اولین هدف مربوط به آموزش علوم و دومین هدف مربوط به آموزش فناوری است.این دو هدف لازم و ملزوم یکدیگرند و جدا سازی علوم از فناوری د رکیفیت آموزش اثرات نا مطلوبی دارد.
برگرفته شده از:مجله تکنولوژی آموزشی ( ماهنامه آموزشی ـ پژوهشی ) دوره هفدهم

 

 

 

 

 

 

کارکردهای فناوریهای آموزشی در یادگیری


قبل از اینکه در مورد این کارکردها بحث کنیم باید بگوییم شناخت آنها در امر یادگیری رهنمودهای سودمندی هستند که کارشناسان آموزشی معلمان و دانش آموزان رادر انتخاب یا طراحی و تولید رسانه ها و راهبرهای خاص آموزشی یاری می کند.
صاحبنظران نقش فناوریهای آموزشی در امر یادگیری را به چهار دسته تقسیم کرده اند :
کارکرهای آموزشی (تدریس):
در کاربرد فناوری آموزشی که ,شامل شیوه یادگیری توضیحی است ,نظام فناوری ا,طلاعات ,پدیده ها, جریان اموزش و نحوه اجرای آموزش را فراهم میکند تا دانش اموزان بتوانند مشکلی را حل کنند پرسشها را پاسخ دهند و شیوه انجام دادن کاری را به مرحله عمل درآورند.
کارکرد اکتشافی:
یعنی اینکه فناوری اموزشی امکانات و شرایطی را میافریند که دانش اموزان بتوانند از طریق اطلاعات موجود خود به کاوشگری بپردازند.
کارکرد ابزاری:
این گروه از فناوری ها برای استفاده مدارس طراحی نشده اند و عملآ کاربرد ابزاری دارند ولی در عمل میتوان انها را برای نیل به مقاصد اموزشی هم بکار گرفت مثل نرم افزارهای پردازش کلمه و نرم افزارهای صفحه گسترده.
کارکرد ارتباطی:
در پایان از فناوری به منظور برقراری ارتباط استفاده میشودکه در آنصورت برنامه ها و ابزارهای آموزشی را در بر میگیرد . در اینگونه فناوریها معلم و دانش اموزان مجازند از طریق شبکه ها و ی فناوریهای دیگر بری ارسال و دریافت پیام اقدام کنند,سوال طرح کنند و یا به سوالات پاسخ دهند.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر ۱۳۸۶ساعت 7:39  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

ازدواج -

 

ازدواج در ضرب ‌المثل ‌های جهان 

١-هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با چشم هايت. (ضرب المثل آلمانی)
٢ - مردی كه به خاطر”پول” زن می گيرد، به نوكری می رود. (ضرب المثل فرانسوی)
۳- لياقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چينی)
۴- زنی سعادتمند است كه مطيعشوهر” باشد. (ضرب المثل يونانی)
٥- زن عاقل با داماد ”بی پول” خوب می سازد. (ضرب المثل انگليسی)
٦- زن مطيع فرمانروای قلب شوهر است. (ضرب المثل انگليسی)
٧- زن و شوهر اگر يكديگر را بخواهند در كلبه ی خرابه هم زندگی می كنند. (ضرب المثل آلمانی)
٨ - داماد زشت و با شخصيت به از داماد خوش صورت و بی لياقت. (ضرب المثل لهستانی)
٩- دختر عاقل، جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح می دهد. (ضرب المثل ايتاليايی)
١٠ -داماد كه نشدی از يك شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای.(ضرب المثل فرانسوی)
١١- دو نوع زن وجود دارد؛ با يكی ثروتمند می شوی و با ديگری فقير. (ضرب المثل ايتاليايی)
١٢- در موقع خريد پارچه حاشيه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقيق كن. (ضرب المثل آذربايجانی)
١٣- برا ی يافتن زن می ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كنی. (ضرب المثل چينی)
١٤- تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كن. (ضرب المثل چينی)
١٥- اگر خواستی اختيار شوهرت را در دست بگيری اختيار شكمش را در دست بگير. (ضرب المثل اسپانيايی)
١٦- اگر زنی خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار. (ضرب المثل تركی)
١٧- ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)
١٨- ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهی خوب می شود و گاهی هم بسيار بد. (ضرب المثل اسپانيايی)
١٩- ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و ديرش اشتباه بزرگتری است. (ضرب المثل فرانسوی)
٢٠- ازدواج كردن وازدواج نكردن هر دو موجب پشيمانی است. (سقراط)
٢١- ازدواج مثل اجرای يك نقشه جنگی است كه اگر در آن فقط يك اشتباه صورت بگيرد جبرانش غير ممكن خواهد بود. (بورنز)
٢٢- ازدواجی كه به خاطر پول صورت گيرد، برای پول هم از بين می رود. (رولاند)
٢٣- ازدواج هميشه به عشق پايان داده است. (ناپلئون)
٢٤- اگر كسی در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است. (محمد حجازی)
٢٥- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نيست، ولی می توانيم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنيم. (خانم پرل باك)
٢٦- با زنی ازدواج كنيد كه اگر ”مرد” بود، بهترين دوست شما می شد. (بردون)
٢٧- با همسر خود مثل يك كتاب رفتار كنيد و فصل های خسته كننده او را اصلاً نخوانيد. (سونی اسمارت)
٢٨- برای يك زندگی سعادتمندانه، مرد بايد ”كر” باشد و زن ”لال”. (سروانتس)
٢٩- ازدواج بيشتر از رفتن به جنگ”شجاعت”می خواهد. (كريستين)
٣٠- تا يك سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتی های يكديگر را نمی بينند. (اسمايلز)
٣١- پيش از ازدواج چشم هايتان را باز كنيد و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذاريد. (فرانكلين)
٣٢- خانه بدون زن، گورستان است. (بالزاك)
٣٣- تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد)
٣٤- ازدواج پيوندی است كه از درختی به درخت ديگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو ”زنده” می شوند و اگر ”بد” شد هر دو می ميرند. (سعيد نفيسی)
٣۵- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنايی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل! (تن)
٣٦- شوهر ”مغز” خانه است و زن ”قلب” آن. (سيريوس)
٣٧- عشق، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. (بالزاك)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم تیر ۱۳۸۶ساعت 7:37  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

ابتكار در فحاشي -

 

 تجربه نشان داده است كه هر كس مطابق ذوق، سليقه و كار خود رفتار مي‌كند. به عقيده ما در موقع دعوا و مرافعه هم اين اصل رعايت مي‌شود.

مثال:

 

يك وكيل مجلس اينطور فحش مي‌دهد:
 احمق بي‌قانون، كودن، بي اعتبارنامه، تو از مصونيت اخلاقي خود سوء استفاده كرده‌اي. بدتركيب، ‌قيافه كبود. ديگر اعتماد من از تو سلب شد. ديگر دوستي من و تو وخيم گرديد. مرده‌شور آن صداي زنگوله نندت را ببرد. يك جلسه ديگر اگر جلوي چشمم بيايي استيضاحت مي‌كنم!

خانم يك افسر اينطور فحاشي مي‌كند:
 زنيكه بي‌انضباط. اي توپ، اي مسلسل، شمشير توي فرق سرت بخورد، يابوي بي ركاب. پدرسوخته ش كشكي را ببين. آجر نظامي توي سرت بخورد. الهي توي صف مرده‌ها بري!

يك كارمند اداره مي‌گويد:
خفه شو، پرونده ناقص، دون اشل، الهي اسمت جزو مراسلات فوت شدگان به آن دنيا ارسال شود، الهي در قبرستان براي هميشه بايگاني شوي، لامذهب، بي دين، مديركل! الهي زير فشار مقررات قانون ريغت دربياد. الهي از اين دنيا اخراج بشي!

يك درشكه‌چي:
 تف برويت، كپي اوغلي. حيوون عليشاه، مگر اينجا طويله است؟ لامروت مثل خيابان سنگفرش مي‌ماند! والله مي‌زنمت، آهاي، بپا، خبردار ننه، آبجي، خواهر، آقا مي‌گيرم سوتت مي‌كنم كه دو كورس اونطرف‌تر بيايي پايين، احمق،‌ زردنبو، رنگش مثل پهن مي‌ماند!

يك خياط:
 اي بي قواره، بد برش، بي آستر. وقيح پرروئه. به خدا چاك دهنت را مي‌دوزم. گوشهايت را قيچي مي‌كنم . مرده‌شور صورت آبله‌اي سوزن سوزنيت را ببره، در عالم رفاقت صد دفعه ترا پرو كردم اما باز هم ناصاف از آب درآمدي. خوبه، بسه ديگه، جلوي حرفهايت را درز بگير... باشه، باشه اين بود اجرت. بيست سانتيمتر دوستي من كه حالا با دو ذرع و سه چارك قد،‌ قلب مرا بشكافي؟!

يك حاحي بازاري محتكر:
 
دهه... چك بي‌محل را تماشا كن. سفته سوخت شده را ببين. دلال مظلمه را بپا! مرديكه، پنجاه و سه پارچه آبادي كه دارم توي سرت بخوره، الهي زير ماشين بيوك بري، خير نديده بي‌اعتبار. به خدا يك انبار خري! هيچ هم از خريتت كمتر نمي‌شه. تف تما مستاجرينم به ريش پدرت، درد و بلاي سرقفلي‌هام بخوره توي كاسه سرت. محتكر حماقت و لجاجت! برو حجره‌ات را تخته كن عمو

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:42  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

یک مطلب فمینیستی

يك زوج در اوايل 60 سالگي، در يك رستوران كوچيك رمانتيك سي و پنجمين سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودن.
ناگهان يك پري كوچولوِ قشنگ سر ميزشون ظاهر شد و گفت: چون شما زوجي اينچنين مثال زدني هستين و درتمام اين مدت به هم وفادارموندين، هر كدومتون مي تونين يك آرزو بكنين.

خانم گفت: اووووووووووووووووه! من مي خوام به همراه همسر عزيزم، دور دنيا سفر كنم.
پري چوب جادووييش رو تكون داد و اجي مجي لا ترجي دو تا بليط درجه یک در دستش ظاهر شد.

حالا نوبت آقا بود، چند لحظه فكر كرد و گفت: خب، اين خيلي رمانتيكه ولي چنين موقعيتي فقط يك بار در زندگي آدم اتفاق مي افته، بنابراين، خيلي متاسفم عزيزم ولي آرزوي من اينه كه همسري 30 سال جوانتر از خودم داشته باشم.

خانم و پري واقعا نا اميد شده بودن ولي آرزو، آرزوه ديگه !!!
پري چوب جادوييش و چرخوند و... اجي مجي لا ترجي و آقا 92 ساله شد!

پيام اخلاقي اين داستان

مردها شايد موجودات ناسپاسي باشن،
ولي پريها................
مونث هستند !!!!!!!!

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:41  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

كلاس جمله سازي -

 

به غضنفر میگن با هر کدوم از کلمات زیر یه جمله بساز...........اونم میسازه

1-فرشاد : روح غضنفر شاد
2-
فرناز : غضنفر ناز نكن
3-
ياماها : بالاخره نفهميديم الاغا خرن يا ما ها
4-
عذاب : ماهي رو هر وقت از آب بگيري تازست
5-
لوبيا : كوچولو بيا
6-
نجيب : اين شلواره نه جيب داره نه زيپ
7-
ساختمون : رفتيم پاي بساط حسابي ساختمون
8-
جوراب : بدجور آب خوردم پريد تو گلوم
9-
لجن : ? ساله بابام با عموم اينا لجن
10-
كيبورد : كيف من رو كي برد
11-
سينا : ديشب رفتيم خونه عباس اينا
12-
فريد و مجيد و حميد : شما ? نفريد به قرآن مجيد عين هميد
13-
حيدر : ديشب آمدم در خونتون هي در زدم
14-
آقا حيدر : ديشب اومدم در خونتون آقا هي در زدم هي در زدم
15-
كوشش : شلوار من كوشش
16-
كار و كوشش : شلوار كار من كوشش
17-
وطن : من رفتم حمام سر و تنم را شستم
18-
ماشين : شنيدم مي خواين بياين همسايه ما شين
19-
كيشميش : من دايي غضنفرم تو كيش ميشي ؟
20-
كشور : اين قدر با كش ور رفتم خورد تو چشمم
21-
مينا و تينا : عمم اينا رفتن خونه عمت اينا
22-
مناجات : منا جات رو بنداز دير وقته مي خوايم بخوابيم
23-
علي : صندلي
24
صداقت : الو الو صدا قطع شد
25-
خمپاره : شلوار من عيد غدير خم پاره شد
26-
ستيز: : The mobile set is off
27-
توكيو : من غضنفر را دوست دارم تو كيو ؟

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:40  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

اعتياد به اينترنت -

 

اگر علائم زير در شما آشکار شد حتم داشته باشيد که شما معتاد شده ايد. (البته معتاد به اينترنت)

1-
وقتي کامپيوتر را خاموش مي‌کنيد احساس پوچي مي‌کنيد. درست مثل اينکه عزيزي را از دست داده‌ايد.

2-
ساعت ۴ صبح وقتي از خواب بيدار مي‌شويد که کمي آب بنوشيد اول e-mail هايتان را چک مي‌کنيد.

3-
تصميم مي‌گيريد يکي دو سال بيشتر در دانشگاه بمانيد فقط بخاطر دسترسي رايگان به اينترنت.

4-
وقتي مي‌خنديد سرتان را ۹۰ درجه به سمت راست خم مي‌کنيد.

5-
تکاليف درسيتان را به فرمت html تبديل مي‌کنيد و آدرس آنرا به استادتان مي‌دهيد.

6-
همه دوستانتان يک @ در اسمشان دارند.

7-
تنها ارتباطتان با اهل منزل از طريق e-mail است.

8-
همسرتان را اينگونه معرفي مي‌کنيد ayal kitchen.com

9-
بين پرداخت نکردن قبض آب و هزينه اشتراک اينترنت برايتان آسانتر است که بي‌آبي را تحمل کنيد.

10-
خوابهايتان را با فرمت html مي‌بينيد.

11-
بر روي کنترل تلويزيون duble click مي‌کنيد.

12-
وقتي با همسرتان دعوا مي‌کنيد آرزو مي‌کنيد کاش مي‌توانستيد او را ignore کنيد.

و اگر اعتياد شما زياد باشد و بچه‌دار شويد بدون شک بچه شما از شما خواهد پرسيد که او را از کدام سايت down load کرده‌ايد.

توجه کنيد: صد رحمت به سارس! اين نوع اعتياد از ايدز هم بدتره!؟

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:40  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

در باشگاه گلف -

 

تعدادي مرد در رخت كن يك باشگاه گلف هستند
موبايل يكي از آنها زنگ مي زند
مردي گوشي را بر ميدارد و روي اسپيكر مي گذارد و شروع به صحبت مي كند
همه ساكت مي شوند و به گفتگوي او با طرف مقابل گوش مي دهند

مرد: بله بفرماييد.
زن: سلام عزيزم باشگاه هستي؟
مرد: سلام بله باشگاه هستم.
زن: من الان توي فروشگاهم يك كت چرمي خيلي شيك ديدم فقط هزار دلاره ميشه بخرم؟
مرد: آره اگه خيلي خوشت اومده بخر.
زن: مي دوني از كنار نمايشگاه ماشين هم كه رد ميشدم ديدم اون مرسدس بنزي كه خيلي دوست داشتم رو واسه فروش آوردن خيلي دلم ميخواد يكي از اون ها رو داشته باشم.
مرد: چنده؟
زن: شصت هزار دلار.
مرد: باشه اما با اين قيمتي كه داره بايد مطمئن بشي كه همه چيزش رو به راهه.
زن: آخ مرسي يه چيز ديگه هم مونده اون خونه اي كه پارسال ازش خوشم ميومد رو هم واسه فروش گذاشتن 950000 دلاره.
مرد: خوب برو بگو 900000 تا اگه ميتوني بخرش.
زن: باشه بعدا ميبينمت خيلي دوست دارم.
مرد: خداحافظ

مرد گوشي را قطع مي كند مرد هاي ديگر با تعجب مات و مبهوت به او خيره مي شوند.

بعد مرد مي پرسد: اين گوشي مال كيه؟؟؟

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:39  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 

 

Bottom of Form

 

زن شما از كدوم مدله ؟ -

 

زن مدل هارد ديسک: همه چي يادش مي‌مونه، تا ابد!

زن مدل رم (RAM): از دل برود هر آن که از ديده برفت!

زن مدل ويندوز: همه مي‌دونن که هيچ کاري رو درست انجام نمي‌ده، ولي کسي نمي‌تونه بدون اون سر کنه!

زن مدل اکسل: مي‌گن خيلي هنرها داره ولي شما فقط براي چهار نياز اصلي‌تون ازش استفاده مي‌کنين!

زن مدل اسکرين سيور: به هيچ دردي نمي‌خوره ولي حداقل حوصله آدم باهاش سر نمي‌ره!

زن مدل سِروِر (Server): هر وقت لازمش دارين مشغوله!

زن مدل مولتي‌مديا: کاري مي‌کنه که چيزهاي وحشتناک هم خوشگل بشن!

زن مدل سي‌دي درايو: هي تندتر و تندتر مي‌شه!

زن مدل اي‌ميل: از هر ده ‌تا چيزي که مي‌گه، هشت‌تاش بي‌خوده!

زن مدل ويروس: به نام «عيال» هم معروفه. وقتي که انتظارش رو ندارين، از راه مي‌رسه، خودش رو نصب مي‌کنه و از همه منابعتون استفاده مي‌کنه. اگر سعي کنين پاکش کنين، يک چيزي رو از دست مي‌دين، اگه هم سعي نکنين پاکش کنين، دار و ندارتون رو از دست مي‌دين

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم تیر ۱۳۸۶ساعت 16:38  توسط دکترسیدرفیع الدین میرعربشاهی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ برای تبادل نظربادوستان وایجادفرصت هم اندیشی درزمینه های فرهنگی واجتماعی وآموزشی ساخته شده است.

نوشته های پیشین
دی ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آرشيو
آرشیو موضوعی
تربیت فرزندان
آموزشی
نمونه سوال درسی
مقاله
پیوندها
جهاددانشگاهی
معلم روستا
روستای ورده
تبیان
سازمان سنجش
دیکشنری آنلاین
سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران
شبکه رشد
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تستهای روانشناسی و روانپزشکی
دانشجویان زیست شناسی امیرکبیر
انجمن علمی گروه مشاوره دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
مجلات تخصصی نور
پژوهشگاه علم وفناوری
مدیریت امروز
سایت آموزشی منتخبی
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی درکرج
مشاوره پروژه های دانشجویی ودانش آموزی
امیرکبیر
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM